Lediga jobb Lund

Överförmyndarhandläggare med uppdrag som tillförordnad verksamhetschef

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? På arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar cirka 600 medarbetare som ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår... Visa mer
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar cirka 600 medarbetare som ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.

Överförmyndarverksamheten är en tillsynsmyndighet som handlägger ärenden som rör godmanskap,

förvaltarskap och förmyndarskap (ställföreträdarskap). Verksamheten leds politiskt av en

överförmyndarnämnd. överförmyndarverksamheten genomför nämndens beslut och handlägger ärenden på delegation från nämnden. Sedan den 1 januari i år har Eslövs och Lunds kommun en gemensam överförmyndarnämnd och överförmyndarverksamhet.I överförmyndaruppdraget ingår utredningsuppgifter kring ställföreträdarskap, rekrytering och

utbildning. Som tillsynsmyndighet har vi också ett stort ansvar att arbeta med service, tillgänglighet och samverkan. Verksamhetens handläggare driver processer i domstol, handlägger ärenden om

ställföreträdarskap, granskar ställföreträdarnas förvaltning och årsredovisningar. Arbetet på

överförmyndarmyndigheten bedrivs med stor självständighet. Verksamheten styrs huvudsakligen av

föräldrabalken, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt kommunallagen. Verksamheten har totalt femton anställda, administratörer och handläggare.Om oss
Överförmyndarverksamheten tillhör arbetsmarknads- och socialförvaltningen och bistår överförmyndarnämnden.

I överförmyndaruppdraget ingår utredningsuppgifter kring ställföreträdarskap, rekrytering och utbildning. Som tillsynsmyndighet har vi ansvar för att arbeta med service, tillgänglighet och samverkan.
Verksamhetens handläggare driver processer i domstol, handlägger ärenden om ställföreträdarskap, granskar ställföreträdarnas förvaltning och årsredovisningar.
Verksamheten styrs huvudsakligen av föräldrabalken, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt kommunallagen. Verksamheten har cirka femton medarbetare, administratörer och handläggare som tillsammans arbetar på nämndens uppdrag, och som med stor självständighet och engagemang driver verksamheten.
Verksamheten utökas med en handläggartjänst som i sitt uppdrag även har ett ställföreträdarskap, som innebär att man ersätter verksamhetschefen vid frånvaro.
Som tillsynsmyndighet har vi ett stort ansvar att arbeta med service, tillgänglighet och samverkan. Arbetet spänner över civilrättens centrala områden som förmögenhetsrätt, familjerätt, successionsrätt och fastighetsrätt. Offentligrättsliga frågor kring förvaltningslag, offentlighets- och sekretesslagen samt kommunallagen har också stor betydelse för arbetet.
Inom enheten har vi fokus på helheten och stödjer varandra för att klara vårt uppdrag. Vi är ambitiösa, vill hålla hög kvalitet i arbetet och kompetensutvecklar oss i stor utsträckning på vårt specialområde.
Under hösten påbörjar vi vår flytt till vår nya arbetsplats i ett aktivitetsbaserat kontor i kommunhuset Kristallen, beläget precis vid perrong 6 vid Lund C.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på uppdrag av överförmyndarnämnden. Arbetet som överförmyndarhandläggare innebär att utreda behov av ställföreträdarskap, att rekrytera och föreslå ställföreträdare till uppdrag, beslutsfattande i tillsynsärenden, samt granskning av ställföreträdares ekonomiska redovisningar. Du kommer dagligen kommunicera med ställföreträdare, huvudmän och andra externa parter för att driva handläggningen framåt.
I arbetet ingår att vid behov företräda överförmyndarnämnden vid sammanträde i tingsrätten och upprätta yttranden till domstolen. Du leder och deltar i löpande utvecklingsprojekt inom enheten såsom rekryteringsinsatser av ställföreträdare och digitaliseringsarbete. Goda möjligheter till specialisering och ansvarstagande finns.
Verksamheten leds av en verksamhetschef. I uppdraget ingår att vara tillförordnad chef, vilket innebär att ersätta verksamhetschefen vid frånvaro. I uppdraget ingår att bistå verksamhetschefen i frågor om mål, resultat och uppföljning samt kontroll av måluppfyllelse och arbetsmiljö.

Vi söker dig som
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi tror att du har några års erfarenhet av handläggande arbete inom tillsynsverksamhet. Tidigare erfarenhet av handläggning inom myndighet, domstol eller överförmyndarverksamhet är särskilt meriterande.


Vi tror att du har ett intresse för människan i samhället och har ett engagemang för uppdraget. Vi kommer att lägga stor vikt vid din förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. I arbetet kommer du ibland att ställas inför komplicerade frågor, vilket kräver gott omdöme och analysförmåga.
Vi sätter stort värde på att du har lätt för att samarbeta med dina kollegor och har ett lösningsfokuserat synsätt. Eftersom arbetet omfattar mycket kontakter med såväl huvudmän, ställföreträdare, anhöriga och andra myndigheter har du goda kunskaper i svenska, hög social kompetens och en förmåga att anpassa ditt sätt att kommunicera.


Självklart har du goda kunskaper i Officepaketet och god datorvana. Om du har erfarenhet av att arbeta med digitaliserad ärendehandläggning är det en fördel. Erfarenhet av verksamhetssystemen Wärna/Wärna Go är särskilt meriterande. Visa mindre

Arbetsterapeut, resurs inom LSS, korttidsenheten och hemvård för yngre

Ansök    Maj 15    Lunds kommun    Arbetsterapeut
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland ann... Visa mer
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss
Vi är en samlad organisation för hemsjukvårdsansvar inom LSS, hemvården yngre och korttidsenheten i Lunds kommun.

Hos oss arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, enhetsadministratör och chef. Inom LSS och hemvården yngre utgår vi från S Södergatan 49. Vid korttidsenheten utgår man från enheten som i nuläget är lokaliserad i St Lars Parken i Södra Lund men kommer till hösten att flytta till nyrenoverade lokaler på Nöbbelöv.

Hos oss får du arbetsglädje, meningsfullhet, yrkesspecifika- och tvärprofessionella nätverksträffar och möjlighet att arbeta med utveckling av välfärdsteknologi.

Vi är angelägna om, och prioriterar, din introduktion som för en resurstjänst är utökad. Tillsammans med dig planerar vi för vilka utbildningar som är lämpliga och hur bredvidgången vid de tre enheterna bäst utformas. När du börjar i Lunds kommun får du även en mentor utsedd. 

Arbetsuppgifter
Att arbeta som arbetsterapeut resurs innebär att du rör dig inom alla våra tre verksamheter; LSS, hemvården yngre samt korttidsenheten. I första hand täcker du upp för ordinarie personals kortare frånvaro. Som arbetsterapeut gör du bedömningar, ordinationer, målsättningar tillsammans med patienten, deltar vid vårdplaneringar, gör hembesök, utför utprovning och förskrivning av hjälpmedel samt aktivitetsträning i olika moment. I arbetet ingår även att handleda och instruera omvårdnadspersonal samt dagligen ha ett nära samarbete med andra professioner i teamet. 

- Inom hemvården yngre är du med och skapar viktiga förutsättningar för patienter i åldrarna 20 – 65 år att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt genom bland annat struktur i vardagen, aktivitetststräning, rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning. I arbetsuppgifterna förekommer också bedömning och intygsskrivning, aktivitietsförmåga(ADL), samt för ansökan av bostadsanspassning. Du möter patienter med varierande vårdbehov där diagnoserna kan vara både fysiskt och/eller kognitiva. Vissa träffar du en kort period, vissa har behov av en långvarig kontakt med mycket insatser. Du arbetar tillsammans med chef, omvårdnadspersonal, personliga assistenter och legitimerade kollegor i ditt dagliga arbete.
- Inom LSS-verksamheten är det ett teamfokuserat arbete kring personer som bor på LSS boende och/eller arbetar på daglig verksamhet. I tjänsten möter du bland annat patienter med komplexa hjälpbehov. Arbetet innebär ett kreativt och lösningsfokuserat förhållningssätt där bemötandet är en central del. Som arbetsterapeut bidrar du till att personer med funktionsnedsättningar får det stöd de önskar/behöver för en ökad delaktighet och meningsfullhet i vardagen och i arbetslivet. Detta möjliggörs genom arbete med bland annat struktur i vardagen, tidshantering, aktivitetsbalans, aktivitetsträning, rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning. I arbetsuppgifterna förekommer också bedömning och intygsskrivning av en persons aktivitetsförmåga (ADL) samt kognitiva förmågor. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, omvårdnadspersonal och chefer arbetar i team runt den boende och ofta är också kontakten med primärvård, slutenvård och andra aktörer nära. I Lunds kommun bedrivs det i nuläget 52 LSS bostäder och 14 daglig verksamhet. 
- Inom korttidsenheten arbetar vi med korttidsvård av personer efter sjukhusvistelse. Här fokuserar vi på individens förutsättningar och gör insatser som hjälper patienten till en så självständig vardag som möjligt. Vi har tät kontakt med myndighetsfunktionens biståndshandläggare i samband med samverkansmöten samt uppföljningsmöten kring patienter. Korttidsenheten är under förändring och kommer till hösten vara en enhet med 28 vårdplatser med bemanning av 2 arbetsterapeuter och 2 fysioterapeuter. 

Du kan själv vara med och påverka upplägget av din arbetsdag som till exempel när du träffar patienter eller när du är inne på kontoret och utför administrativa uppgifter. Du förskriver en variation av kognitiva och fysiska hjälpmedel utifrån patientens behov.

Vi dokumenterar i Procapita(en övergång till LifeCare har inletts) samt delegerar och ordinerar träning via Appva. Vi använder oss av samverkansverktyget ”mina planer”. Arbetstid måndag – fredag dagtid.

Vi söker dig som
Är en entusiastisk legitimerad arbetsterapeut med intresse för rehabilitering och teamarbete. Gillar du, liksom vi, utveckling och meningsfulla arbetsuppgifter – då vill vi se din ansökan idag! Vi välkomnar både dig som erfaren kollega och som nyexaminerad att söka tjänsten. Du har god förmåga att samarbeta och att vara kreativ i ditt arbete. För att matcha oss i teamet är du lyhörd, lösningsfokuserad, flexibel, engagerad och tar tillvara på patienternas delaktighet och styrkor. Du tycker det är roligt med förändringar och utmaningar. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Körkort för personbil krävs.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande. Välkommen med din ansökan!

 

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Visa mindre

Nu söker vi en engagerad heltidsmentor samhällsprogrammet!

Drottning Blankas Gymnasieskola startade sin verksamhet 1996 och har idag 27 skolor på 23 orter runt om i Sverige. Vi bedriver utbildning inom såväl praktiskt inriktade som teoretiska gymnasieprogram, alla med utrymme för högskolebehörighet. Inom Drottning Blanka värderar vi relationer och det mänskliga mötet högt. Konkret innebär det att alla skolor inom DBGY arbetar aktivt med engagemang på ett personligt, lokalt och globalt plan där såväl ledning som pe... Visa mer
Drottning Blankas Gymnasieskola startade sin verksamhet 1996 och har idag 27 skolor på 23 orter runt om i Sverige. Vi bedriver utbildning inom såväl praktiskt inriktade som teoretiska gymnasieprogram, alla med utrymme för högskolebehörighet. Inom Drottning Blanka värderar vi relationer och det mänskliga mötet högt. Konkret innebär det att alla skolor inom DBGY arbetar aktivt med engagemang på ett personligt, lokalt och globalt plan där såväl ledning som personal och elever involveras. Du kan läsa mer om oss på www.dbgy.se.

Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund startades 2011och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet samt hantverksprogrammet]. Skolan har cirka 400 elever och 35 medarbetare.

Vi söker nu en heltidsmentor som vill vara med och göra skillnad.

Engagerad heltidsmentor med intresse för ungdomar och kunskap!


Nu söker vi en mentor för eleverna som går i åk 1 och 2 på samhällsprogrammet, du kommer ha ansvar för 4 klasser.

Arbetet består av att följa eleverna under sina första två läsår. Du kommer ingå i elevhälsan där det dessutom ingår ytterligare tre mentorer. Följande ingår i ditt uppdrag:

• Introduktionssamtal
• Utvecklingssamtal
• Rescilienceutbildning med eleverna.
• Föräldrakontakt löpande
• Frånvaro/närvaro kontroll
• Studieplanerna följs upp med eleverna
• Mentorstid schemalagd 45 min vecka per klass

Din bakgrund

Vi ser att du har bakgrund inom något av nedan för att tas i anspråk för tjänsten

• Studievägledare
• Kurator
• Lärare
• Speciallärare/specialpedagog

Intresse för ungdomar och att tillsammans skapa en god skolsituation med trygghet och målfokus ser vi som självklart hos dig.

Vi vill att du ser dig som en i laget och vi spelar alla mot samma mål. Samarbete med EHT, pedagoger och ledningen sker dagligen. Arbetet kräver både god samarbetsförmåga och självständighet med ett eget driv. Medveten kommunikation är ett måste. Vi ser gärna att du har erfarenhet av skola de senare åren på grundskolan eller gymnasiet. Har du undervisningserfarenhet är det ett plus.

Vi erbjuder

Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. På Drottning Blankas Gymnasieskola Lund samarbetar vi med Amnesty för mänskliga rättigheter.

Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.

Övrig information

Tillträdesdag 20230809
Placeringsort Lund
Anställningsform tillsvidare med provanställning 6 månader
Sista ansökningsdag 30 april

Är du den vi söker?

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Marie Roslund på [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Sustainability Director North Europe & East Europe

Ansök    Maj 15    AB Tetra Pak    Miljövårdsdirektör
Job summary We are looking for a dynamic and impactful business leader to be our Sustainability Director North Europe and East Europe, reporting directly to the global Vice President Sustainability Operations. The Sustainability Director will manage a local team and will implement all sustainability priorities in the assigned countries as per the Tetra Pak Strategy 2030 with focus on collection and recycling. The position will be responsible for the market... Visa mer
Job summary
We are looking for a dynamic and impactful business leader to be our Sustainability Director North Europe and East Europe, reporting directly to the global Vice President Sustainability Operations. The Sustainability Director will manage a local team and will implement all sustainability priorities in the assigned countries as per the Tetra Pak Strategy 2030 with focus on collection and recycling. The position will be responsible for the market plan and execution including recycling investments, partnerships and value chain activities to secure a step-up in carton collection and recycling.
The preferred location for this position is Lund, Sweden.


What you will do
Manage and lead a Sustainability team based in local countries
Lead the development of market sustainability plans including yearly targets/budgets
Implement sustainability projects in line with Strategy 2030 priorities in assigned countries with focus on a collection and recycling step-up
Responsible for local collection and recycling value chain investments, partnerships, and projects including business cases, resource planning and negotiations
Lead external engagements and ensure adequate representation in industry associations
Secure compliance with sustainability regulations/targets as applicable
Collaborate with Corporate Affairs and Communications to achieve business success


We believe you have
Full Time Graduation/Post Graduation in Environmental Sciences, Business Administration or equivalent
Extensive experience in Sustainability and/or Recycling area with proven performance and strong track record
Demonstrated ability to manage complex projects
Demonstrated performance in business development
Demonstrated ability in stakeholder management and engagement
A true passion and deep understanding of sustainability
You have a true interest and drive for the areas in scope as well as excellent communication skills and strong people leadership capabilities. You possess the ability to both have the strategic view as well as working operationally with the team. Managing stakeholders in a professional way comes natural to you and you collaborate effectively with a diverse range of business and industry partners.
We offer you
Variety of exciting challenges in the dynamic area of sustainability with ample opportunities for development
Variety of exciting challenges with ample opportunities for development and training in a truly global landscape
Culture that pioneers a spirit of innovation where our engineering experts drives visible results
An equal opportunity employment environment that values diversity and inclusion
Market competitive compensation and benefits with flexible working arrangements
Please complete and submit your CV in English to [email protected] no later than the 29th MAy Visa mindre

Språkpedagog

Ansök    Maj 15    Lunds Universitet    Specialpedagog
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhe... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Om Studieverkstaden

Studieverkstaden arbetar med grupper av studenter men erbjuder också individuell handledning vad gäller studieteknik och akademiskt skrivande på svenska och engelska.

Vårt fokus är studentens lärande och vi söker nu en ny språkpedagog till vårt kompetenta team som stödjer våra studenter i Lund, Helsingborg, Malmö och Ljungbyhed. Arbetet innebär att du tillsammans med kollegorna är med och utformar Studieverkstaden för framtiden på Lunds universitet.

Arbetsuppgifter

Som språkpedagog är dina främsta arbetsuppgifter att:

- handleda studenter i studieteknik, akademiskt skrivande och textbearbetning på svenska och engelska, även med andraspråksperspektiv.
- ta fram och erbjuda föreläsningar och workshops som kan genomföras såväl digitalt som på plats i lokal.

Studieverkstaden arbetar även i olika nätverk för att främja studenternas lärande vid Lunds universitet.

Kravprofil

Vi söker dig som:
• behärskar svenska och engelska på en nivå som motsvarar modersmålsnivå.
• har lärarexamen eller motsvarande pedagogisk och språklig kompetens.
• har god kompetens vad gäller textanalys och skrivhandledning i akademiska genrer.
• har mycket god förmåga att lyssna på och bemöta studenter.
• har mycket god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.


Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är initiativtagande och har lätt för att skapa nya relationer och samarbeta med andra, både kollegor och studenter. Med god kommunikativ kompetens bidrar du till och utvecklar du goda relationer på arbetsplatsen. Du tar stort eget ansvar i din yrkesroll och hittar tillsammans med kollegor och ledning möjligheter vid hantering av utmaningar och problem. Du är även uthållig och med uppdraget i fokus bidrar du till ett strukturerat och systematiskt kvalitetsarbete. Vi lägger även särskild vikt vid förmåga till gott medarbetarskap.


Meriterande
• Erfarenhet av arbete på universitet med fokus på studiestödjande verksamhet.
• Erfarenhet av undervisning och handledning i studieteknik och akademiskt skrivande på universitetsnivå.


Varmt välkommen med din ansökan!Övrigt

Tjänsten är en särskild visstidsanställning med omfattning 50 % under 6 månader med start 23-08-15 eller enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Sektionen Student och utbildning ger service och administrativt stöd inom utbildningsområdet samt verkar för en god studiemiljö. Sektionen ger stöd till studenter i form av studenthälsa, studievägledning, handledning i studieteknik och akademiskt skrivande samt handläggning inför beslut om pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. I sektionens ansvarsområde ingår antagning, examensutfärdande och studiedokumentation med dess stödsystem. Dessutom arbetar sektionen med att utvärdera och utveckla metoder för kvalitetssäkring av universitetets utbildningar. Sektionen är systemägare för flera studieadministrativa stödsystem bl a Lubas och SUNET Survey. Sektionen har även ett lokalt systemansvar för Ladok, antagningssystemet NyA samt för administration av Högskoleprovet. Sektionen består av ca 90 medarbetare organiserade i avdelningarna Antagning, Examen, Studieadministrativa system, Utbildningsstrategiskt stöd, Studiestöd och vägledning samt Studenthälsan.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Farmaceut till Barn- och ungdomsavdelning intensivvård i Lund

Ansök    Maj 15    REGION SKÅNE    Farmaceut/Receptarie
Gör skillnad. Varje dag. Barn- och ungdomsavdelning intensivvård (Biva), är en del av verksamhetsområde barnkirurgi och neonatalvård på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund. På avdelningen bedriver vi högspecialiserad barnintensivvård till patienter med konstaterad eller hotande reversibel svikt av vitala funktioner på barn och ungdomar mellan 0 och 18 år. Vi är en av fyra barnintensivvårdsavdelningar i Sverige och har rikssjukvårdsuppdrag för barnhjär... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Barn- och ungdomsavdelning intensivvård (Biva), är en del av verksamhetsområde barnkirurgi och neonatalvård på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund. På avdelningen bedriver vi högspecialiserad barnintensivvård till patienter med konstaterad eller hotande reversibel svikt av vitala funktioner på barn och ungdomar mellan 0 och 18 år. Vi är en av fyra barnintensivvårdsavdelningar i Sverige och har rikssjukvårdsuppdrag för barnhjärtkirurgi och barnkirurgi. Vår största patientgrupp är barn och ungdomar med medfödda hjärtmissbildningar och medfödda kirurgiska missbildningar. Hos oss har vi även ett internationellt uppdrag att ta emot och vårda patienter med medfödda hjärtfel från Island. Vår stolthet är att vi har världsledande resultat inom barnintensivvård.

Enhet läkemedel på Skånes universitetssjukhus har i uppdrag att utgöra ett stöd till den kliniska verksamheten och förvaltningens ledningsfunktioner. Enheten arbetar för en säker läkemedelsanvändning och läkemedelshantering, exempelvis genom en omfattande utbildningsverksamhet, kvalitets- och analysarbete, verksamhetsutvecklingsprojekt och framtagande av förvaltningsgemensamma rutiner. Idag är vi 25 medarbetare bestående av kliniska farmaceuter, avdelningsfarmaceuter, handläggare och chefapotekare fördelade på orterna Malmö, Lund, Ystad, Trelleborg och Landskrona.

ARBETSUPPGIFTER
Nu välkomnar vi en legitimerad apotekare eller legitimerad receptarie med beredningskompetens till barn- och ungdomsavdelning intensivvård i Lund. Du kommer att vara anställd på Enhet läkemedel där du har många farmaceutkollegor med olika spetskompetens som kommer stötta dig, men din placering kommer till en början vara på Biva där du dagligen arbetar tillsammans med läkare och sjuksköterskor.

Hos oss blir du en viktig del i teamet runt barnet. Tjänsten innefattar bland annat beställning och beredning av läkemedel samt att ansvara för avdelningens läkemedelsrum. I arbetet ingår introduktion och utbildning av sjuksköterskor i läkemedelshantering samt att bistå vid uppdatering av lokala dokument gällande läkemedelshantering. Din farmaceutiska kompetens behövs exempelvis i samband med licenspreparat, beredningsformer och blandbarhet. Du samarbetar närmast med läkemedelsansvarig sjuksköterska och driftsansvarig sjuksköterska tillsammans med enhetsansvarig läkare, vilken också är ytterst ansvarig för alla läkemedelsfrågor på enheten. Verksamhetsutveckling inom området är en del av arbetet i tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad apotekare alternativt legitimerad receptarie med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. För tjänsten krävs språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i klinisk verksamhet där beredning av läkemedel har förekommit.

Du har god förmåga till självständigt arbete och av att samarbeta i team med olika yrkesgrupper. För att trivas och kunna arbeta inom barnintensivvården behöver du som person vara lyhörd, flexibel och kunna omprioritera när så behövs. Vidare kan du leda och planera informations- och utbildningsinsatser självständigt. Därutöver kan du på ett pedagogiskt och strukturerat sätt förmedla kunskap och information både i tal och skrift till olika målgrupper. Du är van att ta initiativ och trivs i en miljö som fokuserar på utvecklingsfrågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Key Account Manager

Elastic Move är ett entreprenörsföretag i hög tillväxt där vi tillsammans hjälper våra kunder att utvecklas till att bli oslagbara! Vi har vårt fokus på publika moln, specifikt Amazon Web Services (AWS), som är bland det hetaste på marknaden just nu. Vi förflyttar våra kunder till AWS Cloud för att utnyttja alla dess fördelar inom Säkerhet, Flexibilitet, AI, Machine Learning och Big Data. Vi har ett högt förtroende hos våra kunder, och vi månar om långsikt... Visa mer
Elastic Move är ett entreprenörsföretag i hög tillväxt där vi tillsammans hjälper våra kunder att utvecklas till att bli oslagbara!
Vi har vårt fokus på publika moln, specifikt Amazon Web Services (AWS), som är bland det hetaste på marknaden just nu. Vi förflyttar våra kunder till AWS Cloud för att utnyttja alla dess fördelar inom Säkerhet, Flexibilitet, AI, Machine Learning och Big Data. Vi har ett högt förtroende hos våra kunder, och vi månar om långsiktighet och kvalitet i det vi gör. Vi brinner för att göra våra kunder oslagbara!
Blir du nyfiken? Härligt - läs mer om vad vi söker. ??
Om jobbet
Vi är i en stark tillväxtresa och söker därför ännu en säljande entreprenörs-själ till vårt kontor på Ideon Science Park i Lund! I rollen som Key Account Manager så får du förmånen att jobba tillsammans med ett ansvarstagande och omtänksamt gäng med hög energi, humor och ambition.
På Elastic Move arbetar vi med medelstora och stora företag som vi erbjuder en avancerad systemlösning med publikt moln som kärna. Vi designar, bygger och etablerar lösningen hos kund och sätter även upp avtal runt förvaltning av lösningen. Din roll handlar mycket om att komma i kontakt med potentiella kunder, sätta upp möten och arbeta fram relevanta produkter, tjänster och lösningar som löser kundens behov.

 
På din To-Do list

Vid anställningsstart så kommer prioritet ligga på att certifiera dig i AWS (om du inte redan är certifierad, i så fall – YAAAY ????)


Stänga affärer med kunder och driva avtalsskrivning


Delta på mässor, seminarier eller andra marknadsaktiviteter


Föreslå relevanta produkter eller tjänster som löser kundens behov. Skriva offerter och lösningsförslag


Om dig
För att ha kul på jobbet och samtidigt vara framgångsrik i din säljroll så tror vi du behöver ha ett högt driv med ett fantastiskt affärssinne samtidigt som du är en nyfiken person som älskar att lära nytt och ligga i framkant. Du är van vid att jobba brett tillsammans med olika kompetenser och personer, både externt och internt, detta för att du ska kunna ge dina kunder bästa möjliga bemötande, lösning och mervärde.
Du har betydande erfarenhet av B2B försäljning av komplexa system, tjänster eller affärskritiska lösningar, och dess samverkan med kundens affärsprocesser. Vi ser gärna att du har erfarenhet av AWS eller andra molnplattformar.

Det är viktigt att du är en lagspelare med hög egen motivation där din största drivkraft är att överträffa dina kunders förväntningar. Du är lyhörd och hjälpsam samt ett proffs på att skapa goda och långsiktiga relationer. Vi hoppas också att du har god systematisk och strukturerad förmåga vilket gör att du kan driva dina affärer framåt med både kvalitet och fart.
Ytterligare plus:

Erfarenhet av konsultaffären


Goda kunskaper i svenska och engelska, flera språk är meriterande


Hög teknisk kompetens, gärna kring publika moln


Examen inom Industriell ekonomi, eller annan relevant Ingenjörsutbildning, är meriterande men inget krav


Körkort och tillgång till egen bil


Elastic Move
På Elastic Move har vi en god stämning och kul på jobbet, vi växer hela tiden med fler kompetenta och hjälpsamma kollegor. Vi erbjuder variation i arbetet och vi har ett pragmatiskt och flexibelt upplägg. Vi har en transparent kultur där vi uppskattar ditt bidrag till företagets utveckling.
Vad erbjuder vi?

Kompetensutveckling - 10% av arbetstiden, och betalda certifieringar


Generöst bonus-avtal


En kultur med högt i tak, där du kan vara med och påverka företagets riktning


Flexibilitet i arbetsuppgifter och tid


Stor möjlighet till distansarbete


Friskvårdsersättning


 Läs gärna mer om oss på www.elasticmove.com
Ansök idag!
Skicka in ansökan så snart du har möjlighet då urval sker löpande.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Roi Rekrytering.
För frågor om tjänsten så kontaktar du ansvarig rekryterare Lukas Drelich, [email protected]
Anställning hos: Elastic Move i Lund
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse Visa mindre

Farmaceut till Barn- och ungdomsavdelning intensivvård i Lund

Ansök    Maj 15    REGION SKÅNE    Farmaceut/Apotekare
Gör skillnad. Varje dag. Barn- och ungdomsavdelning intensivvård (Biva), är en del av verksamhetsområde barnkirurgi och neonatalvård på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund. På avdelningen bedriver vi högspecialiserad barnintensivvård till patienter med konstaterad eller hotande reversibel svikt av vitala funktioner på barn och ungdomar mellan 0 och 18 år. Vi är en av fyra barnintensivvårdsavdelningar i Sverige och har rikssjukvårdsuppdrag för barnhjär... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Barn- och ungdomsavdelning intensivvård (Biva), är en del av verksamhetsområde barnkirurgi och neonatalvård på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund. På avdelningen bedriver vi högspecialiserad barnintensivvård till patienter med konstaterad eller hotande reversibel svikt av vitala funktioner på barn och ungdomar mellan 0 och 18 år. Vi är en av fyra barnintensivvårdsavdelningar i Sverige och har rikssjukvårdsuppdrag för barnhjärtkirurgi och barnkirurgi. Vår största patientgrupp är barn och ungdomar med medfödda hjärtmissbildningar och medfödda kirurgiska missbildningar. Hos oss har vi även ett internationellt uppdrag att ta emot och vårda patienter med medfödda hjärtfel från Island. Vår stolthet är att vi har världsledande resultat inom barnintensivvård.

Enhet läkemedel på Skånes universitetssjukhus har i uppdrag att utgöra ett stöd till den kliniska verksamheten och förvaltningens ledningsfunktioner. Enheten arbetar för en säker läkemedelsanvändning och läkemedelshantering, exempelvis genom en omfattande utbildningsverksamhet, kvalitets- och analysarbete, verksamhetsutvecklingsprojekt och framtagande av förvaltningsgemensamma rutiner. Idag är vi 25 medarbetare bestående av kliniska farmaceuter, avdelningsfarmaceuter, handläggare och chefapotekare fördelade på orterna Malmö, Lund, Ystad, Trelleborg och Landskrona.

ARBETSUPPGIFTER
Nu välkomnar vi en legitimerad apotekare eller legitimerad receptarie med beredningskompetens till barn- och ungdomsavdelning intensivvård i Lund. Du kommer att vara anställd på Enhet läkemedel där du har många farmaceutkollegor med olika spetskompetens som kommer stötta dig, men din placering kommer till en början vara på Biva där du dagligen arbetar tillsammans med läkare och sjuksköterskor.

Hos oss blir du en viktig del i teamet runt barnet. Tjänsten innefattar bland annat beställning och beredning av läkemedel samt att ansvara för avdelningens läkemedelsrum. I arbetet ingår introduktion och utbildning av sjuksköterskor i läkemedelshantering samt att bistå vid uppdatering av lokala dokument gällande läkemedelshantering. Din farmaceutiska kompetens behövs exempelvis i samband med licenspreparat, beredningsformer och blandbarhet. Du samarbetar närmast med läkemedelsansvarig sjuksköterska och driftsansvarig sjuksköterska tillsammans med enhetsansvarig läkare, vilken också är ytterst ansvarig för alla läkemedelsfrågor på enheten. Verksamhetsutveckling inom området är en del av arbetet i tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad apotekare alternativt legitimerad receptarie med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. För tjänsten krävs språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i klinisk verksamhet där beredning av läkemedel har förekommit.

Du har god förmåga till självständigt arbete och av att samarbeta i team med olika yrkesgrupper. För att trivas och kunna arbeta inom barnintensivvården behöver du som person vara lyhörd, flexibel och kunna omprioritera när så behövs. Vidare kan du leda och planera informations- och utbildningsinsatser självständigt. Därutöver kan du på ett pedagogiskt och strukturerat sätt förmedla kunskap och information både i tal och skrift till olika målgrupper. Du är van att ta initiativ och trivs i en miljö som fokuserar på utvecklingsfrågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan idag!

Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

myNanny barnvakt Lund, nanny/barnpassning 1-3 gånger/vecka

Ansök    Maj 15    YCLA AB    Barnflicka/Barnvakt
Få ett flexibelt och barnsligt roligt extrajobb På myNanny kan du göra skillnad för familjer samtidigt som du får ett barnsligt roligt och flexibelt extrajobb. Vi är ett av Sveriges ledande barnpassningsföretag, vilket innebär att du kan förvänta dig mycket av oss – allt från bra lönevillkor till professionellt bemötande, utbildning, försäkring och personlig support. Ansök till jobbet som barnvakt på myNanny här: https://my-nanny.se/extrajobb-barnvakt/... Visa mer
Få ett flexibelt och barnsligt roligt extrajobb


På myNanny kan du göra skillnad för familjer samtidigt som du får ett barnsligt roligt och flexibelt extrajobb. Vi är ett av Sveriges ledande barnpassningsföretag, vilket innebär att du kan förvänta dig mycket av oss – allt från bra lönevillkor till professionellt bemötande, utbildning, försäkring och personlig support.


Ansök till jobbet som barnvakt på myNanny här: https://my-nanny.se/extrajobb-barnvakt/


Så funkar jobbet som barnvakt
Att jobba som nanny är både roligt och flexibelt, du väljer själv vilka uppdrag du vill ha och när du ska jobba. Som barnvakt hjälper du en eller flera familjer i ditt område med att passa deras barn. Det kan innebära allt från hämtning på förskola/skola och en rolig stund i lekparken till att äta mellanmål eller nattning. Det viktigaste är att det är roligt och tryggt för både barnen, föräldrarna och dig!


Mer om familjen


Under din intervju kommer du får mer information om just denna familj, men här är några bra saker att veta:
Antal barn: 1
Ålder: 1 år
Dagar i veckan de önskar hjälp: 1-2 gånger i veckan
Tider: Oftast hämtning från förskola och ibland även på kvällar samt helger (varje pass är alltid minst 3 timmar)Extrajobbet passar perfekt för dig som:


Är ansvarsfull och lekfull med ett genuint engagemang för barn
Har erfarenhet av att ha passat ett eller flera barn (0 - 6 år) självständigt
Kan arbeta flexibelt både vardagar och helger som nannyDetta erbjuder vi dig som barnvakt på myNanny:


Konkurrenskraftig lön med tydlig lönetrappa
Du är alltid försäkrad under barnpassningen
Flexibelt extrajobb med en familj som passar just dig och din vardag
Följa och vara delaktig i ett barns utveckling
Utbildning i hjärt- och lungräddning samt första hjälpen
Introduktionsutbildning av oss på myNanny
Kontinuerligt stöd från din personliga kontaktperson på myNanny
Viktiga och relevanta meriter till ditt CV

Ansök till jobbet på 3-4 min
Du ansöker till jobbet som barnvakt snabbt och enkelt här: https://my-nanny.se/extrajobb-barnvakt/


Ansökan tar endast några minuter och du blir sedan kallad till intervju för jobbet som nanny på myNanny.


Läs mer om hur det är att jobba som barnvakt på myNanny på vår hemsida: https://my-nanny.se/barnvakt


En arbetsgivare – många möjligheter
Du som söker jobb hos oss har även möjlighet att arbeta som:


Nanny hos https://nannypoppins.se
Barnvakt hos https://barnvakt.se
Au pair i USA hos https://my-nanny.se/au-pair
Personlig studiecoach hos https://www.allakando.se
Privatlärare i matematik hos https://smartstudies.se
Personlig läxhjälpare: https://läxhjälp.nu
Studiecoach online inför högskoleprovet https://www.allakando.se/hogskoleprovetTips! Just nu har vi många lediga tjänster på följande orter:


Barnvakt i Stockholm https://my-nanny.se/stader/barnvakt-stockholm
Personlig studiecoach i Stockholm https://www.allakando.se/laxhjalp-stockholm
Personlig studiecoach i Göteborg: https://www.allakando.se/laxhjalp-goteborg Visa mindre

Testannons kontaktperson 3

Testannons, går er att söka. ARBETSUPPGIFTER Testannons, går ej att söka. KVALIFIKATIONER Testannons, går ej att söka. ÖVRIGT Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. På https://www.skane.se/rekry... Visa mer
Testannons, går er att söka.

ARBETSUPPGIFTER
Testannons, går ej att söka.

KVALIFIKATIONER
Testannons, går ej att söka.

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

På https://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Arbetsterapeut till geriatrikavdelning i Lund

Ansök    Maj 15    REGION SKÅNE    Arbetsterapeut
Gör skillnad. Varje dag. Lockar teamarbete och utveckling av både dig och verksamheten? Då ska du söka dig till oss! Vi välkomnar en ny kollega till oss på Geriatrikavdelning 36 i Lund. Under sommaren har vi sju vårdplatser och kommer befinna oss på 12:e våningen i samma lokaler som Rehabmedicin. Till hösten planerar vi att utöka, därför söker vi dig som vill vara med i den spännande resan mot en ortogeriatrisk avdelning. Hos oss får du möjligheten att... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Lockar teamarbete och utveckling av både dig och verksamheten? Då ska du söka dig till oss!

Vi välkomnar en ny kollega till oss på Geriatrikavdelning 36 i Lund. Under sommaren har vi sju vårdplatser och kommer befinna oss på 12:e våningen i samma lokaler som Rehabmedicin. Till hösten planerar vi att utöka, därför söker vi dig som vill vara med i den spännande resan mot en ortogeriatrisk avdelning. Hos oss får du möjligheten att ständigt utvecklas. Vi är en lärande organisation där prestigelöshet är ledordet där vi alla delar med oss av våra kunskaper och värdesätter teamarbete.

Geriatrikavdelning 36 startade våren 2016 och är nu profilerad mot akutgeriatrik, alltså specialiserad på att ge sjukvård till äldre multisjuka patienter. Vi jobbar för att ge patienter vård på rätt nivå och i rätt tid genom en tydligare integrering mellan primärvård, hemsjukvård och slutenvård. Vår avdelning är en av få avdelningar som jobbar med direktinläggningar vilket innebär att primärvårdsläkare och mobila teamet kan lägga in patienter direkt efter kontakt med avdelningens läkare. På så sätt besparar vi sköra äldre patienter omvägen inom akuten.

Vi arbetar med kompetensförhöjning och kan stoltsera med vår avdelningsskola där vår egen avdelningsläkare håller interna utbildningar eller att vi bokar in externa föreläsare. Sårgruppen, palliativa gruppen och fallgruppen är några av våra arbetsgrupper och de är menade att inneha spetskompetens inom respektive område. Alla arbetsgrupper ska vara uppdaterade till senaste forskning samt evidens och hålla övriga kollegor informerade.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som arbetsterapeut bidrar du med din specifika yrkeskompetens i bedömning och behandling av patienten för att tillsammans med teamet ge patienten bästa möjliga vård. Vi arbetar aktivt för en god vårdtid och trygg hemgång för patienten genom samverkan med kommun och primärvård. Ditt arbete präglas av eget ansvar, delaktighet och teamarbete. Du arbetar i nära samarbete med fysioterapeut och tillsammans har ni viktiga roller i det tvärprofessionella teamet kring patienten.

Som arbetsterapeut hos oss inriktar du dig på att utreda patientens aktivitetsförmåga för att kartlägga behovet av arbetsterapeutiska insatser i förebyggande, förbättrande eller vidmakthållande syfte. Det kan handla om insatser som exempelvis hjälpmedel, träning och assistansbehov, vilka implementeras både under, men också efter, sjukhusvistelsen för att optimera patientens självständighet och förmåga till delaktighet i vardagen.

I arbetet på avdelningen ingår bland annat att utföra bedömningar av personlig ADL, bedömningar av den kognitiva förmågan, utföra träningar i aktivitet, utprova hjälpmedel samt att förmedla och lära ut god ett rehabiliterande förhållningssätt och en god förflyttningsteknik till kollegorna på avdelningen

Vi eftersträvar ett medarbetarskap där varje medarbetare är aktiv i sitt eget lärande och har en vilja att bidra till att driva verksamheten framåt samt delta i utveckling av nya arbetssätt. Vi arbetar för att ständigt bli bättre och värdesätter initiativ och nytänkande.

Hos oss erbjuder vi goda möjligheter till kompetensutveckling, genom såväl interna som externa utbildningar och du har möjlighet att utvecklas inom olika områden i verksamheten. Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion i vår verksamhet och mentorskap av erfaren kollega under ditt första år.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har ett stort intresse och engagemang för att arbeta med patienter inom akutsjukvård och internmedicin. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du genomgått handledarutbildning är detta meriterande, likaså om du har erfarenhet av arbete på sjukhus med den äldre multisjuka patienten.

Du som söker är skicklig på att göra självständiga bedömningar samt planera och utvärdera dina arbetsterapeutiska insatser. Du är flexibel, har god förmåga att prioritera och har ett professionellt förhållningssätt. Vidare är du en positiv person som sätter patienten i fokus. Vi värdesätter initiativförmåga och god samarbetsförmåga då det dagliga arbetet präglas av teamarbete. Vi är måna om att hitta rätt person och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Biomedicinska analytiker till VO kvinnosjukvård i Lund

Ansök    Maj 15    REGION SKÅNE    Biomedicinsk analytiker
Gör skillnad. Varje dag. Inom verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård är vi cirka 700 anställda som bedriver både gynekologisk och obstetrisk verksamhet. Våra medarbetare har hög kompetens och vi erbjuder goda möjligheter till utveckling och variation i ditt arbete inom verksamhetsområdet. Specialistmödravården består av flera specialistmottagningar såsom tidsbeställd och akut specialistmödravårdsmottagning, ultraljud, blodflöde samt kuratorsverksamhet. Ti... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Inom verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård är vi cirka 700 anställda som bedriver både gynekologisk och obstetrisk verksamhet. Våra medarbetare har hög kompetens och vi erbjuder goda möjligheter till utveckling och variation i ditt arbete inom verksamhetsområdet.

Specialistmödravården består av flera specialistmottagningar såsom tidsbeställd och akut specialistmödravårdsmottagning, ultraljud, blodflöde samt kuratorsverksamhet. Till mottagningen kommer gravida med komplikationer under graviditeten samt de som har ökad risk att drabbas av komplikationer. Bland annat utförs blodflödesundersökningar samt ultraljud för att följa hur graviditeten utvecklas både för modern och barnet.

Blodflödeslaboratoriet i Lund är remissinstans för södra sjukvårdsregionen och centrum för postgraduell undervisning av dopplerljudsanvändare från hela landet. Vid laboratoriet bedrivs klinisk forskning med ett aktivt deltagande i internationella forskningsstudier.

ARBETSUPPGIFTER
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.

Vi söker nu två biomedicinsk analytiker för vikariat, med ett stort intresse för obstetrisk vård och ultraljud till Specialistmödravården.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är undersökningar med dopplerultraljud av foster/moder cirkulation som ett led i övervakning av högriskgraviditeter. Syftet är att kartlägga moderkaksfunktionen för att erhålla ett mått på fostrets välbefinnande i livmodern och är underlag för kliniska ställningstaganden av gravida med komplikationer.

Det utförs mellan 1500-2000 undersökningar årligen. Arbetet är utmanande och kräver stor noggrannhet för att uppnå tillförlitliga resultat. Dessa ligger till grund för fortsatt övervakning av den gravida kvinnan och hennes ofödda barn.

De högspecialiserade dopplerundersökningar som görs vid blodflödeslaboratoriet har högt internationellt anseende. Dessa har bidragit till utarbetande av riktlinjer för användning av dopplerultraljud inom obstetriken. En kurs i obstetriskt doppler ultraljud hålls årligen på Skånes Universitetssjukhus (Sus).

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Fördjupad kunskap inom klinisk fysiologisk metodik och diagnostik, ultraljudsmetodik och bilddiagnostik inom ultraljud är grundläggande för de fosterfysiologiska undersökningar som görs på mottagningen. Arbetet förutsätter därför specialkunskap med intresse och insikt om ultraljudapparaturens tekniska möjligheter och begränsningar.

Du är en person som trivs med att arbeta i team och bidra till ett välfungerande samarbete med andra yrkeskategorier. Du är tålmodig, noggrann, strukturerad och patientfokuserad. Du har vidare en god kommunikativ förmåga, lätt att samarbeta och en vilja att aktivt delta i verksamhetens fortsatta forskning och utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, flexibilitet och initiativförmåga.

I denna rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Bagare/Konditor

Ansök    Maj 15    Mormors Bageri AB    Bagare/Konditor
Mormors Bageri startades 1995 i en liten lokal på Botulfsplatsen i centrala Lund. I över tjugofem år har Mormors Bageri arbetar med att baka goda och stora hembakade bröd, kakor och mycket annat gott. Surdegsbröden med de långa jästiderna, mellan 24 timmar och 72 timmar, är något de är mycket stolta och kända för. De varierande sortimentet av surdeg har minst jäst kallt i 24 timmar Mormors Bageri har fyra butiker, som bakar sina egna bakverk, och ett föret... Visa mer
Mormors Bageri startades 1995 i en liten lokal på Botulfsplatsen i centrala Lund. I över tjugofem år har Mormors Bageri arbetar med att baka goda och stora hembakade bröd, kakor och mycket annat gott. Surdegsbröden med de långa jästiderna, mellan 24 timmar och 72 timmar, är något de är mycket stolta och kända för. De varierande sortimentet av surdeg har minst jäst kallt i 24 timmar
Mormors Bageri har fyra butiker, som bakar sina egna bakverk, och ett företag/huvudkontor där små och stora beställningar och leveranser sker. En butik finns i Malmö på Spångatan samt tre butiker i Lund; en på Botulfsplatsen, en på Knutgården och en på Gastelyckan (där ligger även huvudkontoret och företaget).


Mormors Bageri söker en bagare/konditor; Vi söker en glad och ansvarstagande person som gärna lägger ner det lilla extra.
Vi är ett Konditori och bageri som bibehåller kvaliteten och traditionen samtidigt som man utvecklar sortimentet och levererar en hög servicenivå. Vi producerar allt från grunden och med de bästa råvarorna.
Vi ställer höga krav på kvalité, samarbetsförmåga, att du är flexibel och trivs med att jobba i ett högt tempo. Vi bakar allt från surdegsbröd till tårtor, bakelser, kondisbitar och kakor.
Är du driven, med ett glatt humör och har ett genuint intresse för yrket?
Då kanske du är den vi söker!
Vi letar efter en person med utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Vi ser gärna att du gillar att jobba i team, är effektiv och kan hantera större volymer bakverk till alla våra caféer. Du är van att jobba med egenkontroll,
Vi ser gärna att du vill vara med och bidra till utvecklingen av vårt sortiment och presentationen av våra produkter i våra caféer.
Om jobbet:
Tjänsten är på heltid. Varierade arbetstider samt helgarbete kan förekomma.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön enligt kollektivavtal.
Ansökningarna handläggs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Visa mindre

Vill du sommarjobba i butik? - Lund/Arlöv

Är du en noggrann person som trivs med eget ansvar och som är intresserad av att jobba i butik? Läs vidare och se om rollen som Merchandiser kan vara rätt för dig! Att jobba hos oss i sommar! - Srb Butikservice Vi söker Merchandiser inom både dagligvaruhandeln och bygghandeln. Som merchandiser kommer du att jobba med ett brett produktutbud från flera välkända varumärken. I butik säkerställer vi att kundens produkter är väl påfyllda, exponeras på rätt sätt... Visa mer
Är du en noggrann person som trivs med eget ansvar och som är intresserad av att jobba i butik? Läs vidare och se om rollen som Merchandiser kan vara rätt för dig!
Att jobba hos oss i sommar! - Srb Butikservice
Vi söker Merchandiser inom både dagligvaruhandeln och bygghandeln. Som merchandiser kommer du att jobba med ett brett produktutbud från flera välkända varumärken.
I butik säkerställer vi att kundens produkter är väl påfyllda, exponeras på rätt sätt och ger ett säljande och attraktivt intryck för butikernas besökare. Som Merchandiser kommer du bl.a. ha kontakt med butikens personal, ansvara för påfyllnad och skötsel, kontrollera skyltning, skylta om vid behov, lägga beställningar samt ser över lagerstatus.
Att trivas med frihet under ansvar är A och O hos oss eftersom du till största del kommer utföra dina uppdrag självständigt i butik. Du kan även komma besöka flera olika butiker under en arbetsdag varför du måste trivas med att byta miljö och gilla att träffa nya människor. Under hela din anställning kommer du ha nära kontakt med områdesansvarig samt andra stödfunktioner på Srb Butiksservice som vägleder dig.
Är rollen som Merchandiser rätt för dig? Nu söker vi dig som:
Bor i eller i närheten av Lund/Arlöv
Kan arbeta veckorna 27, 28, 29, 30, ca 6 timmar i veckan
Har körkort och tillgång till egen bil
Vi ser gärna att du kommer ut och får en utbildningsdag inom kort för att testa på uppdraget, utbildning sker även veckan innan ditt uppdrag drar igång

Vidare ser vi gärna att du:
Är lösningsorienterad, lätt att kommunicera med personer i din omgivning, kan arbeta effektivt och hålla ett bra tempo
Morgonpigg person, då vi startar alla våra uppdrag på morgonen
Trivas med att ha ett fysiskt aktivt arbete
Har tidigare erfarenhet av att jobba i butik eller inom dagligvaruhandeln

Vad erbjuder vi?
Lön enligt Handels kollektivavtal
Milersättning som startar och avslutas vid hemmet
Betald restid mellan butiker
Praktisk utbildningsperiod i butik vid start av anställning
Långsiktigt samarbete med ev. fasta timmar framöver
Möjlighet att ingå i vikariepoolen och jobba extra vid behov ex. arbetstoppar, kampanjer, sjukdom eller semester

Om Srb Butikservice
Sedan 1995 har vi på Srb Butiksservice hjälpt våra kunder med allt som rör merchandising. Vi säkerställa att deras varor ute i butik är påfyllda och exponeras på rätt sätt, samt ser till att det är fräscht och säljande för deras konsumenter. Med runt 300 anställda Merchandiser har vi en oslagbar närvaro i hela landet - från Ystad till Kiruna - och vi utför över 3000 butiksbesök varje vecka. Vi jobbar för kunder som exempelvis Axfood och Cloetta.
Ansökan
Vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt, vi granskar ansökningar allt eftersom och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sökord: varuplock, varuplockare, service, butiksbiträde, butikssäljare, butiksmedarbetare, butiksarbete, extrajobb
#jobbjustnu Visa mindre

Kallskänka

Ansök    Maj 15    Mormors Bageri AB    Kallskänka
Mormors Bager startades 1995 i en liten lokal på Botulfsplatsen i centrala Lund. I över tjugofem år har Mormors Bageri arbetar med att baka goda och stora hembakade bröd, kakor och mycket annat gott. Surdegsbröden med de långa jästiderna, mellan 24 timmar och 72 timmar, är något de är mycket stolta och kända för. De varierande sortimentet av surdeg har minst jäst kallt i 24 timmar Mormors Bageri har fyra butiker, som bakar sina egna bakverk, och ett företa... Visa mer
Mormors Bager startades 1995 i en liten lokal på Botulfsplatsen i centrala Lund. I över tjugofem år har Mormors Bageri arbetar med att baka goda och stora hembakade bröd, kakor och mycket annat gott. Surdegsbröden med de långa jästiderna, mellan 24 timmar och 72 timmar, är något de är mycket stolta och kända för. De varierande sortimentet av surdeg har minst jäst kallt i 24 timmar
Mormors Bageri har fyra butiker, som bakar sina egna bakverk, och ett företag/huvudkontor där små och stora beställningar och leveranser sker. En butik finns i Malmö på Spångatan samt tre butiker i Lund; en på Botulfsplatsen, en på Knutgården och en på Gastelyckan (där ligger även huvudkontoret och företaget).
Nu söker vi en duktig kallskänka med bredd i sitt kunnande.
Som kallskänka arbetar du tillsammans med vårt varmkök och kommer att ingå i vårt utvecklingsarbete. Vi ställer höga krav på kvalité, samarbetsförmåga, att du är flexibel, trivs med att jobba i ett högt tempo och kan hantera större volymer kallskuret till alla våra caféer,
Vi ser gärna att du gillar att jobba i team, är effektiv och att du vill vara med och bidra till utvecklingen av vårt sortiment och presentationen av våra produkter i våra caféer
Är du driven, med ett glatt humör och har ett genuint intresse för mat?
Då kanske du är den vi söker!
Vi letar efter en person med utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Utbildning i HACCP säker mathantering är ett krav. Du är även van att jobba med EKP.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön enligt kollektivavtal.
Tjänsten är på heltid. Varierade arbetstider samt helgarbete kan förekomma. 6 månaders provanställning tillämpas-
Ansökningarna handläggs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Visa mindre

Studievägledare

Ansök    Maj 15    Lunds Universitet    Studievägledare
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhe... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för utbildningsvetenskap är en institution inom de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Vid institutionen bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar. Institutionen utgör även den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet. 

Du kommer här att jobba i en dynamiska och spännande miljö med många medarbetare inom lärarutbildningen och administrationen kring denna, där du kommer att utgöra en viktig pusselbit. Vi har en god arbetsmiljö och bra stämning, där målet är att göra den bästa lärarutbildningen och erbjuda studenter den bästa hjälpen att hitta rätt utbildning.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Bland studievägledarens arbetsuppgifter och ansvar ingår:

- Studievägledning inom den sammanhållna ämneslärarutbildningen och den kompletterande pedagogiska utbildningen.
- Information till studenter om utbildningarnas olika delar, om behörighetsfrågor, urval, tillgodoräknanden, internationaliseringsfrågor, karriärvägledning och arbetslivskontakter.
- Fortlöpande uppföljning av programstudenternas resultat.
- Ansvar för att studenter med beslut om pedagogiskt stöd får kontakt med mentorer och för frågan om beslut om anpassning vid tentamen.
- Ansvar för upprättande och uppdatering av individuella studieplaner för studenter som inte följer den ordinarie studievägen.
- Information till och samtal med studenterna inför val av ytterligare ämnen som ska ingå i deras ämneslärarexamen
- Rekrytering av studenter i samband med inspirationsdagar och öppna hus.
- Ansvar för information till presumtiva och befintliga studenter i form av vägledningssamtal och informationsmöten.
- Deltagande i studievägledarnätverket på HT-fakulteten samt ansvar för kontakten med studievägledarna i de olika ämnena som ämneslärarutbildningen samarbetar med.
- I arbetet ingår information och arbete kring introduktion av nya studenter samt avslutningsceremoni för de som tar examen.
- Ingå i team som gör bedömningar av ansökningar under antagningsperioden för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Arbetet förutsätter ett kontinuerligt och nära samarbete med de administrativa funktionerna knutna till den sammanhållna ämneslärarutbildningen samt KPU :n.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Studievägledarutbildning
- Flytande i svenska språket
- Kunna arbeta självständighet, dokumenterad god samarbetsförmåga

Meriterande för anställningen är:
Meriterande är erfarenhet av arbete som studievägledare vid universitet och/eller högskola, erfarenhet av arbete som studievägledare inom lärarutbildning samt kunskap om/erfarenhet av ämneslärarutbildning inom Lunds universitet.

Övrigt
Anställningen år tillsvidare med omfattningen 100 % med tillträde senast den 1/8 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Sjuksköterska till Vårdcentral Södertull i Lund

Gör skillnad. Varje dag. Är delaktighet, utveckling och fokus på patienten en självklarhet för dig? Söker du ett arbete som både är stimulerande och där du har möjlighet att utvecklas både i din profession och som person? Då kan du vara den vi söker! Vårdcentralen Södertull är centralt belägen i hjärtat av Lund och vi är en stor, trivsam och välfungerande hälovalsenhet. Vi arbetar i ljusa och fräscha lokaler där både vi och våra besökare trivs. På vårdc... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Är delaktighet, utveckling och fokus på patienten en självklarhet för dig? Söker du ett arbete som både är stimulerande och där du har möjlighet att utvecklas både i din profession och som person? Då kan du vara den vi söker!

Vårdcentralen Södertull är centralt belägen i hjärtat av Lund och vi är en stor, trivsam och välfungerande hälovalsenhet. Vi arbetar i ljusa och fräscha lokaler där både vi och våra besökare trivs.

På vårdcentralen arbetar cirka 50 medarbetare som alla strävar mot att ge den bästa vården för våra 12 800 listade patienter. Vi erbjuder komplett primärvård där sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, undersköterskor, dietist, kurator och psykolog samarbetar med patienten i centrum. Vårdcentralen har även ett antal utbildningsplatser inom olika yrkeskategorier. Vi har även ett antal sjuksköterskeledda specialistmottagningar som vi ser fram emot att bredda och utveckla.

Vi värnar om hög kvalitet, god arbetsmiljö och hög tillgänglighet med patienten i fokus vilket vi kan följa upp via patientenkäten. Patientenkäten har förbättrats varje år de senaste 4 åren och ligger högre än snittet i samtliga mätområden. Vårt mål är att ge god vård för hela människan i alla livets olika åldrar och skeenden. Vi har både barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning (BMM) i våra lokaler samt ansvarar för två vårdboenden vilket skapar trygghet och kontinuitet genom hela livet och gör att 86 procent av våra listade kan tänka sig att rekommendera vår vårdcentral till andra.

Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en sjuksköterska med ett genuint människointresse. Hos oss möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp i en föränderlig verksamhet där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. Vårt mål är alltid att utgå från patienternas behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med möjlighet till utveckling inom din yrkesroll såväl som i arbetet med att förbättra vården på enheten.

I rollen som sjuksköterska arbetar du med mottagningsarbete och triagering både via telefon digitala kontakter och på vårdcentralen. Din roll hos oss är oerhört central och du som person är initiativrik, och har förmåga att arbete självständigt, men med god vilja och förmåga till att samverka samt samarbeta med andra yrkesgrupper.

Vi som arbetar här idag värdesätter vårt fina samarbete som skapar god arbetsmiljö och patientsäker vård. Vi kommer att erbjuda en individanpassad introduktion av omtänksamma kollegor och du kommer att erbjudas en mentor. Här är vi positiva till din fortlöpande kompetenshöjning och tillsammans utvecklar vi verksamheten inom uppdragets ramar.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerade sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi ser gärna att du har någon specialistutbildning som är aktuell för att arbeta inom primärvården. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vidare ses även primärvårdsarbete samt erfarenhet av triagering både på plats och via telefon som meriterande.

Du vill att din kompetens och erfarenhet värderas och du trivs med att arbeta självständigt och i team, där du ibland möter utmanande situationer som du behöver finna en lösning på. Du är en individ som självständigt kan bedöma, planera och organisera ditt arbete och tar ansvar för helheten tillsammans med dina kollegor. Vi värdesätter ett gott samarbete, god kommunikativ förmåga och vill att du som söker är van vid att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Eftersom vi är måna om att anställa medarbete som passar i just vår verksamhets kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, så välkommen att skicka in din ansökan redan idag.

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Yrkeslärare inom Dator- och kommunikationsteknik- Realgymnasiet Lund

Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Lärare
Vi utökar nu vårt El- och energiprogram och söker en lärare som vill utbilda framtidens IT- och säkerhetstekniker tillsammans med oss.

Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.

Du kommer att undervisa inom inriktningen Dator- och kommunikationsteknik och bland annat kurser inom ämnena Nätverksteknik och Dator- och kommunikationsteknik, såsom exempelvis datorteknik, nätverksteknik samt dator- och nätverksteknik.

 

Kvalifikationer
Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete och det är meriterande om du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i "IT-kurser" såsom datorteknik och nätverksteknik.  Särskilt meriterande är om du har erfarenhet av arbete som säkerhetstekniker.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och vi ser att du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.

Då vårt program är under uppbyggnad söker vi efter någon med god initiativförmåga och som vill vara med utveckla programmet och undervisningen tillsammans med oss. Du har god pedagogisk insikt och är tydlig i ditt ledarskap.

Du brinner för ditt ämne och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. 

 

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/. 

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. trygghet är basen där all utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till framgång. Visa mindre

Lunds Pastorat söker kyrkogårdsarbetare till Lunds kyrkogårdar

Kyrkogårdsavdelningen i Lunds Pastorat ansvarar för begravningsverksamhet och skötsel av pastoratets tretton kyrkogårdar. På kyrkogårdsavdelningen är vi ca 70 medarbetare där vi tillsammans arbetar med att förvalta och utveckla kyrkogårdar, krematoriet och de gröna kulturmiljöer vi ansvarar för. Kyrkogårdsavdelningen är en del av Lunds Pastorat med totalt ca 220 anställda samt en mängd ideella medarbetare, varav drygt 130 förtroendevalda. Utöver kyrkogårds... Visa mer
Kyrkogårdsavdelningen i Lunds Pastorat ansvarar för begravningsverksamhet och skötsel av pastoratets tretton kyrkogårdar. På kyrkogårdsavdelningen är vi ca 70 medarbetare där vi tillsammans arbetar med att förvalta och utveckla kyrkogårdar, krematoriet och de gröna kulturmiljöer vi ansvarar för. Kyrkogårdsavdelningen är en del av Lunds Pastorat med totalt ca 220 anställda samt en mängd ideella medarbetare, varav drygt 130 förtroendevalda. Utöver kyrkogårdsavdelningen finns även sju församlingar, sjukhuskyrka, familjerådgivning, två förskolor, diakonicentral samt ett gemensamt kansli. Vi arbetar aktivt för att kunna säkerställa att Lunds pastorat är en attraktiv arbetsgivare. Till vår hjälp har vi bland annat Företagshälsovård som bidrar till att våra medarbetare mår bra, både fysiskt och mentalt. I Lunds Pastorat råder nolltolerans mot diskriminerande och kränkande behandling.

Vi behöver nu omgående stärka upp vår bemanning med två tillsvidareanställda kyrkogårdsarbetare.

Dina arbetsuppgifter består exempelvis av:


• Gräs och häckklippning
• Gravskötsel
• Gravgrävning
• Skötsel av grusytor
• Busk och trädbeskärning
• Lövhantering
• Mindre planterings och anläggningsarbete
• Snöröjning och halkbekämpning
• Möta besökare

Tillsammans med ditt arbetslag kommer du jobba utomhus i både sol och regn. Du kommer att utgå från Norra kyrkogården i Lund och arbeta på någon eller några av Lunds alla kyrkogårdar.

Vi söker särskilt dig med erfarenhet och intresse för att ta en gruppledarroll. Kanske har du erfarenhet av detta från ditt arbetsliv, idrottsförening eller Scoutkår.

Du är välkommen att söka om du har följande:


• Trädgårds/grönyteutbildning och/eller flerårig erfarenhet av kyrkogårdsarbete
• Körkort med minst B behörighet
• Är i god fysisk form
• Vana av att använda och sköta större och mindre trädgårdsmaskiner
• Engagerad och positiv inställning och trivs med att arbeta både enskilt och i grupp

Meriterande är om du:


• Har erfarenhet av att leda andra som till exempel gruppledare, ledare inom idrottsförening eller motsvarande.
• Har körkort med behörighet BE
• Har vana av att köra jordbrukstraktor, grävmaskin eller hjullastare

Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Medlemskap i Svenska Kyrkan är inte ett krav inom begravningsverksamheten.

Din ansökan vill vi ha senast 2023-05-31, Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med din ansökan.

Ansöker gör du via vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/lund/lediga-tjanster

Referenser: Vi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan, dessa kan istället komma att begäras in vid ett senare tillfälle.

Vi undanber oss vänligen all kontakt med annons-och rekryteringsföretag.

För information om våra fackliga företrädare ber vi att du kontaktar
HR-avdelningen på telefon:
046-71 87 02 eller 046-71 87 04 Visa mindre

Projektledare till Värme & Kyla!

Mycket händer på Kraftringen, vi behöver dig på vår resa! Nu söker vi projektledare till Värme & Kyla! Vi har många små och stora infrastrukturprojekt framför oss. Fjärrvärme är eftertraktad och i en intensiv expansionsfas. Kraftringen ska fördubbla produktionskapaciteten i Örtofta genom ytterligare ett kraftvärmeverk, en investering som kommer innebära att Kraftringen tillför regionen ny eleffekt upp till 45 MW, vilket i stort sett motsvarar dagens samlad... Visa mer
Mycket händer på Kraftringen, vi behöver dig på vår resa! Nu söker vi projektledare till Värme & Kyla!
Vi har många små och stora infrastrukturprojekt framför oss. Fjärrvärme är eftertraktad och i en intensiv expansionsfas. Kraftringen ska fördubbla produktionskapaciteten i Örtofta genom ytterligare ett kraftvärmeverk, en investering som kommer innebära att Kraftringen tillför regionen ny eleffekt upp till 45 MW, vilket i stort sett motsvarar dagens samlade elbehov i Lomma och Hörby kommun en kall vinterdag. Målet är att det nya kraftvärmeverket ska stå klart senast 2028.

Jobbet som projektledare
I rollen som projektledare blir du en viktig del av den absoluta kärnaffären och får möjlighet att leda och delta i flera spännande projekt som bidrar till en långsiktig samhällsutveckling.

Du kommer att tillhöra affärsområde Värme & Kyla som ansvarar för fjärrvärmedistributionen till våra kunder. I din roll jobbar du med att leda distributionsprojekt och ansvarar för hela kedjan från förstudie till uppföljning av kvalitet och ekonomi. Projekten bedrivs med hjälp av befintliga ramavtal och, beroende på projektens storlek och komplexitet, även som egna upphandlingar. Entreprenadformen är delad AB04 i förekommande fall även ABT06.

Ditt jobb är att säkerställa att varje enskilt distributionsprojekt följer Kraftringens processer och att säkerheten alltid sätts främst. Utöver att projektleda kommer du också att jobba tillsammans med dina kollegor i olika utvecklings- och anslutningsprojekt. Teamet består av 16 kompetenta medarbetare och leds av Rafael Papee, Distributionschef för Fjärrvärme och Fjärrkyla.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Gunnesboverket i Lund.

Vem är du?
Du har arbetslivserfarenhet som projektledare eller motsvarande, företrädesvis inom fjärrvärme, energi, infrastrukturprojekt och/eller anläggningsprojekt. Du har god ekonomisk förståelse och erfarenhet av arbete med budget, kalkyl, offert, prognos och uppföljning. Som person har du både vilja och förmåga att axla en ledande roll där du är drivande, noggrann och engagerad kombinerat med ett högt säkerhetstänk. Du är en god problemlösare och bra på att uttrycka dig på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Vidare är du förtroendeingivande och har förmågan att skapa goda relationer med våra kunder och arbetsglädje i dina projekt.

Rent formellt ser vi att du har:
- ingenjörsexamen som motsvarar högskole- eller civilingenjör, gärna med inriktning infrastruktur och anläggning.

- minst 3 års erfarenhet av att arbeta som projektledare där du kan visa på dokumenterat goda resultat för projekt genom alla dess faser, från förstudie till slutrapport.

- dokumenterad erfarenhet av att ha färdigställt projekt med goda resultat kopplat till tid, budget och uppnått resultat. Du har också haft det ekonomiska ansvaret i dina projekt som krävt löpande uppföljning och styrning

- du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

- du har ett B-körkort

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet från projektledning inom infrastrukturprojekt

- varit huvudprojektledare

Stämmer följande in på dig?
Du sätter säkerheten främst, alltid.

Du har förmågan att leda och motivera andra och säkerställa att ni tillsammans når uppsatta mål. Du vågar ta egna initiativ och får saker att hända.

Du jobbar med flera parallella projekt samtidigt, vilket kräver att du har ett metodiskt och systematiskt arbetssätt samt förmåga att planera, organisera, prioritera och fördela resurser effektivt. Du tar ansvar för att utföra ditt jobb med kvalitet och riskmedvetenhet.

Du arbetar bra med andra, besitter förmågan att lyssna och kommunicera samt löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du vill jobba i en föränderlig bransch som ständigt ställs inför nya utmaningar, vilket förutsätter att du trivs i ett arbetsklimat där ledorden Mod, Ansvar och Engagemang är en naturlig del av vardagen.

Då ska du söka det här jobbet hos oss!

Vad erbjuder Kraftringen?
Som projektledare inom Värme & Kyla erbjuds du ett varierande jobb med härliga kollegor där säkerheten alltid kommer främst, i alla lägen.

Inom Kraftringen finns också stor möjlighet till kompetensutveckling och en mängd karriärvägar internt. Utöver utvecklings- och karriärmöjligheter erbjuds konkurrenskraftig lön och förmåner. Vi använder Benify som förmånsportal med ett stort utbud av stort som smått. Friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning är självklara förmåner hos Kraftringen. Vi erbjuder också personalrabatt på bland annat el- och gashandel, solceller samt laddstolpar.

Ansökan och upplysningar:
Vi tillämpar löpande urval skicka därför in din ansökan redan idag, dock senast den 15 juni. Du ansöker med CV och urvalsfrågor. Frågor om tjänsten besvaras av Rafael Papee, Chef Distribution Värme och Kyla, [email protected]

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Kraftringen gör bakgrundskontroll på slutkandidat inför anställning.

Notera att vi inte tar emot ansökan via brev eller e-post, samt att vi vänligt men bestämt avsäger oss samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Om Kraftringen
Vi är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Som kommunägt företag är vinstmaximering inte det primära. Istället handlar det om affärsmässig samhällsnytta, där vi med hänsyn till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar säkerställer att kommuninvånarna får en så säker tillgång till energi som möjligt. I allt vi gör har vi ambitionen att se efter den långsiktiga samhällsnyttan så att du, vi och kommande generationer får samma, eller bättre, möjligheter.

Tillsammans med cirka 600 medarbetare och 280 000 energikunder bidrar vi aktivt till utvecklingen av det hållbara samhället. Vi har vårt huvudkontor i Lund men är verksamma på en rad orter i Skåne, Halland, Småland och Blekinge.

Välkommen till en plats att växa på! Visa mindre

Design Control Engineer - BONESUPPORT (Lund)

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) develops and commercializes innovative injectable bio-ceramic bone graft substitutes that remodel to the patient’s own bone and have the capability of eluting drugs. BONESUPPORT’s bone graft substitutes are based on the patented technology platform CERAMENT. The company is conducting several clinical studies to further demonstrate the clinical and health economic benefits its products deliver. The company is based in L... Visa mer
BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) develops and commercializes innovative injectable bio-ceramic bone graft substitutes that remodel to the patient’s own bone and have the capability of eluting drugs. BONESUPPORT’s bone graft substitutes are based on the patented technology platform CERAMENT. The company is conducting several clinical studies to further demonstrate the clinical and health economic benefits its products deliver. The company is based in Lund, Sweden, and the net sales amounted to SEK 329 million in 2022. Please visit www.bonesupport.com for more information.

BONESUPPORT and CERAMENT are registered trademarks of BONESUPPORT AB.Come and join BONESUPPORT as Design Control Engineer! Here is a chance to contribute with your experience in an agile and creative company with extraordinary products!

BONESUPPORT is an innovative and rapidly growing orthobiologics company, based in Lund, Sweden. To further strengthen the company, BONESUPPORT is now looking for an experienced and driven Design Control Engineer to be a part of our company.

Your role

You will work with Product Lifecycle management of BONESUPPORT’s products, where the focus will be on the processes of design control/change control.

You will be responsible for that the products are in compliance with the regulatory requirements including also compliance with up-dated standards, guidelines and regulations throughout the lifecycle of the products by up-dating, reviewing and establishing engineering documents and Standard Operation Procedures according to the regulatory requirements. In this position, you will also manage material specifications from suppliers, lead risk assessments (FMECA) with multi-functional teams and perform different type of gap-analyses.

In your role as Design Control Engineer in the Development & Engineering department, you will collaborate closely with Quality, Regulatory, Research and Operations as well as with external partners.Qualifications

For this position, we are looking for a person with the following experience and qualifications:

- Technical academic background on a bachelor level or higher

- At least four years’ relevant experience from the medical device industry

- “Hands on” experience of medical device, technical documentation (design control documentation)

- Medical Device Regulation (MDR 2017/745) experience preferred along with a solid working knowledge of FDA Quality System Regulations and ISO 13485.

- Experience of driving and documenting design control activities such as requirement engineering, labeling and design verifications in new product development

- Knowledge in statistical methods, risk management ISO 14971 and usability engineering (IEC 62366)

- Experience in leading the creation of design and development documentation to support the regulatory files and to support clinical studies according to FDA, ISO and MDR

It will be seen as a merit if you have knowledge and experience in class III implant products and sterilization processes.

At BONESUPPORT we value personal skills as much as professional qualifications, and in this role, we are looking for a dedicated and self-driven person with great collaboration skills who also have a genuine interest in medical device and Product Lifecycle Management. You need to be fluent in English and it is an advantage if you also read and speak Swedish/Scandinavian.

BONESUPPORT offers

At BONESUPPORT you will be working together with skilled, dedicated people who enjoy working in a fast growing and innovative organization. We offer a dynamic and stimulating workplace and strive for generating great teamwork, innovation, passion, and performance. We believe in our journey and take pride in what we do! You will contribute to making life easier for many people around the world.Information and applicationFor more information about this job-opening, please contact recruitment consultant Tobias Lorentzon at TOBLOR Consulting, phone: +46 735 11 10 60. You apply for this position through TOBLOR’s career site, https://career.toblor.se/, by uploading your CV and personal letter.

We are looking forward to seeing your application! Visa mindre

Sommarjobb- Trädgårdsmästeri

Vi söker dig som kan hjälpa oss med trädgårdsarbete, underhåll av utemiljö och gräsklippning under sommarmånaderna. Tjänsten innebär varierande arbetstider enligt överenskommelse. Du kommer att få jobba i genomsnitt mellan 12-15 timmar i veckan som du själv kan vara med att styra. Vi söker dig som är flexibel, flitig och ansvarstagande med ett intresse för hotellbranchen. Du delar vår vision om att bli Sveriges trevligaste hotell och deltar aktivt i vårt a... Visa mer
Vi söker dig som kan hjälpa oss med trädgårdsarbete, underhåll av utemiljö och gräsklippning under sommarmånaderna. Tjänsten innebär varierande arbetstider enligt överenskommelse. Du kommer att få jobba i genomsnitt mellan 12-15 timmar i veckan som du själv kan vara med att styra.
Vi söker dig som är flexibel, flitig och ansvarstagande med ett intresse för hotellbranchen. Du delar vår vision om att bli Sveriges trevligaste hotell och deltar aktivt i vårt arbete att sätta ordning och renhållning i fokus. Vi är ett tajt team på Good Morning Lund och det är därför av hög vikt att du är en naturlig lagspelare.
För mer information om hotellet och hotellkedja besök gärna: www.ligula.se Visa mindre

Extrapersonal frukost och restaurang

Ansök    Maj 15    Cochleari AB    Restaurangbiträde
På vårt hotell arbetar vi med arbetsrotation och i tjänsten ingår arbete i frukostservering, bar & restaurang, städning. Tjänsten innebär varierande arbetstider och tjänsten kan även innebära att tillfälligt hjälpa till med städning av hotellrum. Du kommer att få jobba både dag, kväll, helger. Tjänsten innebär även att det finns möjlighet att ibland arbeta på vårt andra hotell Motel L i Lund. Vi söker dig som är mycket flexibel och ansvarstagande med ett b... Visa mer
På vårt hotell arbetar vi med arbetsrotation och i tjänsten ingår arbete i frukostservering, bar & restaurang, städning. Tjänsten innebär varierande arbetstider och tjänsten kan även innebära att tillfälligt hjälpa till med städning av hotellrum. Du kommer att få jobba både dag, kväll, helger. Tjänsten innebär även att det finns möjlighet att ibland arbeta på vårt andra hotell Motel L i Lund.
Vi söker dig som är mycket flexibel och ansvarstagande med ett brinnande intresse för servicebranschen. Du delar vår vision om att bli Sveriges trevligaste hotell och deltar aktivt i vårt arbete att sätta gästen i fokus. Vi är ett tajt team på Good Morning Lund och det är därför av hög vikt att du är en naturlig lagspelare.


För mer information om hotellet och hotellkedja besök gärna: www.ligula.se Visa mindre

Systemförvaltare inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Ansök    Maj 15    Lunds kommun    Systemförvaltare
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland ann... Visa mer
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss
Som systemförvaltare har du hela förvaltningen som arbetsområde med din tjänst placerad vid processledningsenheten inom myndighetsfunktionen.

Vid processledningsenheten finns bland annat systemförvaltare, objektsledare och utvecklingsledare för digitaliseringsfrågor. Din närmsta kollega, också systemförvaltare, ser fram emot ett samarbete med driv och arbetsglädje, mot målet att visioner och utveckling ska bli verklighet. Vi arbetar i fräscha lokaler centralt vid tågstationen i Lund. 

Arbetsuppgifter
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår kontinuerliga satsningar inom digitalisering och vi söker dig som vill vara med och förvalta, utveckla och effektivisera våra system. Rollen som systemförvaltare innebär att jobba med verksamhetsutveckling genom digitalisering. Vi erbjuder dig ett arbete där du tillsammans med engagerade kollegor får vara med och bidra till samt påverka vår framtid. Just nu arbetar vi till exempel med införandet av ett nytt verksamhetssystem.

Vi söker dig som
har universitets- eller högskoleutbildning med inriktning relevant för tjänsten alternativt flerårig erfarenhet från systemförvaltning. Du har ett intresse för digitalisering och löpande förbättringar samt förståelse för socialt arbete. Uppdraget kräver att du är ansvarstagande, strukturerad och noggrann. Ditt kontaktnät kommer att bli omfattande och förutsätter att du är serviceinriktad, kommunikativ och innehar en pedagogiskt förmåga, utbildningsinsatser i olika system förekommer såväl enskilt som i grupp. 

Du har visioner, ser utvecklingsområden ur ett helhetsperspektiv och tar ansvar.  Vidare uttrycker du dig väl på svenska i både tal och skrift.

Vi ser det som meriterade om du har erfarenhet av något verksamhetssystem inom socialtjänst eller vård och omsorg. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom vård- och omsorg eller socialtjänst.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval och intervjuer. Vi har avsatt intervjutider eftermiddagen den 25 maj, förmiddagen 2 juni samt förmiddagen 7 juni. Välkommen med din ansökan!

 

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Visa mindre

Joina vårt team i Lund????

Ansök    Maj 15    Green Unity AB    Hemförsäljare
Vi är i en expansiv fas och söker dig som är intresserad av uppdrag både på heltid eller deltid! Ser du det som en förmån att själv kunna påverka din lön och dina arbetstider? Då är Green Unity AB den perfekta arbetsgivaren för dig! Vem är du? Som person ser vi gärna att du: Är positiv, självgående Har god social kompetens Alltid har kunden i fokus Du ser också ett stort värde i att marknadsföra klimatsmarta produkter och arbeta för ett företag som värnar... Visa mer
Vi är i en expansiv fas och söker dig som är intresserad av uppdrag både på heltid eller deltid! Ser du det som en förmån att själv kunna påverka din lön och dina arbetstider? Då är Green Unity AB den perfekta arbetsgivaren för dig!
Vem är du?
Som person ser vi gärna att du:
Är positiv, självgående
Har god social kompetens
Alltid har kunden i fokus

Du ser också ett stort värde i att marknadsföra klimatsmarta produkter och arbeta för ett företag som värnar om miljön.
Du har körkort och tillgång till bil.
Tidigare säljerfarenhet är meriterade men inget krav, då vi utbildar dig från grunden. Du arbetar mestadels på distans och utgår hemifrån med en radie på ca 4-5 mil.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav, då det är en nödvändighet för det dagliga arbetet i tjänsten.
Som anställd hos oss
Som säljare hos Green Unity AB erbjuds du en heltidslön på 24 500 kr, plus en av marknadens högsta provisioner. Dessutom omfattas du av både trygghetsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring - inget är viktigare för oss än att du känner dig trygg i din anställning.
Green Unity AB erbjuder dig en spännande roll i företaget. Dels kommer du snabbt kunna växa med dina uppgifter och ha goda möjligheter att göra karriär i företaget. Du har nära samarbete med övriga kollegor i organisationen, där vi alla har samma målsättning.
Hos oss får du:
Flexibelt schema
Personlig utveckling
Arbeta med miljövänliga produkter
Varierande arbetsuppgifter
Meriterande utbildning

Citat från anställda:
”Fantastiska möjligheter att påverka sin lön, det finns inget tak på hur mycket man kan tjäna”
”Arbetet kräver en del eget ansvar och tar man det, samt vill lära sig, finns alla möjligheter att lyckas väldigt bra i det här jobbet.”
Om Green Unity AB
Green Unity AB marknadsför en mångsidig och miljövänlig produkt som används till det mesta inom rengöring i våra hem, inklusive att rena våran inomhusluft. Då en stor del av våra liv tillbringas inomhus är inomhusluftens kvalitet viktig för vårt välbefinnande. Med ett miljövänligt och innovativt vattenbaserat filtreringssystem binder och eliminerar systemet upp till 99,9996% av alla skadliga partiklar i vår inomhusluft.
Green Unity AB lägger ett stort värde i att våra produkter skall vara miljömedvetna, hållbara, ha låg strömförbrukning och ska kunna användas med endast vatten, helt utan filter och kemikalier.
Nyfiken på att veta mer?
Vi går igenom ansökningarna löpande och processen kan gå snabbt. För den som är tillgänglig redan nu finns möjligheten att matchas mot uppdrag omgående. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen in med din ansökan!


Sökord: säljare, flexibelt schema, fast lön, hög provision, tävlingar, miljövänligt Visa mindre

Administrativ assistent till ett sommaruppdrag i Lund!

Ansök    Maj 15    Devotum AB    Administrativ assistent
Vi söker just nu två administrativa assistenter för ett spännande uppdrag inom digitalisering i Lund. Uppdraget är på heltid och förväntas pågå till 31-okt-2023 med start 01-juni-2023. Välkommen med din ansökan! Om uppdraget Ditt huvudsakliga ansvar kommer vara att skanna in sekretessbelagda personakter i ett verksamhetssystem. Arbetet utförs på överförmyndarenhetens kontor på Bangatan i Lund. En liknande arbetsuppgift pågår för närvarande i en annan komm... Visa mer
Vi söker just nu två administrativa assistenter för ett spännande uppdrag inom digitalisering i Lund. Uppdraget är på heltid och förväntas pågå till 31-okt-2023 med start 01-juni-2023. Välkommen med din ansökan!

Om uppdraget
Ditt huvudsakliga ansvar kommer vara att skanna in sekretessbelagda personakter i ett verksamhetssystem. Arbetet utförs på överförmyndarenhetens kontor på Bangatan i Lund. En liknande arbetsuppgift pågår för närvarande i en annan kommunhus och förväntas vara avslutat den siste juni. Om skanningen av handlingarna i den andra kommunen inte är klar vid halvårsskiftet behöver det slutföras innan arbetet kan flyttas till Lund.

Om dig
För att axla denna roll bör du vara självgående och noggrann i ditt arbete. Det är också viktigt att du har erfarenhet av administrativa uppgifter, såsom arkivarbete och/eller skanning. Dessutom bör du vara omedelbart tillgänglig för anställning.

Förväntad erfarenhet: Vi söker någon som nyligen har genomfört en relevant utbildning inom området. Det är även fördelaktigt om du har kortare arbetslivserfarenhet, men inte nödvändigtvis som konsult.

Övrigt
Startdatum: 2023-06-01
Slutdatum: 2023-10-31
Omfattning: Heltidstjänst, 40 timmar per vecka
Möjlighet till distansarbete/Flextid: Allt arbete behöver utföras på plats i Lund

Ansökan
Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svarar på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning på slutkandidater är en del av processen.

Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00. Visa mindre

Arbeta som sjuksköterska med tillsvidareanställning och garantilön!

Hjärtligt välkommen att arbeta som sjuksköterska med tillsvidareanställning och garantilön! Hos oss på PersonalExpressen har du äntligen hittat hem till en arbetsgivare som ser dig på riktigt. Vi respekterar och uppskattar dig för din yrkesmässiga kompetens och skicklighet som sjuksköterska. Hos oss får du därför en högre lön och bättre arbetsvillkor. Vi erbjuder dig: Fast anställning till dig som önskar att få det Betald semester - när du själv vill ha se... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som sjuksköterska med tillsvidareanställning och garantilön!
Hos oss på PersonalExpressen har du äntligen hittat hem till en arbetsgivare som ser dig på riktigt. Vi respekterar och uppskattar dig för din yrkesmässiga kompetens och skicklighet som sjuksköterska. Hos oss får du därför en högre lön och bättre arbetsvillkor. Vi erbjuder dig:
Fast anställning till dig som önskar att få det
Betald semester - när du själv vill ha semester
Möjlighet att komplettera din semester med tjänstledighet om du önskar vara ledig en längre tid
Tjänstepension
Privat vårdförsäkring
Boende betalt på en ny ort vilket möjliggör en separat intäktskälla utöver lönen när du hyr ut ditt ordinarie boende under tiden

Läs vidare nedan för att få reda på mer om vad som gör PersonalExpressen till en så speciell arbetsplats. Vi ser fram emot en lång och utvecklande relation tillsammans med dig!
Personligt bemötande och lagkänsla i världsklass!
Vårt utgångsläge är att varje person som söker jobb hos oss har individuella önskemål och behov i relation till sitt yrkesliv. Vi vet att det är av yttersta vikt att vi möter dig som individ för att vårt samarbete ska bli så långvarigt och fungera så bra som möjligt. Därför lyssnar vi på dig som sjuksköterska och strävar alltid efter att integrera dina egna tankar och idéer kring ditt arbete hos oss. Vi vet att det bara är möjligt att nå de bästa resultaten när vi alla får bli sedda som individer!
PersonalExpressen är ett starkt värdedrivet företag. Vi är därför noga med att alla våra medarbetare möter våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande. Som sjuksköterska hos oss vill vi att du ska vara delaktig i vårt företags arbete i stort. Du får bidra med din kompetens och dina erfarenheter till att nå våra högt uppsatta mål. Vi ser oss som ett lag!
Våra samarbetspartners och sjuksköterskeuppdrag!
Vi finns i hela landet och har en lång rad samarbetspartners bland Sveriges regioner, kommuner samt privata vård- och omsorgsgivare. Det viktigaste när du börjar arbeta som sjuksköterska hos oss är att du trivs som fisken i vattnet och känner dig som hemma! Vi är noggranna med vilka samarbetspartners vi tar in och vi ser alltid till att du får det välkomnandet och introduktionen du behöver på plats ute i verksamheten. Även om du arbetar till största del på uppdrag hos någon av våra samarbetspartners så kommer vi på PersonalExpressen alltid finnas för dig med vägledning, rådgivning och stöd oavsett vad saken handlar om!
Vi betalar ditt boende vid arbete på ny ort!
Om du behöver flytta till en ny ort för ett uppdrag bekostar vi alltid ett fint boende åt dig på plats under uppdragstiden. Det kan antingen vara ett fint hotell eller en fin lägenhet som vi hyr åt dig. På PersonalExpressen vill vi hjälpa dig som är redo för något nytt i livet och vill ta steget till att flytta. Vi är glada att kunna finnas tillhands med både arbete och bostad i den nya staden åt dig. Vi ser till hela ditt liv!
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Har du några frågor eller funderingar går det utmärkt att ringa eller skicka ett mejl till ansvarig kontaktperson för denna annons. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på denna sida.
Så snart du skickat in din ansökan till oss återkommer vi till dig för en inledande dialog. Där ges vi möjlighet att lära känna varandra lite närmare och förhoppningsvis även hitta en väg framåt tillsammans.
Stort tack och återigen hjärtligt välkommen till oss på PersonalExpressen! Visa mindre

Föräldravikariat lärare Pusselbitens skola

Pusselbitens skola söker en lärare till föräldravikariat Vi söker dig som har lärarexamen och legitimation. Som person är du strukturerad, prestigelös och flexibel. Du har ett tydligt och lågaffektivt bemötande. Du har förmågan att se elevers olika behov och styrkor samt att styra och följa upp verksamheten utifrån skolans pedagogiska mål och vision. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Din roll Hos oss på Pusselbitens skola erbjuds du ett spän... Visa mer
Pusselbitens skola söker en lärare till föräldravikariat

Vi söker dig som har lärarexamen och legitimation. Som person är du strukturerad, prestigelös och flexibel. Du har ett tydligt och lågaffektivt bemötande. Du har förmågan att se elevers olika behov och styrkor samt att styra och följa upp verksamheten utifrån skolans pedagogiska mål och vision. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Din roll

Hos oss på Pusselbitens skola erbjuds du ett spännande arbete med ett team av kompetenta kollegor. Du kommer ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. I vårt pedagogiska ramverk arbetar vi med individen i centrum. I rollen som lärare ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen samt elevernas lärande. Du har förmåga att bygga goda relationer med våra elever och ser relationsbyggandet som en grundförutsättning för att lyckas i ditt uppdrag. För att passa som lärare hos oss är det viktigt att du har ett prestigelöst förhållningssätt och ser värdet i att lära av och tillsammans med andra samt att du uppskattar att bidra till utvecklingen av verksamheten. Som person är du öppen, flexibel, trygg, lyhörd och sätter ett stort värde i ett kollegialt samarbete.

Om Pusselbitens skola

Pusselbitens skola ligger i natursköna Dalby och har ca 40 elevplatser för årskurs 1-6 inom grund- och grundsärskola ämne samt 1-9 inom grundsärskola områden. Pusselbitens skola bedrivs med skoltillstånd för elever i behov av extraordinärt stödbehov utifrån AST diagnos, och i tillägg för plats i särskolan utifrån en intellektuell funktionsnedsättning. Vår utgångspunkt är självklart styrdokumenten men också elevernas egna styrkor, intressen och drömmar. Vi arbetar enligt det lågaffektiva förhållningssättet och bemötandet. Vi är lösningsfokuserade i alla situationer och vi ser den tydliggörande pedagogiken och vårt lågaffektiva bemötande som nödvändiga verktyg för att jobba med elevernas kunskapsutveckling samt för att förebygga och hantera problemskapande beteende.

Din erfarenhet och kunskap

Vi söker dig som med stor lust och kunskap om specialpedagogik som får eleverna att växa och lära sig. Du har lärarexamen, gärna med inriktning mot de yngre åldrarna. Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättning är särskilt meriterande.

Som person är du strukturerad, prestigelös och flexibel. Du har ett tydligt och lågaffektivt bemötande. Du har förmågan att se elevers olika behov och styrkor samt att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets pedagogiska mål, vision och ekonomiska ramar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här. (https://team.nytida.se/)

Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.

Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.

Det här får du hos oss:

- Möjlighet att arbeta i små undervisningsgrupper med hög personaltäthet.

- En gemensam pedagogik för att ge den bästa undervisningen och stödet till våra elever.

- Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära

- Förmånsportal med rabatter och erbjudanden

- Coachande och stöttande chefer nära dig

Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och skobidrag.

Övrigt
Anställningsform: Föräldravikariat 6 månader med möjlighet till förlängning
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdag: 2023-08-09 eller enligt ök.
Sista ansökningsdag: 2023-05-28
För mer information kontakta: Rektor Edvin Pihlqvist, [email protected]

Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen ”Skicka ansökan” nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Innan anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.

När du söker arbete hos oss på Nytida kommer du att få besvara en obligatorisk fråga vid ansökan om du kan uppvisa vaccinationsbevis vid en eventuell intervju? Undantaget är om du kan visa intyg som styrker att du ej kan vaccinera dig på grund av medicinska skäl och du behöver då ta med sig ett sådant intyg till intervjun.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Visa mindre

Undersköterska till Gynekologisk avdelning i Lund

Gör skillnad. Varje dag. Vi söker nu en ny kollega till oss på avdelning 49 i Lund! Verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård har cirka 650 anställda och består av både gynekologisk och obstetrisk verksamhet. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling och utbildning. Inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning. Avdelning 49 har inriktning mot gynekologisk cancer och är ett regionalt cancercentrum. Bland våra patienter finns kvi... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Vi söker nu en ny kollega till oss på avdelning 49 i Lund!

Verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård har cirka 650 anställda och består av både gynekologisk och obstetrisk verksamhet. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling och utbildning. Inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning.

Avdelning 49 har inriktning mot gynekologisk cancer och är ett regionalt cancercentrum. Bland våra patienter finns kvinnor i alla åldrar, även kvinnor med bekymmer i tidiga graviditeter (det vill säga före vecka 22) samt kvinnor med akuta gynekologiska besvär. Vi har även intag via en egen akutmottagning. Verksamheten bedrivs både i Malmö och i Lund. Hos oss bedrivs även framgångsrik forskning.

ARBETSUPPGIFTER
Ditt arbete hos oss på den gynekologiska vårdavdelningen är självständigt, ansvarsfullt och omväxlande. Du kommer att arbeta med vanligt förekommande undersköterskeuppgifter med tyngdpunkt på preoperativ och postoperativ vård. Fokus kommer att vara på vård av patienter som ofta har genomgått större kirurgiska ingrepp. Dina uppgifter inkluderar sårvård, drän, katetrar och medicinskteknisk utrustning. I det postoperativa skedet är mobilisering, nutrition och smärtlindring viktiga uppgifter för att hjälpa samt stötta patienten till bästa återhämtning. Du möter patienter och närstående som befinner sig i olika stadier i livet så som kris, sorg och glädje vilket kräver förmåga till empati, gott bemötande samt god omvårdnad. Du bidrar till vår goda vårdkvalitet och utveckling av verksamheten.

Utbildning och kompetensutveckling erbjuds på arbetsplatsen utifrån dina erfarenheter vilket kommer att ge dig en god kompetens inom gynekologisk tumörkirurgi.

Vi arbetar i varje team med två sjuksköterskor och två undersköterskor på vardagar. Det innebär att du som undersköterska tillsammans med din undersköterskekollega och två sjuksköterskor ansvarar för 9-10 patienter. Ni samarbetar även mellan teamen och du ser tillsammans med dina kollegor till hela behovet för verksamheten. Stort fokus i arbetet ligger på planering, prioritering, avstämning samarbete och kommunikation.

På vardagar har vi 18 vårdplatser, och på helgen 14 vårdplatser. Helgtjänstgöring 2 av 5 helger.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur eller är utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Har du erfarenhet från arbete som undersköterska inom gynekologi, onkologi eller kirurgi är detta meriterande för
tjänsten.

Vidare har du ett genuint intresse för kvinnosjukvård och trivs med att arbeta i team. Som person är du initiativtagande har ett flexibelt förhållningssätt och har ett gott bemötande samt att du bidrar till ett bra samarbete och arbetsklimat.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Arbeta som sjuksköterska med tillsvidareanställning och garantilön!

Hjärtligt välkommen att arbeta som sjuksköterska med tillsvidareanställning och garantilön! Hos oss på PersonalExpressen har du äntligen hittat hem till en arbetsgivare som ser dig på riktigt. Vi respekterar och uppskattar dig för din yrkesmässiga kompetens och skicklighet som sjuksköterska. Hos oss får du därför en högre lön och bättre arbetsvillkor. Vi erbjuder dig: Fast anställning till dig som önskar att få det Betald semester - när du själv vill ha se... Visa mer
Hjärtligt välkommen att arbeta som sjuksköterska med tillsvidareanställning och garantilön!
Hos oss på PersonalExpressen har du äntligen hittat hem till en arbetsgivare som ser dig på riktigt. Vi respekterar och uppskattar dig för din yrkesmässiga kompetens och skicklighet som sjuksköterska. Hos oss får du därför en högre lön och bättre arbetsvillkor. Vi erbjuder dig:
Fast anställning till dig som önskar att få det
Betald semester - när du själv vill ha semester
Möjlighet att komplettera din semester med tjänstledighet om du önskar vara ledig en längre tid
Tjänstepension
Privat vårdförsäkring
Boende betalt på en ny ort vilket möjliggör en separat intäktskälla utöver lönen när du hyr ut ditt ordinarie boende under tiden

Läs vidare nedan för att få reda på mer om vad som gör PersonalExpressen till en så speciell arbetsplats. Vi ser fram emot en lång och utvecklande relation tillsammans med dig!
Personligt bemötande och lagkänsla i världsklass!
Vårt utgångsläge är att varje person som söker jobb hos oss har individuella önskemål och behov i relation till sitt yrkesliv. Vi vet att det är av yttersta vikt att vi möter dig som individ för att vårt samarbete ska bli så långvarigt och fungera så bra som möjligt. Därför lyssnar vi på dig som sjuksköterska och strävar alltid efter att integrera dina egna tankar och idéer kring ditt arbete hos oss. Vi vet att det bara är möjligt att nå de bästa resultaten när vi alla får bli sedda som individer!
PersonalExpressen är ett starkt värdedrivet företag. Vi är därför noga med att alla våra medarbetare möter våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande. Som sjuksköterska hos oss vill vi att du ska vara delaktig i vårt företags arbete i stort. Du får bidra med din kompetens och dina erfarenheter till att nå våra högt uppsatta mål. Vi ser oss som ett lag!
Våra samarbetspartners och sjuksköterskeuppdrag!
Vi finns i hela landet och har en lång rad samarbetspartners bland Sveriges regioner, kommuner samt privata vård- och omsorgsgivare. Det viktigaste när du börjar arbeta som sjuksköterska hos oss är att du trivs som fisken i vattnet och känner dig som hemma! Vi är noggranna med vilka samarbetspartners vi tar in och vi ser alltid till att du får det välkomnandet och introduktionen du behöver på plats ute i verksamheten. Även om du arbetar till största del på uppdrag hos någon av våra samarbetspartners så kommer vi på PersonalExpressen alltid finnas för dig med vägledning, rådgivning och stöd oavsett vad saken handlar om!
Vi betalar ditt boende vid arbete på ny ort!
Om du behöver flytta till en ny ort för ett uppdrag bekostar vi alltid ett fint boende åt dig på plats under uppdragstiden. Det kan antingen vara ett fint hotell eller en fin lägenhet som vi hyr åt dig. På PersonalExpressen vill vi hjälpa dig som är redo för något nytt i livet och vill ta steget till att flytta. Vi är glada att kunna finnas tillhands med både arbete och bostad i den nya staden åt dig. Vi ser till hela ditt liv!
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Har du några frågor eller funderingar går det utmärkt att ringa eller skicka ett mejl till ansvarig kontaktperson för denna annons. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på denna sida.
Så snart du skickat in din ansökan till oss återkommer vi till dig för en inledande dialog. Där ges vi möjlighet att lära känna varandra lite närmare och förhoppningsvis även hitta en väg framåt tillsammans.
Stort tack och återigen hjärtligt välkommen till oss på PersonalExpressen! Visa mindre

Student worker, visitor guide at MAX IV

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has around 46 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition. Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset. ... Visa mer
Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has around 46 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.


Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset.
Your team
The Communications Group at MAX IV consists of a Head of Communications, three communications officers and a webmaster.

The group is responsible for supporting both internal and external communication with tasks such as news reporting, social media presence, newsletters, maintenance and development of maxiv.se, and outreach to schools and the public. 
 
Would you like to work at one of the brightest lightsources in the world?

MAX IV is looking for 
students who would like to be part of our student employee team and help us guide visitors and present our facility. MAX IV Laboratory welcomes many visitors every year and offers guided tours for companies, organizations, students and the general public. Our student guides help our guests understand and be inspired by the important research that takes place at MAX IV.

To qualify for this position you need to be a full time student, having fulfilled at least 60hp and you have not started doctoral studies. The student contract follows the academic term and can be used for a maximum of four terms in total.

Your main work tasks will be 
Giving tours of the MAX IV facility for visitors, assisting with public facing events such as our Open Day, and supporting administrative tasks related to visits and communications. Visitors range from high school students to political figures and business leaders, so guides should be comfortable speaking to different audiences. Primary hours will be weekday mornings, with occasional special events on the weekend.

To be successful in this role you need to have the following qualifications 
Experience as a guide at MAX IV, another synchrotron, or a scientific or cultural institution is preferred. A previous knowledge of synchrotrons as part of your education or have done a project at a synchrotron. If not, we require students with a great interest in our facility and a willingness to learn.

Below are seen as merits
Public speaking and teaching skills are a strong plus.
Bilingual candidates (Swedish/English) encouraged as tours are given in both languages. 

As a person you are curious, motivated and reliable. You are passionate about inspiring others to discover science. 

What we offer
When you join our MAX IV family, you step into a world of front edge science. We make the invisible visible by supporting scientist from all over the world, generating scientific results for the benefit of society. We offer you a multicultural work environment with great opportunities for personal development with respect for a healthy work-life balance.

The employment is part time with a choice of between 10-20% and will run throughout the autumn term (August 28th 2023-January 14th 2024). Interviews will be held on an ongoing basis.

Would you like to work in a challenging and supporting environment? Then join us and take the opportunity to make a real difference!

For further information, please visit: 
https://www.lunduniversity.lu.se/about-lund-university/work-lund-university
http://www.sweden.se
https://www.maxiv.lu.se/about-us/careerjobs/comp_and_benefits/ 

 On call services may apply.MAX IV is a Swedish national large-scale research laboratory hosted by Lund University. It provides scientists from Sweden as well as internationally, with state-of-the-art instrumentation for research in areas such as engineering, physics, structural biology, chemistry and nanotechnology. It will receive up to 2 000 scientists annually, conducting ground-breaking experiments in materials and life sciences using the brilliant X-ray light.

We kindly decline all sales and marketing contacts. Visa mindre

Speciallärare anpassad grundskola till Pusselbitens skola

Ansök    Maj 15    Nytida AB    Speciallärare
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare till vår anpassade grundskola Som person är du strukturerad, prestigelös och flexibel. Du har ett tydligt och lågaffektivt bemötande. Du har förmågan att se elevers olika behov och styrkor samt att styra och följa upp verksamheten utifrån skolans pedagogiska mål och vision. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör... Visa mer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare till vår anpassade grundskola

Som person är du strukturerad, prestigelös och flexibel. Du har ett tydligt och lågaffektivt bemötande. Du har förmågan att se elevers olika behov och styrkor samt att styra och följa upp verksamheten utifrån skolans pedagogiska mål och vision. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.

Pusselbitens skola

Pusselbitens skola i Dalby, har ca 40 elevplatser för årskurs f-6 inom grund -och grundsärskola ämne samt f-9 inom grundsärskola områden. Pusselbitens skola bedrivs med skoltillstånd för elever i behov av extraordinärt stödbehov utifrån AST diagnos, och i tillägg för plats i särskolan utifrån en intellektuell funktionsnedsättning.

Vi är en liten skola till antalet i stora lokaler. Vi har små undervisningsgrupper med hög personaltäthet. Vi är experter på flexibla individlösningar för målgruppen och värdesätter drivande och engagerade medarbetare som vill vara med att tillsammans utveckla verksamheten.

På Pusselbiten ser vi den enskilde elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar utifrån elevens behov för att stötta till ett så självständigt liv som möjligt. Undervisningen och övriga moment under skoldagen individanpassas helt utifrån elevens förmågor, styrkor och behov. Vår grundsyn är att våra elever, med rätt stöd, klarar allt.

Vår utgångspunkt är självklart styrdokumenten men också elevernas egna styrkor, intressen och drömmar. Vi arbetar enligt det lågaffektiva förhållningssättet och bemötandet. Vi är lösningsfokuserade i alla situationer, och vi ser den tydliggörande pedagogiken och vårt lågaffektiva bemötande som nödvändiga verktyg för att jobba med elevernas kunskapsutveckling samt för att förebygga och hantera problemskapande beteende.

Din roll

Som speciallärare i anpassade grundskolan hos oss kommer du vara pedagogiskt ansvarig för en klass med 5-6 elever och leda det dagliga arbetet. I arbetet ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen och elevernas lärande. Du kommer att arbeta elevnära som ett stöd för eleven i dess utveckling, såväl kunskapsmässigt, omsorgsmässigt som socialt. Du är kontaktlärare och ansvarig för planeringen av elevens undervisning och individuella utvecklingsplan.

Som anställd på Pusselbitens skola är du en viktig del i att skapa en trygg miljö för våra elever och samtidigt skapa förutsättningar för dem att utvecklas utifrån sin förmåga. Våra elever har behov av extraordinärt stöd samt speciellt utformad pedagogik, lågaffektivt bemötande och social träning. Vi värdesätter drivande och engagerade medarbetare som ständigt vill vara med och utveckla verksamheten. Tillsammans med elevassistenter planerar och strukturerar ni skoldagen utifrån skräddarsydd pedagogik som ger förutsägbarhet och trygghet. Du finns med som stöd vid elevernas sida under hela skoldagen, på lektioner samt under rasten. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna till att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. I dina uppgifter ingår även dokumentation enligt styrdokumenten.

Du tar en aktiv roll och utvecklar verksamheten tillsammans med hela skolans arbetslag. Enligt vårt pedagogiska ramverk arbetar vi med individen i centrum. Du upprätthåller ett nära samarbete med vårdnadshavare och övriga viktiga personer i elevernas nätverk. Du deltar i kontinuerliga lärarmöten, håller klassmöten för ditt eget arbetslag och deltar i elevhälsomöten.

Din erfarenhet och kunskap
Vi söker dig som med stor lust och kunskap om pedagogik som får eleverna att växa och lära sig.

Endast sökande med lärarlegitimation kommer att beaktas.

Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här. (https://team.nytida.se/)

Det här får du hos oss:

- Möjlighet att arbeta i små undervisningsgrupper med hög personaltäthet.

- En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra elever.

- Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära

- Förmånsportal med rabatter och erbjudanden

- Coachande och stöttande chefer nära dig

- Karriär- och utvecklingsmöjligheter

Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och skobidrag.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdag: 2023-08-09 eller enligt ök
Sista ansökningsdag: 2023-05-28
För mer information kontakta: Edvin Pihlqvist 0705750752

Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen ”Skicka ansökan” nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Innan anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.

När du söker arbete hos oss på Nytida kommer du att få besvara en obligatorisk fråga vid ansökan om du kan uppvisa vaccinationsbevis vid en eventuell intervju? Undantaget är om du kan visa intyg som styrker att du ej kan vaccinera dig på grund av medicinska skäl och du behöver då ta med sig ett sådant intyg till intervjun.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Visa mindre

PROVERSO SÖKER MAS sjuksköterska maj-augusti

Vi söker just nu en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för kunds räkning. Tjänsten innefattar områdena Individ & familj samt LSS. Du ska vara behjälplig i verksamheterna samt agera stöd till chef för HSL-området. Interim anställning 230515 - 230801 Visa mer
Vi söker just nu en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för kunds räkning.
Tjänsten innefattar områdena Individ & familj samt LSS.
Du ska vara behjälplig i verksamheterna samt agera stöd till chef för HSL-området.
Interim anställning 230515 - 230801 Visa mindre

Assistent till kvinna i Lund

Vi på Omtanken i Skåne AB erbjuder personlig assistans med personlig service och personligt engagemang. För oss är det självklart att brukarens behov alltid sätts i första rummet. Vi utför personlig assistans med respekt för människovärde och personlig integritet. Hos oss möter du det lilla assistansbolaget med mycket hjärta, tillgänglighet och närhet. Vår värdegrund är: Våra brukare och medarbetare ska känna sig sedda och bekräftade för dem de är. Detta ... Visa mer
Vi på Omtanken i Skåne AB erbjuder personlig assistans med personlig service och personligt engagemang.
För oss är det självklart att brukarens behov alltid sätts i första rummet.
Vi utför personlig assistans med respekt för människovärde och personlig integritet. Hos oss möter du det lilla assistansbolaget med mycket hjärta, tillgänglighet och närhet.

Vår värdegrund är:
Våra brukare och medarbetare ska känna sig sedda och bekräftade för dem de är. Detta ger en hög kvalitet, trygghet och skapar kontinuitet.

Är du en person som brinner för att arbeta med människor? Är du lyhörd, omtänksam, och har god känsla för samarbete. Vi söker, på kundens begäran, kvinnor till tjänsten som personlig assistent till en kvinna i Lund.
Som personlig assistent spelar du en viktig roll. Du är länken kunden och dennes omvärld och ska vara behjälplig med kundens dagliga livsföring och i alla de moment som kunden behöver stöd för att få vardagen att fungera.
Kvinnan har ett omfattande vårdbehov och vi söker dig som har erfarenhet av trach, sondmatning och kateter.
Arbetspassen är förlagda med dubbelassistans över dygnets alla tider med vaken natt och du kommer att arbeta både dagar, kvällar och helger.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket som personlig assistent eller annan likvärdig erfarenhet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat, intimhygien, förflyttning, hemvård osv. Visa mindre

Testannons kontaktperson

Testannons, jobbet går ej att söka. ARBETSUPPGIFTER Testannons, jobbet går ej att söka. KVALIFIKATIONER Testannons, jobbet går ej att söka. ÖVRIGT Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt. På https... Visa mer
Testannons, jobbet går ej att söka.

ARBETSUPPGIFTER
Testannons, jobbet går ej att söka.

KVALIFIKATIONER
Testannons, jobbet går ej att söka.

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

På https://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Transformation Manager Integrated Facility Solutions

Ansök    Maj 15    AB Tetra Pak    Projektledare, IT
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good – protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day. And we need people like you to make it happen. Job Summary Would you like to be a strong strategic Transformation Manager to Tetra Pak Integrated Facility Solutions (IFS) team in Facility & Real Estate Management (FREM)? Facility & Real Es... Visa mer
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good – protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day. And we need people like you to make it happen.
Job Summary
Would you like to be a strong strategic Transformation Manager to Tetra Pak Integrated Facility Solutions (IFS) team in Facility & Real Estate Management (FREM)?
Facility & Real Estate Management (FREM) is a global function at Tetra Pak, responsible for delivering the highest quality of our Integrated Facility Services, Real Estate/Workplace and Site Sustainability. The aim is to provide seamless, safe, inspirational, and efficient workplaces and services created and managed in the most sustainable way possible that reflect the Tetra Pak brand.
The purpose of this position is to be a professional and strategic transformation and change manager to Tetra Pak FREM Integrated Facility Solutions (IFS) area.
The area of responsibility is managed in close cooperation with IFS Global Team and IFS Director towards internal stakeholders on both tactical and strategic level to ensure high quality and innovative and efficient service experience solutions.
This Full-Time position will be permanently based in Lund Sweden and operate globally. You will report to the Director of Integrated Facility Solutions, also based in Sweden. You will be travelling up to a maximum of 10-20% % of the time.
What you will do
As a Transformation Manager Ensure global development and deployment of transformational change activities within Integrated Facility Solutions (IFS). You will also Drive change management project activities, ensuring optimization & standardization for global scaling in IFS service solutions. Strengthen the integration of collaborators supporting the business partners & stakeholders securing IFS service outcomes.
We believe you are
A Bachelor or Masters Graduate (or equivalent) in relevant field and working experience of driving change in complex organisations
You have proven leadership/Project management/portfolio management experience with senior stakeholder communication experience.
You have Business Transformation management experience implementing and managing continuous improvement.
You have demonstrated strong analytical skills and financial/commercial understanding, including CAPEX portfolio structure and management.

We are looking for an agile and flexible person who have a professional business approach. You show a dynamic, productive and capable behavior in your overall performance. You are a strong communicator and relationship builder both internally and externally with global matrix organization experience. You have a very strong command of English both written and verbal. International experience in global/regional roles is a merit.
We Offer You
A variety of exciting challenges with ample opportunities for development and training in a truly global landscape
A culture that pioneers a spirit of innovation where our industry experts drive visible results
An equal opportunity employment experience that values diversity and inclusion
Market competitive compensation and benefits with flexible working arrangements

Apply Now
If you are inspired to be part of our promise to protect what’s good; for food, people, and the planet, apply through our careers page at https://jobs.tetrapak.com/.
This job posting expires on 2023-05-29
To know more about the position contact Thomas Nissen at +4646361879
Questions about your application contact Martin Fosser at +46 46 364674
For trade union information contact Sveriges Ingenjörer Lars Haraldsson at
+46 46 36 2533 and Unionen Lisbeth Larsson at +46 46 36 2320 Visa mindre

Quality Driver

At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good – protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day. And we need people like you to make it happen. Job Summary We are looking for a Quality Driver who has the ability to drive through initiatives and changes, as well as act as a lead auditor to help us deliver our Quality and Safety ambitio... Visa mer
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good – protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day. And we need people like you to make it happen.
Job Summary
We are looking for a Quality Driver who has the ability to drive through initiatives and changes, as well as act as a lead auditor to help us deliver our Quality and Safety ambitions.
The position is in the Quality & Management System team, which is one of six departments in the Processing Solutions & Equipment (PSE) Quality and Safety organization.
Within our organization, One Common Certificate (OCC) is our global multisite certificate for ISO 9001 Quality, ISO 14001 Environment and ISO 45001 OHS, covering more than 4000 employees in production and engineering organizations in PSE.
Job location can be in the United States, Brazil, India, Sweden, France, Denmark or Italy.
What you will do
As one of the Quality Drivers, you will primarily:
Contribute to the PSE Quality plan
Drive Quality or Care to assist (C2A) initiatives e.g the OCC Organization Transformation including coaching of some of the targeted organizations
Ensure Quality and secure compliance to Quality policy across PSE
Support the strategy and training delivery around our Quality Strategic capabilities e.g. our ISO standards, OCC foundation, advanced auditor training
Support the development of the quality mindset through consolidation of maturity assessments across PSE
Drive the global Quality Operational Review meetings
Communicate, align and support the organizations’ stakeholders within PSE as part of your daily activities.

You will also focus on
Your responsibilities will also be to contribute to the integration strategy of new sites/organizations/standards into our multisite certificate and drive their inclusion according to our OCC approach.
You will support the development and planning of the internal audit plan in the organization.
As lead auditor, you will manage and perform the required audits (extended internal audits and internal audits).
It will also be key to contribute to improvements (incl. its next generation) and support the systems/processes/tools used to uphold our accreditation for planning, registering and monitoring audits/findings and document management.
Who you are
Master Engineering degree or equivalent, if possible specialized in Quality
Minimum 5 years of work experience in Quality Management
Must master and be certified auditor in ISO 9001
Have a deep knowledge of ISO 9004, ISO 14001 and ISO 45001
Strong Change Management and Project Management skills with ability to act as a change ambassador
Able to work across boundaries, able to navigate within a global organization
Ability to work independently
Proven stakeholder management experience and drive for results
Power BI knowledge
Business Fluency in English
Strong planning and communication skills
Competences in our internal C2A (Care to assist) process is a plus

We Offer You
A variety of exciting challenges with ample opportunities for development and training in a truly global landscape
A culture that pioneers a spirit of innovation where our industry experts drive visible results
An equal opportunity employment experience that values diversity and inclusion
Market competitive compensation and benefits with flexible working arrangements

Apply Now
If you are inspired to be part of our promise to protect what’s good; for food, people, and the planet, apply through our careers page at https://jobs.tetrapak.com/.
This job posting expires on 2023-05-29
To know more about the position contact Lara Revert at +33 156 475 261
Questions about your application contact Hanna Edström at +46 46 36 32 89
For trade union information contact Unionen Lisbeth Larsson at +46 46 36 2320 and Sverige Ingenjörer Lars Haraldsson at +46 46 36 2533 Visa mindre

Fältsäljare sökes med start OMGÅENDE - Snittlön 40.000kr!

Ansök    Maj 15    VIASALES AB    Hemförsäljare
Vill du göra karriär? Söker du ett fysiskt och omväxlande arbete? Då har du hittat rätt. Just nu letar vi efter en fältsäljare till vårt säljteam. Du utgår ifrån din hemstad men arbetar rikstäckande i Sverige. Vem vi söker Vi söker dig som vill jobba med spännande och innovativa säljuppdrag i högt tempo. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet. För att bli en framgångsrik fältsäljare hos oss på VIASALES är engagemang, och en vilja att lära, allt du ... Visa mer
Vill du göra karriär? Söker du ett fysiskt och omväxlande arbete? Då har du hittat rätt. Just nu letar vi efter en fältsäljare till vårt säljteam. Du utgår ifrån din hemstad men arbetar rikstäckande i Sverige.

Vem vi söker

Vi söker dig som vill jobba med spännande och innovativa säljuppdrag i högt tempo. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet. För att bli en framgångsrik fältsäljare hos oss på VIASALES är engagemang, och en vilja att lära, allt du behöver. Det här är jobbet för dig som vill arbeta med försäljning och kommunikation och som tycker om att vara på resande fot.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att ingå i ett team med erfarna säljare som förmedlar tjänster och produkter från några av Sveriges största varumärken, bland annat IP-Only, Tele2 och Allente. All försäljning sker via personliga möten och varje unikt besök har aviserats till kunden i förväg.

Tjänsten innebär eget ansvar men våra processer och rutiner är tydliga. Du får utbildning, vägledning och arbetar tätt intill erfarna säljare och coacher. Personlig coaching, teambuilding och uppföljning en viktig del av din arbetsdag på VIASALES.

Utöver allt det så har vi även lyxen att arbeta med marknadens modernaste schema.. ???? Våra fältsäljare jobbar nämligen enbart måndag till torsdag och är LEDIGA VARJE FREDAG! Att uppnå krav och budget är ingen större utmaning för våra säljare på fyra arbetsdagar, därav har vi valt att unna oss tre helgdagar istället för två.

Vi söker dig som

- Är myndig

- Som talar flytande svenska

- Är nyfiken på säljbranschen

- Körkort är meriterande men inget krav

Vi erbjuder

- En heltidstjänst

- Lediga fredagar

- Höga provisioner utan lönetak

- En resande tjänst, vi står självklart för alla rese-och boendekostnader.

- Härliga kollegor och gemenskap

- Vidareutbildningar, workshops och mentorskap

- Belöningar och events. Vi firar allt - med galor, utmärkelser, årliga resor och generösa vinster

Om företaget

VIASALES erbjuder ett komplett utbud av kvalitativa försäljningsuppdrag baserad på tre viktiga kanaler: telemarketing, event sales & door sales. Vår företagskultur bygger på ständig utveckling - både privat och professionellt. VIASALES grundades 2013 i Stockholm under namnet Viafield Sweden AB, då med enbart door sales som verksamhetsuppdrag. Idag är vi ett av Sveriges mest erfarna säljbolag inom telemarketing, event sales & door sales.

Ansök redan idag! Ditt driv och din personlighet gör skillnad. Frågor om tjänsten besvaras gärna av någon av våra rekryteringskonsulter ????

Emmy Zachrisson
[email protected]
076-872 31 42

Roksana Ahmad
[email protected]
072-145 00 40 Visa mindre

Medfind AB söker sjuksköterska till mottagning i Skåne

Ta kontroll över din planering och jobba för Medfind Vårt mål är att få våra konsulter att utvecklas och trivas hos oss och därmed göra bra insatser i våra kunders organisationer. Varje timme vi levererar skapar mervärde i form av öppna vårdavdelningar och läkarbesök. Vårt motto är: Den som har rätt förutsättningar skapar också bäst resultat. Medfind AB söker en sjuksköterska till ett uppdrag på vårdcentral i Lund. Period och uppdrag: Uppdraget start... Visa mer
Ta kontroll över din planering och jobba för Medfind

Vårt mål är att få våra konsulter att utvecklas och trivas hos oss och därmed göra bra insatser i våra kunders organisationer. Varje timme vi levererar skapar mervärde i form av öppna vårdavdelningar och läkarbesök.

Vårt motto är: Den som har rätt förutsättningar skapar också bäst resultat.

Medfind AB söker en sjuksköterska till ett uppdrag på vårdcentral i Lund.
Period och uppdrag:
Uppdraget startar 2023-09-01 och pågår till 2023-10-31. Tjänstgöring som sjuksköterska med sedvanliga uppgifter på vårdcentral.
Mer information om pass och arbetsuppgifter diskuteras efter ansökan.

Vilken erfarenhet krävs för uppdraget?

Du behöver ha jobbet kliniskt i minst två år under de senaste 3 åren.
Du ska ha erfarenhet av verksamheten som efterfrågas. Visa mindre

Software Developer- Embedded/Linux

We are growing, and we are now looking for Software Developers who wants to be part of a team developing new products and features using cutting edge technologies! Do you want to be a part of the exciting journey ahead, innovating for a smarter, safer world? Location: Lund, Sweden. The teams At Axis we have 15 teams of talented and innovative Software engineers with focus on Embedded/Linux and with your application you will reach all of us. We, the manag... Visa mer
We are growing, and we are now looking for Software Developers who wants to be part of a team developing new products and features using cutting edge technologies! Do you want to be a part of the exciting journey ahead, innovating for a smarter, safer world?
Location: Lund, Sweden.

The teams
At Axis we have 15 teams of talented and innovative Software engineers with focus on Embedded/Linux and with your application you will reach all of us. We, the managers, want to make it easy for you to find the perfect team for you so when you sent in your application you just answer a couple of questions and we´ll do the match for you. Senior or junior? It doesn't matter, we have exiting opportunities no matter what.

Our teams work cross functionally in projects to develop and deliver world class products! If you are a junior, you will have many experienced developers who wants to support you and help you develop. If you are a senior, you will have great exchange with other experienced engineers.

Our teams work a lot with open source and many teams has Innovation days and Free Fridays where you can freely experiment your ideas. We put trust in our teams to decide what's the right way of working, what tools to use and which ideas to try.

We are more than just a team; we support each other, challenge each other, and celebrate success! And one thing for sure; teamwork, collaboration and openness to each other's ideas are essential to everyone at Axis.

The role
As a Software Engineer in our teams, you will be involved in all phases of development - from innovation, first ideas and all the way through design, test, and implementation until final release to the market. The role depends on your level of seniority, your own interest and how you want to develop.

"One of the cool things is that have the whole R&D function at the same place, even the ASIC development, so you could easily go talk to anyone in the development process and actually feel the products". - Team member

Who are we looking for?
We believe you are curious, have a great passion for technology, love challenges and enjoy solving them in a team-focused atmosphere. You also get inspired by working in an environment of openness, creativity, trust, commitment, playfulness, and encouragement.

We'd also love to hear that you have:

* Interest or experience in embedded C/C++ development close to hardware SoC platforms
* An engineering bachelor or master's degree in computer science, engineering physics, mathematics engineering, electrical engineering or equivalent

Right now, we are in an experimental phase of how we can work with Rust - if you want to be a part of that evaluation it´s a plus.

Your development
Your development is something we truly care about. Except from all the opportunities that comes with a big organization we encourage you to try new areas depending on your interest. E.g our concept "Axchange" when you can try new roles or responsibilities somewhere at the company.

Team member about personal development;

"The sheer size of the company leads to many internal possibilities. Axis can offer a wide variety of various positions and career paths, even international ones. Should one tire with its current work there are many possibilities to switch within the company, this is a big advantage and selling point for Axis in terms of new recruitment" - Team member'"

What Axis can do for you
Openness is the core of who we truly are. Our most important asset is our ability to cooperate. We have realized that great ideas can come from anywhere. Therefore, we encourage everybody to contribute and innovate towards our vision. If you are a person that likes to get involved and make a difference, you will find a home with us.

Axis offers great benefits, e.g. flexible working hours, classic Swedish "fika" Friday afternoon, morning fika every day, corporate bonus, physical training grants, insurances and your very own Axis bicycle.

Not from Sweden? As a global company we offer relocation assistance if needed.

Take a look at our fantastic HQ Building Axis HQ

We believe in sustainability, equality and inclusion. Read more here

Ready to Act?
We are 15 managers who are ready to do the matchmaking so send in your application today! We are looking forward to seeing you!

If you have any questions don´t hesitate to contact Sabina Ahlberg at +46 70 264 4231 or Thomas Danielsson at +46 702 092047

This recruitment is handled by Axis Communication. We kindly but firmly decline all inquiries from any recruitment- or consultant companies. Visa mindre

NurseHouse AB söker sjuksköterska till mottagning i Skåne

NurseHouse är ett bemanningsföretag för vårdpersonal med fokus på sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare och läkare. Vi arbetar med att hitta den bästa möjliga lösningen för dig som arbetstagare och för dig som behöver hjälp med personalbemanning. NurseHouse söker sjuksköterska till uppdrag på vårdcentral i Lund. Uppdraget startar 2023-09-01 och slutar 2023-10-31. Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska samt relevant erf... Visa mer
NurseHouse är ett bemanningsföretag för vårdpersonal med fokus på sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare och läkare. Vi arbetar med att hitta den bästa möjliga lösningen för dig som arbetstagare och för dig som behöver hjälp med personalbemanning.

NurseHouse söker sjuksköterska till uppdrag på vårdcentral i Lund. Uppdraget startar 2023-09-01 och slutar 2023-10-31.


Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska samt relevant erfarenhet Visa mindre

Software Developer Audio

Now you have the chance to work as a Software Developer in a workplace with friendly and high-skilled people and a culture that values work-life-balance and encourage you to put all of your great ideas into reality. We value learning and innovation, and you will dedicate 10% of your working hours on such initiatives and activities. Our team, The Audio team at New Business, is looking for a new colleague, is it you? Your future team We all have passion for... Visa mer
Now you have the chance to work as a Software Developer in a workplace with friendly and high-skilled people and a culture that values work-life-balance and encourage you to put all of your great ideas into reality. We value learning and innovation, and you will dedicate 10% of your working hours on such initiatives and activities. Our team, The Audio team at New Business, is looking for a new colleague, is it you?

Your future team
We all have passion for product development, and we share the love of technical challenges. Besides this, problem solving makes us jump out of bed in the morning and we love to come up with the solutions together.

We are a team with mixed and broad experiences and competences who develop Linux based software for Axis Audio products

We work with technologies such as sound processing, audio quality, software for configuration and set up of speaker systems, among other things.

Our code is mainly written in C but we also use other language such as Rust and Python. We also work with open-source components and standards such as GStreamer, RTP and MQTT.

What will you do here

Your tasks would include

* Joining our product development projects, developing network audio products within our portfolio
* Analyzing, designing, and writing software for features in our upcoming products
* Troubleshooting and solving issues wherever they are, from applications to Linux kernel drivers
* Collaborating with other teams inside and outside of New Business

As Embedded Software Engineer at Axis you will play an essential part in the development of our new products.

Who you are
You are a team player that is comfortable with taking own initiatives. We would like you to challenge status quo to make sure that we learn and improve, both when it comes to new techniques and our way of working. You are a person that is not afraid to challenge yourself and dare to speak your mind, at the same time, you are a good listener and take your colleagues opinion into consideration. You also take responsibility and take pride in your accomplishments.

We would love to hear that you have
Working knowledge of C and Embedded Linux.

It would also be good but not mandatory to have
Knowledge about:

* Rest APIs
* OpenAPI
* Rust and/or Python
* Agile development methodologies
* UNIX shell
* GStreamer, Pipewire, ALSA and audio codecs
* Experience in Git, Yocto/BitBake and Jira
* Understanding of network programming and related protocols such as MQTT, TCP/IP, RTP, HTTP and WebSocket.

Who is your future manager?
I'm a person that tries to be perceptive and will always make time to listen to you. Seeing my team members succeed in their goals is one of the biggest joys in my work. I chose to work with leadership because of my genuine interest in people. I believe in you and trust in you taking responsibility for your own work. I will even challenge you so you can reach your full potential but will not micromanage as you are the one who knows best in your area of expertise. I will always be there to coach and support you through your journey.

What Axis have to offer
Our people are our most important key to success and we therefore want to make sure you love working with us. Your employment comes with a great list of benefits, such as flexible working hours, "fika" every morning, insurance, and physical training grants, and not the least a free Axis bicycle. Most importantly we offer you an environment with plenty of opportunities for you to grow in the direction you want.

Don't take our word for it, come and interview us instead!

Submit your application to us as soon as you are ready. We are actively recruiting.

To find out more please contact Duja El-Khamisi, , +46 46 272 3502. Visa mindre

Software Engineer

Do you want to be part of a team developing new products and features using cutting edge technologies? We want you to join us on our journey to innovate for a smarter, safer world. Location: Lund, Sweden Who is your future team? With your application you will reach us, 12 different managers. We all collaborate and represent our own team! Working in one of our teams, you will be a part of how our new products come to life. Together we are responsible fo... Visa mer
Do you want to be part of a team developing new products and features using cutting edge technologies? We want you to join us on our journey to innovate for a smarter, safer world.

Location: Lund, Sweden

Who is your future team?
With your application you will reach us, 12 different managers. We all collaborate and represent our own team! Working in one of our teams, you will be a part of how our new products come to life. Together we are responsible for the software in products contributing to a smarter, safer world.

You will be collaborating with co-workers from different disciplines, such as software, image quality, mechanical design, electronics, production test and more.

As Software Engineer at Axis you will play an essential part in the development of our new products. You will work together in teams with dedicated software engineers, working in all parts of the embedded Linux stack in our network video products.

We invest heavily in future solutions based on technologies like Artificial Intelligence (Deep Learning).

We have a very close co-operation, and a friendly team-spirit at Axis, ensuring an agile development of market-leading products. We strongly believe in knowledge sharing and insights. It's a great part of our culture!

Your tasks would include:

* Joining our product development projects, developing network video products
* Analyzing, designing, and writing software for features in our upcoming products
* Troubleshooting and solving issues wherever they are, from Linux kernel drivers to applications

Who are we looking for?
You are curious, have a great passion about technology, love challenges and enjoy solving them in a team-focused atmosphere.

We also believe that you have a personal drive and get inspired by working in an environment of openness, creativity, trust, commitment, playfulness, and encouragement. As Axis values teamwork it is important that you contribute with good spirit and welcome the agile working methodologies used in our projects.

We'd love to hear that you have:

* An engineering bachelor or master's degree in computer science, physics, mathematics engineering or equivalent
* Experience of C and/or C++ programming and Linux

Bonus points for

* Debug tools, GDB, Valgrind
* Scripting, shell, python, perl
* Agile teamwork
* Linux system programming, user space, kernel space and device drivers
* Software design and architecture
* Computer Vision, Machine Learning, Deep Learning
* Low-level programming, Micro Controllers (MCU)
* Continuous integration, version control using Git, build tools

What Axis has to offer
Openness is the core of who we truly are. Our most important asset is our ability to cooperate. We have realized that great ideas can come from anywhere. Therefore, we encourage everybody to contribute and innovate towards our vision. If you are a person that likes to get involved and make a difference, you will find a home with us.

Axis offer great benefits, e.g. flexible working hours, classic Swedish "fika" Friday afternoon, morning fika every day, corporate bonus, physical training grants, insurances and your very own Axis bicycle. As a global company we offer relocation assistance if needed.

We also provide a brand new training facility free for every Axis employee. You can see it here Axis HQ

We believe in sustainability, equality and inclusion. Read more here

Ready to Act?
Apply today, we evaluate applications continuously. We are looking forward to seeing you! If you have any questions don´t hesitate to contact Per Dagermo, Patrik Svensson or Catarina Cedervall at +46 46 272 1800. Visa mindre

Lokalvårdare till Bemanningspoolen Lund

Ansök    Maj 15    REGION SKÅNE    Sjukhusvaktmästare
Gör skillnad. Varje dag. Bemanningspoolen är en intern bemanningsorganisation inom Regionservice och är indelat i syd (Malmö/Lund), väst (Helsingborg/Landskrona/Trelleborg) och öst (Kristianstad/Hässleholm/Ystad). Vårt uppdrag är att bistå serviceverksamheterna med upplärda vikarier som kan täcka vakanser vid kortare eller längre frånvaro hos ordinarie personal. Nu välkomnar vi dig som vill arbeta som lokalvårdare hos oss i Lund och som vill bidra med di... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Bemanningspoolen är en intern bemanningsorganisation inom Regionservice och är indelat i syd (Malmö/Lund), väst (Helsingborg/Landskrona/Trelleborg) och öst (Kristianstad/Hässleholm/Ystad). Vårt uppdrag är att bistå serviceverksamheterna med upplärda vikarier som kan täcka vakanser vid kortare eller längre frånvaro hos ordinarie personal.

Nu välkomnar vi dig som vill arbeta som lokalvårdare hos oss i Lund och som vill bidra med ditt engagemang och arbetsglädje till vårt team. Tjänsten innebär att du arbetar som timvikarie i Regionservice vilket betyder att du stöttar de olika verksamheterna med din kompetens i det dagliga arbetet. Det är ett arbete som erbjuder stor variation och omväxling.

ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder timanställning i grunden. Detta innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera.

Som medarbetare i Bemanningspoolen stöttar du flera olika yrkeskategorier, till exempel lokalvård, transport och måltidsservice. Just nu är det lokalvårdare vi söker. I rollen som lokalvårdare arbetar du med bland annat städning/lokalvård av mottagningar, avdelningar, kontorsutrymmen och allmänna ytor. Även patientnära städ och smittstäd ingår.

Arbetet sker i sjukhusmiljö och du jobbar sida vid sida med bland annat sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, vaktmästare. I ditt dagliga arbete har du även kontakt med de patienter som vistas i lokalerna.

Då vi har verksamhet måndag till söndag kan arbetstiden innehålla både helg- och kvällstjänstgöring. Arbetstiderna kan variera och behov kan finnas under dygnets alla timmar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är minst 18 år och har datorvana. Tjänsten kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har lokalvårdsutbildning, SRY, dansk hygienstandard, INSTA800 och/eller arbetslivserfarenhet inom lokalvård. Vidare är B-körkort starkt meriterande för tjänsten eftersom det öppnar upp möjligheter att tjänstgöra inom fler yrkeskategorier på fler orter. Även tidigare erfarenhet av arbete inom servicebranschen är meriterande.

Vidare brinner du för att ge god service och vill vara med och skapa en bra och trevlig vårdmiljö för Skånes patienter. Ett gott bemötande och en hög servicenivå har en avgörande betydelse för patientens sjukhusvistelse. Därför vill vi att du är positiv, tillmötesgående och har ett genuint intresse för serviceyrket. Det är också viktigt att du är ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Känner du igen dig på denna beskrivning så kommer vi att trivas tillsammans!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Forskare i trafiksäkerhet

Ansök    Maj 15    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhe... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Du kommer att arbeta inom forskargruppen https://www.

tos.lth.se/forskning/trafiksaekerhet/. Gruppen forskar på många ämnen relaterade till trafiksäkerhet, exempelvis policyutveckling, utvärdering av säkerhetsåtgärder, oskyddade trafikanter och automatiserade fordon. Gruppen använder innovativa metoder för att samla in trafikdata och göra säkerhetsutvärderingar, till exempel videoanalys, indirekta säkerhetsåtgärder, simulationer i virtual reality och utrustade cyklar. Gruppen är involverad i flertalet nationella och internationella aktiviteter kopplade till forskning och undervisning inom trafiksäkerhet.

Vi erbjuder en stöttande och vänlig miljö med många möjligheter till personlig utveckling. Våra kontor ligger på LTH campus i lokaler som renoverades 2017.Arbetsuppgifter
Tjänsten är kopplad till Horizon Europe-projektet http://www.afrosae-eu.africa (www.afrosae-eu.africa). Projektet handlar om spridningen av nollvisionen och Safe System till låg- och medelinkomstländer i Afrika. Projektet fokuserar i stor utsträckning på organisationsanalys av trafiksäkerhetsarbete i länder med bäst trafiksäkerhet (Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna) och afrikanska länder. Ett annat fokusområde är att bygga lokal kapacitet genom utbildningsinsatser och pilotprojekt i Zambia, Tanzania och Ghana.

Du kommer att ha en aktiv roll i att planera och genomföra forskning och utbildning enligt projektbeskrivningen. Detta kommer att innebära nära samarbete med afrikanska partners både på distans och genom besök i Zambia, Tanzania och Ghana.Arbetsuppgifterna innefattar:

- att medverka i forskning inom ämnesområdet
- att samarbeta med transportmyndigheter, intressenter och samhälle, främst i en afrikansk kontext
- möjlighet till högskolepedagogisk utbildning.
- att bistå med att söka extern forskningsfinansiering.
- administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.

 

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen.

Krav för anställningen är:

- Du ska ha avlagd doktorsexamen i ämnet för anställningen
- Du ska ha mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Du har erfarenhet av forskning inom trafiksäkerhet.
- Du har erfarenhet av att samarbeta i flerdisciplinära och multinationella team.
- Du har god kännedom om den afrikanska kontexten, helst genom tidigare arbetslivserfarenhet inom trafiksäkerhet eller folkhälsofrågor i Afrika.

Meriterande för anställningen är:

- Vi ser det som meriterande om du tidigare har visat självständighet som forskare.
- Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att kommunicera med allmänheten och förklara forskning i ett populärvetenskapligt format.
- Vi ser det som meriterande om du har ett professionellt nätverk inom trafiksäkerhet eller folkhälsofrågor i Ghana, Tanzania eller Zambia.

 

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

 

Övrigt

Anställningen tidsbegränsas under 9 månader och avser omfattning 100%.  Anställningen är inte en läraranställning och omfattas av Flextidsavtalet för T/A-personal. En forskare som önskar bli universitetslärare kan söka en anställning som biträdande universitetslektor eller universitetslektor i öppen konkurrens. För mer information om anställningsformen forskare se även: Akademiska befattningar vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/akademiska-befattningar-vid-lunds-universitet

 

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska innehålla ett intyg på doktorsexamen och bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Säljcoach på deltid sökes till framgångsrikt telemarketingföretag

Är du en passionerad och resultatinriktad säljare med erfarenhet inom ledarskap? Vill du ta nästa steg i din försäljningsutveckling? Då vill vi gärna träffa dig! Vill du utveckla dina färdigheter inom försäljning och ledarskap har du hittat helt rätt. Vi är just nu på jakt efter vår nästa försäljningscoach som ska leda och skapa resultat för ett team du kommer ansvara för. Om tjänsten - Skapa en inspirerande och motiverande arbetsmiljö med framtoning på ... Visa mer
Är du en passionerad och resultatinriktad säljare med erfarenhet inom ledarskap? Vill du ta nästa steg i din försäljningsutveckling? Då vill vi gärna träffa dig!

Vill du utveckla dina färdigheter inom försäljning och ledarskap har du hittat helt rätt. Vi är just nu på jakt efter vår nästa försäljningscoach som ska leda och skapa resultat för ett team du kommer ansvara för.

Om tjänsten
- Skapa en inspirerande och motiverande arbetsmiljö med framtoning på försäljning
- Implementera verktyg och processer som främjar försäljningsresultat
- Arbeta tillsammans med övriga coacher och chefer för att utveckla och förbättra vårt säljteam
- Uppföljning på KPI:er och målsättningar
- Rekrytera och utbilda ny personal för att säkerställa resultat och kvalité

Vi söker dig som
- Har tidigare erfarenhet av försäljning och ledarskap
- Har jobbat med försäljning de senaste 1-2 åren
- Är energisk, drivande och resultatorienterad
- Har förmåga att identifiera och utveckla talanger inom försäljning
- Är kommunikativ och har enkelt för att samarbeta i grupp
- Behärskar svenska flytande i tal och skrift

Vi erbjuder
- En spännande och utvecklande roll inom företaget
- Möjlighet att påverka och forma din säljavdelning
- En fartfylld arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter
- Kollektivavtal
- Gratis parkering precis utanför kontoret
- Fast månadslön + bonus kopplat till resultat

Om jobbet
Arbetstider: sön 12:00-17:00, mån-tors 16:00-21:00
Lön: Fast lön + bonus
Anställningsform: Tillsvidareanställning med en inledande provanställning på 6 månader

Vi är måna om att du som ny alltid ska få bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i din roll. Vi tror på att högt i tak med ärlig, öppen dialog och ett sammansvetsat, positivt team är nyckeln och grunden till framgång.

Om du vill bli en del av vår framgång, skicka in din ansökan till oss redan idag. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag!
Vi ser fram emot att träffa just dig!
Om arbetsplatsen
Uniq Dialog grundades 2007 och är en av Malmös tongivande arbetsplatser för unga som nyss gett sig ut på arbetsmarknaden. Vi har valts till Årets Jobbkomet i Malmö Stad samt kvalat in oss på Veckans Affärers lista över Sveriges 442 superföretag och vi har belönats med Gasellpriset tre år i rad.
Vi är medlemmar i branschföreningen Kontakta och arbetar tillsammans med föreningen för att främja utvecklingen av seriös och kvalitativ försäljning på distans. Visa mindre

Vi söker nya säljare till vårt fantastiska team i Lund.

Ansök    Maj 15    Allgreen AB    Telefonförsäljare
Är du en vinnarskalle, utåtriktad och redo för nya utmaningar? Då är jobbet hos Allgreen perfekt för dig. Vi på Allgreen hjälper våra uppdragsgivare att utmana telekommarknaden, och har en ledande plats. Vi erbjuder en unik arbetsplats med 10 platser per kontor som ger dig en chans att utveckla din arbetskarriär såväl som fortsätta att utveckla den ännu mer för långsiktighet. Idag arbetar vi med en av dem största uppdragsgivarna inom telefonibranschen där... Visa mer
Är du en vinnarskalle, utåtriktad och redo för nya utmaningar? Då är jobbet hos Allgreen perfekt för dig.

Vi på Allgreen hjälper våra uppdragsgivare att utmana telekommarknaden, och har en ledande plats. Vi erbjuder en unik arbetsplats med 10 platser per kontor som ger dig en chans att utveckla din arbetskarriär såväl som fortsätta att utveckla den ännu mer för långsiktighet. Idag arbetar vi med en av dem största uppdragsgivarna inom telefonibranschen där kvalitet och kvantitet står i fokus. Idag har vi kontor i Lund och Marbella.

Just nu söker vi på Allgreen nya och drivna säljare till vårt fantastiska kontor i Lund som ligger precis bredvid centralstationen, så även om du tar tåget från annan ort är det enkelt och komma till kontoret!

Störst är inte bäst. Våra kollegor i branschen satsar idag på stora lokaler med opersonliga platser, vi vill annorlunda. Vi bryter mönster, vi satsar på den individuella medarbetaren och därför har vi endast 10 unika säljplatser så vi kan tillsammans behålla ett hållbart arbetssätt inom callcenter branschen och skapar en fantastisk lagkänsla.

Team effektiviteten ökas och ger otroligt stöd för varje enskild medarbetare. Som account manager hos oss arbetar man tillsammans med erfarna medarbetare och coacher som alltid har fokus på att du och ditt team ska utvecklas och nå nya mål.

Grundidén av Allgreen är att fokusera på den individuella medarbetaren och ge fokus på unika få platser för att ge utrymme för utveckling, både i grupp och personligt för att bygga något stort, tillsammans.

Har du vad som krävs?

För att du ska få den bästa arbetsupplevelsen ser vi gärna att du är:

- Energisk

- Drivande

- Mål fokuserad

- Flytande i svenska både i tal och skrift

Har du erfarenhet inom branschen är meriterande, men inget krav då alla kan lyckas med rätt inställning!

God kommunikationsförmåga är viktigt då du använder det för att bygga upp relationer med kunderna, eftersom detta skapar grunden till en långvarig relation mellan kunden och dig.

Passar ovanstående in på dig, ska du verkligen söka detta jobb!

Vad erbjuder vi?

- Garantilön på 20.000 + provision

- Marknadens bästa provisioner

- Samarbete med marknadsledande varumärken

- Attraktiv arbetsmiljö

- Säljtävlingar med priser i form av presentkort, Apple-produkter, weekendresor osv

- Utbildning och daglig coachning

- Arbeta tillsammans med motiverande och drivna kollegor

- Trygghet i form av tillsvidareanställning

- Möjligheten att arbeta på andra kontor inom Allgreen koncernen.

Vi erbjuder dig en livfylld arbetsplats med massor av utvecklingsmöjligheter. Utbildning och daglig coachning är också något du kan räkna med. Vi bryr oss mycket om vår företagskultur och jobbar ständigt för förbättring. Hos oss får du bästa möjliga förutsättningar för att lyckas inom försäljning. Detta, då vi fokuserar på våra unika 10 platser per kontor. Dessa unika platser ger större utrymme för varje enskild individ att utvecklas och förbättras. Hos Allgreen är man inte bara en i mängden, hos oss är varje medarbetare betydelsefull.

Dagarna passerar i högt tempo och vår ambition är att kombinera nöje med prestation. Här har vi regelbundna tävlingar både i grupp och individuellt. På senaste tiden har vi tävlat om allt från telefoner, spelkonsoler, biljetter till större event samt resor. Ska du vara med på nästa tävling?

Arbetstider: Måndag - Fredag 08.45 - 17.30

Vi erbjuder en garantilön på 20 000:- och hög provision utan lönetak!

Kolla gärna vår instagram för att se fler bilder! https://www.instagram.com/allgreenab/

Denna chans vill du inte missa. Visa mindre

Säljare på uppdrag av Operatören 3!

Ansök    Maj 15    Allgreen AB    Abonnemangsförsäljare
Är du en vinnarskalle, utåtriktad och redo för nya utmaningar? Då är jobbet hos Allgreen perfekt för dig. Vi på Allgreen hjälper våra uppdragsgivare att utmana telekommarknaden, och har en ledande plats. Vi erbjuder en unik arbetsplats med 10 platser per kontor som ger dig en chans att utveckla din arbetskarriär såväl som fortsätta att utveckla den ännu mer för långsiktighet. Idag arbetar vi med en av dem största uppdragsgivarna inom telefonibranschen där... Visa mer
Är du en vinnarskalle, utåtriktad och redo för nya utmaningar? Då är jobbet hos Allgreen perfekt för dig.

Vi på Allgreen hjälper våra uppdragsgivare att utmana telekommarknaden, och har en ledande plats. Vi erbjuder en unik arbetsplats med 10 platser per kontor som ger dig en chans att utveckla din arbetskarriär såväl som fortsätta att utveckla den ännu mer för långsiktighet. Idag arbetar vi med en av dem största uppdragsgivarna inom telefonibranschen där kvalitet och kvantitet står i fokus. Idag har vi kontor i Lund och Marbella.

Just nu söker vi på Allgreen nya och drivna säljare till vårt fantastiska kontor i Lund som ligger precis bredvid centralstationen, så även om du tar tåget från annan ort är det enkelt och komma till kontoret!

Störst är inte bäst. Våra kollegor i branschen satsar idag på stora lokaler med opersonliga platser, vi vill annorlunda. Vi bryter mönster, vi satsar på den individuella medarbetaren och därför har vi endast 10 unika säljplatser så vi kan tillsammans behålla ett hållbart arbetssätt inom callcenterbranschen och skapar en fantastisk lagkänsla.

Teameffektiviteten ökas och ger otroligt stöd för varje enskild medarbetare. Som account manager hos oss arbetar man tillsammans med erfarna medarbetare och coacher som alltid har fokus på att du och ditt team ska utvecklas och nå nya mål.

Grundidén av Allgreen är att fokusera på den individuella medarbetaren och ge fokus på unika få platser för att ge utrymme för utveckling, både i grupp och personligt för att bygga något stort, tillsammans.

Har du vad som krävs?

För att du ska få den bästa arbetsupplevelsen ser vi gärna att du är:

- Energisk

- Drivande

- Målfokuserad

- Flytande i svenska både i tal och skrift

Har du erfarenhet inom branschen är meriterande, men inget krav då alla kan lyckas med rätt inställning!

God kommunikationsförmåga är viktigt då du använder det för att bygga upp relationer med kunderna, eftersom detta skapar grunden till en långvarig relation mellan kunden och dig.

Passar ovanstående in på dig, ska du verkligen söka detta jobb!

Vad erbjuder vi?

- Garantilön på 20.000 + provision

- Marknadens bästa provisioner

- Samarbete med marknadsledande varumärken

- Attraktiv arbetsmiljö

- Säljtävlingar med priser i form av presentkort, Apple-produkter, weekendresor osv

- Utbildning och daglig coachning

- Arbeta tillsammans med motiverande och drivna kollegor

- Trygghet i form av tillsvidareanställning

- Möjligheten att arbeta på andra kontor inom Allgreen koncernen.

Vi erbjuder dig en livfylld arbetsplats med massor av utvecklingsmöjligheter. Utbildning och daglig coachning är också något du kan räkna med. Vi bryr oss mycket om vår företagskultur och jobbar ständigt för förbättring. Hos oss får du bästa möjliga förutsättningar för att lyckas inom försäljning. Detta, då vi fokuserar på våra unika 10 platser per kontor. Dessa unika platser ger större utrymme för varje enskild individ att utvecklas och förbättras. Hos Allgreen är man inte bara en i mängden, hos oss är varje medarbetare betydelsefull.

Dagarna passerar i högt tempo och vår ambition är att kombinera nöje med prestation. Här har vi regelbundna tävlingar både i grupp och individuellt. På senaste tiden har vi tävlat om allt från telefoner, spelkonsoler, biljetter till större event samt resor. Ska du vara med på nästa tävling? Visa mindre

Meriterande säljjobb i Genarp

Ansök    Maj 15    First Unit AB    Hemförsäljare
Här blir du inte bara en kollega, utan också viktig del i vårt familjära team! Vår ambition är att alla hem ska få ett bättre inomhusklimat tack vare vår prisbelönta luftrenare . Maskinen vi säljer kan användas helt utan kemikalier, är 100 % återvinningsbar och har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera länge! – Quality made in Germany! En lysande hållbar framtid Som säljare har du möjligheten att jobba hur mycket du vill – va... Visa mer
Här blir du inte bara en kollega, utan också viktig del i vårt familjära team!
Vår ambition är att alla hem ska få ett bättre inomhusklimat tack vare vår prisbelönta luftrenare .
Maskinen vi säljer kan användas helt utan kemikalier, är 100 % återvinningsbar och har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera länge! – Quality made in Germany!
En lysande hållbar framtid
Som säljare har du möjligheten att jobba hur mycket du vill – varifrån du vill. Eftersom vi är placerade runtom i hela landet är det viktigt att vi håller daglig kontakt och coaching.
Därtill erbjuder vi en av marknadens högsta provisioner, löpande säljutbildningar och goda utvecklingsmöjligheter för varje anställd.
Om jobbet
Det viktigaste för oss är att våra medarbetare trivs och har kul på jobbet. Eftersom vi inte ses dagligen prioriterar vi att göra roliga saker tillsammans många gånger per år.
Vi erbjuder dig:
Förbokade kundbesök via vår bokningsavdelning
Ett flexibelt jobb med ett individuellt anpassat arbetsschema
En fast heltidslön på 24 500 kr/månad
En av marknadens bästa provisioner utöver den fasta lönen
Löpande säljutbildningar
Teambuilding och kickoffer
Motiverande tävlingar och företagsresor

Körkort och tillgång till egen bil är ett krav!
Tidigare erfarenhet av försäljning är givetvis ett plus, men absolut inte ett måste! Vi utbildar dig från där du befinner dig idag och mot de mål du vill uppnå i din egen takt.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav, då det är en nödvändighet för det dagliga arbetet i tjänsten.
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan!
Sökord: säljare, flexibelt schema, fast lön, hög provision, tävlingar, miljövänligt Visa mindre

Munspelets skola söker grundlärare i fritidshemmet/fritidspedagog 100%

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhe... Visa mer
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss

Kom och bli en del av oss på Munspelets skola! Här kan du utvecklas tillsammans med engagerade och kunniga kollegor som har alla elevers lärande och sociala utveckling i fokus.

Munspelet är en F-3-skola med två paralleller. Här arbetar vi aktivt för att alla barn ska känna sig trygga. Det gör vi genom att vi har en röd tråd från F-klass till årskurs 3 där strukturen är densamma så att eleverna känner igen sig. Vårt faddersystem som möjliggör att elever mellan olika årskurser lär känna varandra skapar också trygghet.

Genom vårt förbättringsarbete med tillgängliga lärmiljöer, socialt och emotionellt lärande, höga förväntningar med tydliga mål och differentierad undervisning har vi en samsyn kring elevers lärande vilket gör att alla kan lyckas. Mentorerna i de olika årskurserna ansvarar för utvecklingssamtalen.

I fritidshemmet, som kompletterar skolan ges lek och skapande verksamhet i olika former stort utrymme. Fritidshemmet bidrar också till att barnen i samspel med kamrater och vuxna utvecklar sin sociala kompetens. Fritidshemmet är organiserat årskursvis, vilket betyder att varje årskurs är en fritidshemsavdelning F, 1, 2 och 3 samtidigt som samarbete sker mellan F-1 och 2-3.

All undervisning på skolan genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt.

Arbetsuppgifter
Du ska planera, genomföra och utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet på fritidshemmet samt kunna arbeta med elever i behov av särskilt stöd. I arbetet ingår även tid i klass, där du ibland får arbeta med elever i behov av stöd i grupp eller enskilt. Du kommer att arbeta tillsammans i arbetslag med andra pedagoger med placering på Munspelets skola. Du ska vara intresserad av och tycka att det är roligt med heldagsomsorg. Du kan samverka med vårdnadshavare och tillsammans med personalen driva verksamheten med utgångspunkt i läroplanen för att hjälpa barnen att bli trygga, kreativa och nyfikna. Du använder utemiljön som en lärande miljö. Du kan arbeta självständigt men kan också arbeta i lag. Du tar ansvar för din del samtidigt som du ser till helheten i ett F-3-perspektiv.

Vi söker dig som
Vi söker dig som är grundlärare i fritidshemmet utbildad fritidspedagog med legitimation och har erfarenhet av att arbeta på fritidshem och som därmed förstår fritidshemmets uppdrag.
Erfarenhet från arbete i skolan och BFL (Bedömning För Lärande) och Unikum samt Google workspace är meriterande.

Du behöver ha erfarenhet av att arbeta i fritidshemmet och med elever i behov av särskilt stöd.

Du behöver även ha digital kompetens, så att du kan hantera kompensatoriska hjälpmedel.

Då vi tillämpar löpande urval ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Visa mindre

Meriterande säljjobb i Veberöd

Ansök    Maj 15    First Unit AB    Hemförsäljare
Här blir du inte bara en kollega, utan också viktig del i vårt familjära team! Vår ambition är att alla hem ska få ett bättre inomhusklimat tack vare vår prisbelönta luftrenare . Maskinen vi säljer kan användas helt utan kemikalier, är 100 % återvinningsbar och har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera länge! – Quality made in Germany! En lysande hållbar framtid Som säljare har du möjligheten att jobba hur mycket du vill – va... Visa mer
Här blir du inte bara en kollega, utan också viktig del i vårt familjära team!
Vår ambition är att alla hem ska få ett bättre inomhusklimat tack vare vår prisbelönta luftrenare .
Maskinen vi säljer kan användas helt utan kemikalier, är 100 % återvinningsbar och har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera länge! – Quality made in Germany!
En lysande hållbar framtid
Som säljare har du möjligheten att jobba hur mycket du vill – varifrån du vill. Eftersom vi är placerade runtom i hela landet är det viktigt att vi håller daglig kontakt och coaching.
Därtill erbjuder vi en av marknadens högsta provisioner, löpande säljutbildningar och goda utvecklingsmöjligheter för varje anställd.
Om jobbet
Det viktigaste för oss är att våra medarbetare trivs och har kul på jobbet. Eftersom vi inte ses dagligen prioriterar vi att göra roliga saker tillsammans många gånger per år.
Vi erbjuder dig:
Förbokade kundbesök via vår bokningsavdelning
Ett flexibelt jobb med ett individuellt anpassat arbetsschema
En fast heltidslön på 24 500 kr/månad
En av marknadens bästa provisioner utöver den fasta lönen
Löpande säljutbildningar
Teambuilding och kickoffer
Motiverande tävlingar och företagsresor

Körkort och tillgång till egen bil är ett krav!
Tidigare erfarenhet av försäljning är givetvis ett plus, men absolut inte ett måste! Vi utbildar dig från där du befinner dig idag och mot de mål du vill uppnå i din egen takt.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav, då det är en nödvändighet för det dagliga arbetet i tjänsten.
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan!
Sökord: säljare, flexibelt schema, fast lön, hög provision, tävlingar, miljövänligt Visa mindre

Sommarjobb på ICA-butiker i Lund/Malmö

Nu söker vi dig som vill jobba på ICA-butiker i sommar! Som butikskonsult är du anställd hos Bemannica och arbetar på olika ICA-butiker i Lund och Malmö med omnejd. Detta ger dig bred och värdefull kompetens inom dagligvaruhandeln. Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag som i över tio år hjälpt ICA-butiker med deras personalbehov. Arbetsuppgifterna kommer att variera mellan kassaarbete, varuplock med mera, baserat på vilka avdelningar som du ha... Visa mer
Nu söker vi dig som vill jobba på ICA-butiker i sommar!

Som butikskonsult är du anställd hos Bemannica och arbetar på olika ICA-butiker i Lund och Malmö med omnejd. Detta ger dig bred och värdefull kompetens inom dagligvaruhandeln.

Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag som i över tio år hjälpt ICA-butiker med deras personalbehov.

Arbetsuppgifterna kommer att variera mellan kassaarbete, varuplock med mera, baserat på vilka avdelningar som du har erfarenhet av. Vi söker dig som har varit anställd på ICA eller annan livsmedelsbutik tidigare. Har du erfarenhet av avdelningar som delikatess eller förbutik är det mycket meriterande. När det gäller arbetstider förekommer arbete både på morgon och kväll och arbetet kan vara förlagt såväl på vardagar som på helger. Du lägger in din tillgänglighet i vårt schemaläggningssystem och tillfrågas sedan om arbetspass via vår app. Med andra ord är detta ett perfekt extrajobb vid sidan av studier eller ett annat arbete.

Vi söker alltså dig som tidigare har varit anställd i livsmedelsbutik. Som person är du serviceinriktad och du trivs i daglig interaktion med kunder. Du är flexibel och trivs bra med fartfyllda och händelserika arbetsdagar.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vid behov.

Lön: Enligt Handels kollektivavtal med tillhörande OB-tillägg.

Vi genomför intervjuer löpande.

Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se (https://karriar.bemannica.se/).

Om oss
Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se (https://karriar.bemannica.se/)och följ oss på Facebook (http://www.facebook.com/bemannica) eller Linkedin (https://www.linkedin.com/company/bemannica/) för de senaste nyheterna!

Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Visa mindre

Sourcing Quality Engineer

Ansök    Maj 15    Axis Communications AB    Inköpare
Are you a person who wants to ensure that our products and solutions live up to our customers high expectations? Do you have a technical interest and are good at communicating, not only with your team but also with different stakeholders outside Axis? Then this role is something for you! We are now looking for a Sourcing Quality Engineer to join our team at the HQ in Lund. Who is your future team? Operations is responsible for Axis global supply chain, s... Visa mer
Are you a person who wants to ensure that our products and solutions live up to our customers high expectations? Do you have a technical interest and are good at communicating, not only with your team but also with different stakeholders outside Axis? Then this role is something for you! We are now looking for a Sourcing Quality Engineer to join our team at the HQ in Lund.

Who is your future team?
Operations is responsible for Axis global supply chain, sourcing, industrialization and manufacturing. We plan and execute to meet customer demands. We work in close collaboration with manufacturing partners worldwide, we take responsibility for building and maintaining a supplier base with everything needed to manufacture Axis products. We ensure that our supply chain is reliable in terms of quality and environmental impact. We also develop and supply equipment used to produce and test Axis products. We lead configuration, and logistic centers, including handling distribution orders and shipment.

You will be part of a team consisting of 12 dedicated colleagues working in the volume phase to ensure that we have a supplier base that is qualified and capable of delivering high and consistent product quality. Axis does not have its own manufacturing, which means that the supply chain into Axis includes both component suppliers and contract manufacturers.

What will you do as a Sourcing Quality Engineer?
As a Sourcing Quality Engineer you will have a close collaboration with all the different functions within Operations, R&D and Production. You will be part of one or more commodity-teams that is responsible for creating and developing a well-functioning supplier base, in a certain component area, e.g. injection-moulded plastics, castings, cabling or purchased products. As a Sourcing Quality Engineer you will have a global responsibility for the supplier base from production quality, environmental and CSR perspectives. You will also:

* Plan and conduct audits, improvements, and development of suppliers
* Analyze customer feedback and other data to identify and drive cross-functional improvement activities
* Re-establish the experiences from the volume phase to the development projects

This role involves about 30-50 days of international travel per year.

Who are you?
As a person we see that you are curious and that you have a technical interest. It comes natural for you to build your own network and to communicate and collaborate across the organizational boundaries. You are used to take your own initiatives and to aim at high goals. We also see that you are a team player that listens to your colleges to help them to precede in the right direction.

We furthermore believe that you have:

* A University degree in the technical area
* Knowledge of quality methods, such as Lean, FMEA, SPC, Cmk
* Knowledge of management systems, ISO9001, ISO14001 and auditing techniques
* Experience in supplier development
* Well acquainted with different types of manufacturing processes
* A good analyst who breaks down problems into their component parts and looks at the long-term/strategic perspective

Experience from working with production improvements is a valuable merit.

What Axis can do for you?
In exchange for your dedication, Axis can offer you a job in an innovative and global organization that takes great pride in delivering world-class, high-quality products, solutions, and services to our customers. Axis is an organization that values creativity and promotes teamwork and openness. With us you will grow both personally and professionally, getting a broad responsibility and experience. You will work with highly skilled and motivated colleagues who enjoy going to work - developing products, solutions, and services for a smarter, safer world.

We want you to enjoy working with us! Therefore, we offer great benefits, e.g., flexible working hours, breakfast every day, classic Swedish fika on Fridays, corporate bonus, physical training grants, insurances, your very own Axis bicycle, and relocation assistance if needed - just to name a few.

Ready to act?
Axis is a company realizing the benefits of a diverse workforce. We know that diversity in groups creates a better working environment and promotes creativity, something that is fundamental for our success.


We will call for interviews continuously throughout the application time.
For questions, please contact recruiting manager, Nerzesa Dzinovic, +46 7239 70460. Visa mindre

Projektassistent i molekylärbiologi och bioinformatik

Ansök    Maj 15    Lunds Universitet    Forskarassistent
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhe... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Enheten för molekylär cellbiologi vid Biologiska institutionen vid Lunds universitet söker en bioinformatisk projektassistent på heltid.

Arbetsuppgifterna i denna position inkluderar:

- Underhåll och organisation av laboratoriets datorresurer
- Underhåll och organisation av github, slack och andra datahanteringstjänster
- Kodhantering
- Underhåll och utveckling av hemsidan    

Kvalifikationskrav
Följande kvalifikationer krävs för ansökan:

- MSc examen med 60 hp examensarbete i DNA- och RNA-sekvensanalys, evolutionär analys och metabolisk slutledning
- Kandidater måste ha mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
- Kunskaper i python- och R-programspråk
- Dokumenterad erfarenhet av att organisera och bearbeta sekvenseringsdata från mikrobiella eukaryoter och bakterier
- Grundläggande förståelse för webbprogrammering
- Dokumenterad erfarenhet av att utföra bioinformatiska analyser av data från icke-modelldjurarter
- Dokumenterad erfarenhet av att använda programvara för administrativa plattformar och kommunikation inom ett forskningslabb (dvs GitHub, Discord, Slack)

Övriga meriter:

- Erfarenhet av genomsekvenseringsdata från sötvattenssvamparter
- Djup förståelse för mikrobiell metabolism, särskilt anaeroba mikrober.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen (samt bidra till dess framtida utveckling).

Villkor
Anställningen är på heltid (100%) och tidsbegränsad under perioden 23 juni - 31 december 2023.

Kontaktperson: Courtney Stairs ([email protected])

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett följebrev på 1 sida där det framgår varför du är intresserad av tjänsten och på vilket sätt anställningen motsvarar dina kvalifikationer (på engelska). Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande. 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Är du student och vill jobba extra på ICA-butiker i Lund och Malmö?

Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb på ICA-butiker. Hos oss finns det möjlighet att jobba dagtid, kvällstid eller helger. Du lägger in din tillgänglighet i vårt schemaläggningssystem och tillfrågas sedan om arbetspass via vår app. Med andra ord är detta ett perfekt extrajobb vid sidan av studier eller ett annat arbete! Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag som i snart tio år hjälpt ICA-butiker med deras personalbehov. Vi stärker bland annat upp ... Visa mer
Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb på ICA-butiker. Hos oss finns det möjlighet att jobba dagtid, kvällstid eller helger. Du lägger in din tillgänglighet i vårt schemaläggningssystem och tillfrågas sedan om arbetspass via vår app. Med andra ord är detta ett perfekt extrajobb vid sidan av studier eller ett annat arbete!

Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag som i snart tio år hjälpt ICA-butiker med deras personalbehov. Vi stärker bland annat upp i kassan eller bemannar upp på golvet vid sjukdom.

Via oss kommer du att jobba på olika ICA-butiker i Lund och Malmö med omnejd. Vi på Bemannica försöker dock alltid att minimera mängden olika butiker du är på, för både din och kundens skull. Arbetsuppgifterna utgår från din kompetens. Du blir bara inbokad på de avdelningar och uppgifter som du har tidigare erfarenhet från.

Vem är då du? Vår erfarenhet säger att de som utför sitt arbete som butikskonsult allra bäst är de som tycker att det är kul att arbeta i butik! Vi söker dig som tidigare varit anställd i livsmedelsbutik och som har erfarenhet av antingen kassaarbete eller varuplock. Har du dessutom erfarenhet från arbete med post, spel eller delikatess anses det mycket meriterande.

Som person är du väldigt serviceorienterad och du trivs i daglig interaktion med kunder. Du är flexibel och trivs bra med fartfyllda och händelserika arbetsdagar.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vid behov.

Lön: Enligt Handels kollektivavtal med tillhörande OB-tillägg.

Vi genomför intervjuer löpande. Omgående start.

Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se (https://karriar.bemannica.se/).

Om oss
Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se (https://karriar.bemannica.se/)och följ oss på Facebook (http://www.facebook.com/bemannica) eller Linkedin (https://www.linkedin.com/company/bemannica/) för de senaste nyheterna!

Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Visa mindre

kock

Ansök    Maj 15    Sweet Lemon AB    Kock, à la carte
Thaikock sökes till Sweet Lemon på Norra fäladen i Lund. Vi erbjuder upplärning på plats Maila gärna ditt cv.. Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mer
Thaikock sökes till Sweet Lemon på Norra fäladen i Lund.
Vi erbjuder upplärning på plats


Maila gärna ditt cv..
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre

Grundskollärare/Montessorilärare

Lingua Montessoriskola ligger i vackra Sankt Lars parken i Lund. Det är en F-6 skola med tillhörande montessoriförskola. Skolan har runt 160 elever fördelade på sju åldersblandade klasser samt fritidshem. Vi söker dig som är legitimerad lärare med intresse av att arbeta med elever i klasserna F-3. Tjänsten är en tillsvidaretjänst i en åldersblandad montessoriklass. Du ska bidra till ett trevligt arbetsklimat, har god samarbetsförmåga och ett stort engagema... Visa mer
Lingua Montessoriskola ligger i vackra Sankt Lars parken i Lund. Det är en F-6 skola med tillhörande montessoriförskola. Skolan har runt 160 elever fördelade på sju åldersblandade klasser samt fritidshem. Vi söker dig som är legitimerad lärare med intresse av att arbeta med elever i klasserna F-3. Tjänsten är en tillsvidaretjänst i en åldersblandad montessoriklass.
Du ska bidra till ett trevligt arbetsklimat, har god samarbetsförmåga och ett stort engagemang för ditt arbete. En viktig egenskap är att ha tilltro till elevernas egna förmåga samt ett positivt synsätt på den individuella elevens utveckling. Du ska lotsa, inspirera och leda samt vara en god förebild.
Du har god förmåga att omsätta läroplanen och övriga styrdokument i arbetet. Du är en tydlig ledare och kan skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du kommer att arbeta i arbetslag med grundskollärare, montessoripedagoger och resurspedagoger.
Som person ska du vara lugn och engagerad samt kunna möta elever, med varierande behov, i olika situationer. Flexibilitet och tålamod är egenskaper som är viktiga i arbetet. Du ska ha förmågan att samarbeta med såväl kollegor som föräldrar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom skolan samt inom någon montessoriverksamhet.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning, 100%. Start vecka 32 höstterminen 2023. Visa mindre

Säljare till SEG Instrument AB

SEG är ett av få företag i världen som specialiserat sig på industriell vägning. Som säljare på SEG kommer du arbeta med tekniska, innovativa produkter och lösningar i en central roll med stora möjligheter till att forma, påverka och på sikt utveckla din roll i företaget. Nu söker vi på Maxkompetens i Växjö dig som vill vara ansiktet utåt för SEG. Välkommen in med din ansökan! Dina arbetsuppgifter I rollen som säljare på SEG kommer du främst att arbeta me... Visa mer
SEG är ett av få företag i världen som specialiserat sig på industriell vägning. Som säljare på SEG kommer du arbeta med tekniska, innovativa produkter och lösningar i en central roll med stora möjligheter till att forma, påverka och på sikt utveckla din roll i företaget. Nu söker vi på Maxkompetens i Växjö dig som vill vara ansiktet utåt för SEG. Välkommen in med din ansökan!

Dina arbetsuppgifter
I rollen som säljare på SEG kommer du främst att arbeta med försäljning av SEG Instruments produkter, men även moderbolaget Jesmas produktportfölj som består av vågar och vågutrustning. Du kommer jobba mot industrikunder inom process- och bulkområdet. Vidare kommer du ansvara för att identifiera, kontakta och bearbeta potentiellt nya kunder och intressenter samt vidareutveckla relationer med redan befintliga företagskunder. Arbetet är varierande, självständigt och omfattar försäljningsansvar, projektledning samt nära samarbete med övriga kollegor i organisationen. Du kommer tillsammans med erfarna, engagerade och kompetenta kollegor verka för att SEG uppnår uppsatta tillväxtmål.

Ditt ansvarsområde omfattar södra Sverige upp till Stockholm samt en del av Värmland. Även längre resor förekommer i tjänsten.

Din profil
För att trivas i rollen som säljare på SEG har du en stark drivkraft samt brinner för att uppnå goda resultat och göra affärer. Du har ett starkt affärs- och kundfokus och drivs av att leverera förstklassig service. För att lyckas i rollen tror vi du är strukturerad både som person och i arbetet samt har en affärsmässig, kundorienterad och relationsskapande approach i allt du gör.

Som person är du hungrig, driven och initiativtagande. Vi ser gärna att du är ansvarstagande och van vid att självständigt planera upp ditt arbete för att kunna driva dina affärsprojekt från start till mål. Vidare är du en förtroendeingivande person med viljan att förstå kundens verklighet, utmaningar och behov samtidigt som du vågar ta beslut och utmana kunden.

För att vara aktuell för tjänsten har du som söker:
*Flerårig arbetslivserfarenhet inom företagsförsäljning.
*Relevant teknisk bakgrund eller utbildning.
*Tidigare erfarenhet av att leda projekt.
*B-körkort samt vana, vilja och möjlighet att resa i tjänsten då resor förekommer i arbetet.
*Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Övrig information
*Placeringsort: Utgår från hemmet.
*Arbetstid: Vardagar.
*Omfattning: Tillsvidare med tillämpad provanställning.
*Lön: Individuell lönesättning.
*Start: Omgående.

Tycker du att beskrivningen passar in på dig och låter som en rolig utmaning? Ansök då till tjänsten redan idag. I den här rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid din personlighet och vi ser fram emot att läsa just din ansökan. Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.

SEG Instrument AB har valt att samarbeta med Maxkompetens i den här rekryteringsprocessen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Jonna Alm på telefon 0733 20 56 36.

Ansökningar via e-post mottages ej med hänvisning till GDPR.

Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.

Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.

Om kunden
SEG Instrument AB är ett marknadsledande företag sedan 1950 talet, som tillverkar och säljer vågar och vägningsutrustning med kontor i Stockholm. År 2020 integrerades SEG i Jesma Group som består av Jesma Weighing Solutions och PMW Engineering.

Läs gärna mer på: www.s-e-g.com eller www.jesma.com. Visa mindre

Ekonomiadministratör inom kundreskontra till Lund

Ansök    Maj 14    Bemannia Kontor AB    Ekonomiassistent
Nu finns ett uppdrag för dig som har några års erfarenhet av kundreskontra! Vi rekryterar löpande och välkomnar ansökningar fram till början av vecka 20. Om uppdraget Om du lockas av att arbeta för en stor verksamhet med mycket samarbete har du hittat rätt! Vår kund i Lund söker nu en ekonomiadministratör till ett tidsbegränsat uppdrag med start snarast, senast den 12 juni, och fram till december 2024. Uppdaget är på heltid, och du blir anställd hos Bem... Visa mer
Nu finns ett uppdrag för dig som har några års erfarenhet av kundreskontra! Vi rekryterar löpande och välkomnar ansökningar fram till början av vecka 20.

Om uppdraget

Om du lockas av att arbeta för en stor verksamhet med mycket samarbete har du hittat rätt! Vår kund i Lund söker nu en ekonomiadministratör till ett tidsbegränsat uppdrag med start snarast, senast den 12 juni, och fram till december 2024.

Uppdaget är på heltid, och du blir anställd hos Bemannia som konsult.

Dina arbetsuppgifter

I denna roll kommer du ingå i ett stort team som främst arbetar med daglig bankbokföring samt fakturering. Detta uppdrag innebär att du jobbar med främst kundreskontra. Du kommer dock att vid månads- och årsbokslut stötta kollegor tillhörande ett annat team med bokslutsarbete. Det är därför viktigt att du även trivs med att arbeta i bokslutsprocessen. Enheten för kundreskontra stöttar även enheten för leverantörsreskontra, så det är önskvärt att du har erfarenhet av både kund- och leverantörsreskontra.

Inom samtliga av processer ligger fokus på både kvalitet och att nå deadlines och vi söker dig som har förståelse för, och som drivs av att arbeta med denna typ av arbetsuppgifter.

Då kunden jobbar mot olika förvaltningar är det viktigt att du är serviceminded och har lätt för att samarbeta. Du kommer tillhöra teamet men behöver också trivas med att ta kontakt med kollegor ute i olika förvaltningar och kontakt med externa kunder. Det här är en tjänst för dig som har några års erfarenhet av arbete inom ekonomiområdet.

Dina kvalifikationer

Krav för tjänsten:

- Högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig

- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift och gärna även i engelska

- Minst 1-2 års erfarenhet av att ha arbetat med kundreskontra

Meriterande för tjänsten:

- Erfarenhet av arbete i Excel

- Erfarenhet av arbete i Raindance, Pasis och Access.

- Erfarenhet av löpande redovisning, daglig bankbokföring, bokslutsarbete så som avstämning av konto inkl bokslutsdokumentation, samt erfarenhet av analys.

Vad vi erbjuder dig

Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.

Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare Juuli Vainio, [email protected].

För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 889 2300.

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet

Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Visa mindre

Jobba Som Projektledare

Ansök    Maj 14    Getdet AB    Ekonomikonsult
Sök jobbet som projektledare på Offshore It för att jobba som projektledare! Pratar du flytande svenska & vill jobba som projektledare? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet ringer Offshore It dig dagen efter för en snabb telefonintervju. Svara när de ringer dig för att få jobbet & jobba som projektledare. Sök Nu! ???? Erbjuder: ? Grundlön ? Utbildning & mentorskap Krav: ? Flytande svenska & engelska ? Duktig på kundkontakt & merförsäljning ? Kan göra 50 b... Visa mer
Sök jobbet som projektledare på Offshore It för att jobba som projektledare!
Pratar du flytande svenska & vill jobba som projektledare? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet ringer Offshore It dig dagen efter för en snabb telefonintervju. Svara när de ringer dig för att få jobbet & jobba som projektledare. Sök Nu! ????
Erbjuder:
? Grundlön
? Utbildning & mentorskap
Krav:
? Flytande svenska & engelska
? Duktig på kundkontakt & merförsäljning
? Kan göra 50 bokslut under en månad Visa mindre

Jobba I Malta

Ansök    Maj 14    Getdet AB    Kundtjänstmedarbetare
Sök jobbet som spelvärd på RoligaJobb för att jobba i Malta! Pratar du flytande svenska & vill jobba i Malta? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar RoligaJobb dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba i Malta. Sök Nu! ???? Erbjuder: ? Fast grundlön & bonus ? Jobba i Malta ? Betald resa, boende & utbildning Krav: ? Flytande svenska i tal & skrift ? Vill jobba som spelvärd i Malta ? In... Visa mer
Sök jobbet som spelvärd på RoligaJobb för att jobba i Malta!
Pratar du flytande svenska & vill jobba i Malta? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar RoligaJobb dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba i Malta. Sök Nu! ????
Erbjuder:
? Fast grundlön & bonus
? Jobba i Malta
? Betald resa, boende & utbildning
Krav:
? Flytande svenska i tal & skrift
? Vill jobba som spelvärd i Malta
? Inget belastningsregister Visa mindre

Jobba Som Projektledare

Ansök    Maj 13    Getdet AB    Ekonomikonsult
Sök jobbet som projektledare på Offshore It för att jobba som projektledare! Pratar du flytande svenska & vill jobba som projektledare? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet ringer Offshore It dig dagen efter för en snabb telefonintervju. Svara när de ringer dig för att få jobbet & jobba som projektledare. Sök Nu! ???? Erbjuder: ? Grundlön ? Utbildning & mentorskap Krav: ? Flytande svenska & engelska ? Duktig på kundkontakt & merförsäljning ? Kan göra 50 b... Visa mer
Sök jobbet som projektledare på Offshore It för att jobba som projektledare!
Pratar du flytande svenska & vill jobba som projektledare? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet ringer Offshore It dig dagen efter för en snabb telefonintervju. Svara när de ringer dig för att få jobbet & jobba som projektledare. Sök Nu! ????
Erbjuder:
? Grundlön
? Utbildning & mentorskap
Krav:
? Flytande svenska & engelska
? Duktig på kundkontakt & merförsäljning
? Kan göra 50 bokslut under en månad Visa mindre

Byggprojektledare med elansvar till Alfa Laval Technologies AB i Lund

Byggprojektledare med elansvar/ Facility Specialist till Alfa Laval Technologies AB i Lund På Alfa Laval anstränger vi oss alltid lite extra för att klara de allra tuffaste utmaningarna. Vår drivkraft är att skapa framgång för våra kunder, människorna och planeten. Detta kan bara uppnås genom hängivna och nyfikna människor. Nyfikenhet är gnistan bakom goda idéer och goda idéer genererar framsteg. På uppdrag av Alfa Laval Technologies AB söker Isaksson Rek... Visa mer
Byggprojektledare med elansvar/ Facility Specialist till Alfa Laval Technologies AB i Lund
På Alfa Laval anstränger vi oss alltid lite extra för att klara de allra tuffaste utmaningarna. Vår drivkraft är att skapa framgång för våra kunder, människorna och planeten. Detta kan bara uppnås genom hängivna och nyfikna människor. Nyfikenhet är gnistan bakom goda idéer och goda idéer genererar framsteg.

På uppdrag av Alfa Laval Technologies AB söker Isaksson Rekrytering nu en engagerad och driven Byggprojektledare med elansvar / Facility Specialist.
Som en del i vårt team trivs du på en mångsidig arbetsplats där du kan vara med och påverka. Du är här för att göra skillnad. Vi bygger ständigt broar mot framtiden med hållbara lösningar som har en inverkan på vår planets mest brådskande problem. Vi gör världen lite bättre. Varje dag. Facility Management organisationen på Alfa Lavals site i Lund ansvarar för sitens fastigheter, lokaler och uteområden, samt att de kringtjänster som underlättar användandet av dessa fungerar på ett optimalt sätt.

Om tjänsten som Byggprojektledare med elansvar / Facility Specialist
I den här rollen kommer du att utgöra avdelningen och Alfa Laval Technologies AB site Lunds formella Facility specialist med inriktning på byggprojektledning inom Lund och Staffanstorp samt elansvar för siter i Lund, Staffanstorp och Eskilstuna. Elansvaret kan komma att utökas till övriga siter inom Sverige.
Tillsammans med kollegor ansvarar ni för att utveckla sitens fastigheter, lokaler och uteområden utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Du kommer att tillhöra avdelningen som arbetar med fastighets-, brand och säkerhetsfrågor. Du är ansvarig för det dagliga arbetet gällande service och underhåll samt projektledning vid ny- och ombyggnationer av fastigheter och installationer.
Planering, budget, arbetsledning, allmän dokumentering och framtagning av riskanalyser och arbetsmiljöplan
Löpande driftmöten med uppföljning och kvalitetskontroller
Ansvar för interna och externa kontakter såsom; medarbetare lokalt och globalt, externa fastighetsägare, entreprenörer och leverantörer, myndigheter och organisationer 
Säkerställer efterlevande av olika myndigheters krav relevanta för ansvarsområdet

Du rapporterar till site Real Estate Manager, samt agerar på delegat från VD.

Vem är du?
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har förmåga att självständigt planera ditt arbete och att arbeta med flera olika projekt samtidigt. Du har ett strukturerat sätt att driva arbetet framåt och förmåga att väga samman komplex information. Du har förmågan att kunna prioritera, planera och skapa effektivitet i ditt arbete. För att trivas i rollen som Byggprojektledare med elansvar är du en duktig problemlösare och har lätt för att samarbeta med andra och anpassa dig till nya förutsättningar och situationer. Du har ett gott omdöme och ekonomisk medvetenhet.

Vi söker dig som ha följande erfarenheter och kvalifikationer: Relevant eftergymnasial teknisk utbildning som till exempel el ingenjör eller annan utbildning som anses relevant för tjänsten
AL-behörighet (Lågspänning)
Utbildad elektriker
Minst tre års erfarenhet från projektledande roll inom el, men även installationer inom t ex VVS och ventilation (inkl styr o regler) ses som starkt meriterande
Erfarenhet av egenkontrollprogram samt kunskap om tillämpbara lagar och föreskrifter inom el men även inom övriga teknikområden; AFS, AMV, OVK
Kunskaper inom CAD program och fastighetssystem
Erfarenhet av energieffektivisering
Erfarenhet av att arbeta med ekonomi, projektbudgethantering och finansiella mål
Vana av att kommunicera med entreprenörer och leverantörer
God förmåga i att kommunicera och utrycka sig i skrift på svenska och engelska
B-körkort

Vi ser det som meriterande ifall du har: Goda kunskaper inom projektledning, BAS-P, BAS-U, entreprenadjuridik AB04, ABT06, AMA och arbetsmiljösamordning
Erfarenhet av att arbeta med hållbarhets- och energifrågor
Erfarenhet av projektledning avseende installationer inom till exempel el, VVS, ventilation, styr regler

Varmt välkommen med din ansökan!!
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Isaksson Rekrytering, och Alfa Lavals önskan är att alla eventuella frågor går direkt till Isaksson Rekryterings rekryteringskonsult Sophie Åhlander via telefon: 072 300 08 92 eller e-post: [email protected]. Vi arbetar med löpande urval – välkommen med din ansökan så snart som möjligt! Visa mindre

Undersköterska kväll till hemvården Veberöd

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland ann... Visa mer
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Jobba med oss i hemvården Veberöd!
Du arbetar i ordinärt boende och utgår från vår lokal på Sjöbovägen tillsammans med dina kollegor.

I arbetsuppgifterna ingår personlig omvårdnad, omsorgsarbete, dokumentation samt medicinska insatser på delegation från sjuksköterska. Dokumentationen sker i procapita och du behöver behärska svenska väl i både tal och skrift. I din roll ingår även att medverka till att verksamheten utvecklas och håller god kvalité.

Vi söker dig som är undersköterska, med intresse för att arbeta med medicinska insatser på delegation av sjuksköterska. Du ska tycka att det är roligt med varierande arbetsuppgifter och att träffa olika människor.

Vi ser gärna att du har körkort, men har krav på att du kan cykla.

Om oss
Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal, geografiska områden. I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Till varje område hör en enhetsadministratör och en, eller flera, samordnare. Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt till kommunens brukare 65+. Vissa serviceinsatser (städ, tvätt och inköp) utförs vardagar dagtid av en servicegrupp inom varje hemvårdsområde.

Våra medarbetare är vår styrka och främsta tillgång. Därför erbjuder vi alla som arbetar hos oss ett antal förmåner. Du kan läsa mer om dessa på www.lund.se

Heltidsmåttet för en undersköterska i Lunds kommun är 36,33 h/vecka.

Övrigt
Du schemaläggs kväll med tjänstgöring varannan helg. Anställningen är tillsvidare eller längre vikariat.

Bifoga dina betyg för snabbare handläggning av din ansökan.

Vi arbetar löpande med rekryteringen.

Välkommen med  din ansökan!

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Visa mindre

Jobba Som Fastighetsskötare

Sök jobbet som fastighetsskötare på XLNT Talent för att jobba som fastighetsskötare! Pratar du flytande svenska & vill jobba som fastighetsskötare? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar XLNT Talent dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba som fastighetsskötare. Sök Nu! ???? Erbjuds: ? Fast grundlön ? Friskvård, försäkring & pension ? Utbildning & support Krav: ? Flytande svenska i t... Visa mer
Sök jobbet som fastighetsskötare på XLNT Talent för att jobba som fastighetsskötare!
Pratar du flytande svenska & vill jobba som fastighetsskötare? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar XLNT Talent dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba som fastighetsskötare. Sök Nu! ????
Erbjuds:
? Fast grundlön
? Friskvård, försäkring & pension
? Utbildning & support
Krav:
? Flytande svenska i tal & skrift
? Är serviceinriktad & har körkort
? Händig & driven Visa mindre

Jobba I Malta

Ansök    Maj 13    Getdet AB    Kundtjänstmedarbetare
Sök jobbet som spelvärd på RoligaJobb för att jobba i Malta! Pratar du flytande svenska & vill jobba i Malta? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar RoligaJobb dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba i Malta. Sök Nu! ???? Erbjuder: ? Fast grundlön & bonus ? Jobba i Malta ? Betald resa, boende & utbildning Krav: ? Flytande svenska i tal & skrift ? Vill jobba som spelvärd i Malta ? In... Visa mer
Sök jobbet som spelvärd på RoligaJobb för att jobba i Malta!
Pratar du flytande svenska & vill jobba i Malta? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar RoligaJobb dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba i Malta. Sök Nu! ????
Erbjuder:
? Fast grundlön & bonus
? Jobba i Malta
? Betald resa, boende & utbildning
Krav:
? Flytande svenska i tal & skrift
? Vill jobba som spelvärd i Malta
? Inget belastningsregister Visa mindre

Bemanningsuppdrag för Sjuksköterska, planera hösten i god tid!

Går du i tankarna att testa något nytt? Eller letar du efter ditt nästa höstuppdrag? Har du någon speciell ort eller stad du gärna vill arbeta i till hösten? Vi har flertalet olika uppdrag runt om i Sverige. Kontakta oss och berätta om dina önskemål så hittar vi ett uppdrag som passar dig. Du ska kunna arbeta självständigt och flexibelt samt vara trygg i din yrkesroll. Vi hjälper dig så att du kan hjälpa andra! Period 1 September - 31 December Schema Ro... Visa mer
Går du i tankarna att testa något nytt? Eller letar du efter ditt nästa höstuppdrag?
Har du någon speciell ort eller stad du gärna vill arbeta i till hösten? Vi har flertalet olika uppdrag runt om i Sverige. Kontakta oss och berätta om dina önskemål så hittar vi ett uppdrag som passar dig.
Du ska kunna arbeta självständigt och flexibelt samt vara trygg i din yrkesroll.
Vi hjälper dig så att du kan hjälpa andra!
Period
1 September - 31 December
Schema
Rotation
Kvalifikationer
Vi söker dig som är sjuksköterska med yrkeserfarenhet och referenser som kan intyga din kompetens. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Som konsult hos oss och för det här uppdraget behöver du ha varit legitimerad i minst två år. Det förekommer sedvanliga arbetsuppgifter inom sjukvård, det är därför viktigt att du har någorlunda erfarenheter sedan innan.
Vi ser dessutom att du som söker är en flexibel, ansvarstagande, social och driven person som är trygg i dig själv och brinner för att människor ska må bra.
Om oss
Vi är med från uppläggets start och ser fram emot att följa din resa, vi upplever nya platser tillsammans! Vi har i dagsläget uppdrag runtom i stort sett över hela Sverige, i alla dess former och med attraktiva ersättningar.
Vi kan förhoppningsvis hjälpa dig att finna det du söker. Vi svarar på frågor och planerar ett upplägg tillsammans utefter dina önskemål för att du ska ha möjlighet att arbeta på dina villkor.
För oss är en viktig del att du ska känna dig trygg under hela din arbetsperiod varför du utöver din lön erhåller bland annat följande förmåner:
· Tjänstepension
· Övriga försäkringar
· Personlig kontaktperson som är tillgänglig & engagerad
· Ekonomisk ersättning för boende & resor
· Utbildningar
Ansökan
Välkommen med din ansökan via mail alternativ intresseanmälan på vår hemsida www.vivabemanning.se
Telefon: 08-50 90 8000
Mail: [email protected]
Tveka inte på att söka, uppdragen går åt snabbt!
Känner du möjligtvis även en sjuksköterska som kan vara lämplig? Vi tar mer än gärna emot förslag.
#jobbjustnu Visa mindre

Lärare i svenska & idrott och hälsa till Realgymnasiet Lund

Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Lärare
Vi utökar nu vårt ämneslag inom svenska och idrott & hälsa med en lärare som vill vara med och utveckla vår undervisning.

Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor, elevassistent och elevhälsa på skolan.

Du kommer främst att undervisa i kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 och Idrott & hälsa 1.  Ämnesövergripande arbete är en viktig del, varför du också kommer att undervisa tillsammans med yrkeslärare och andra lärare inom de gymnasiegemensamma ämnena mot elevernas yrkesutgång.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom gymnasiet med behörighet att undervisa i svenska och idrott & hälsa. Har du behörighet att även undervisa i svenska som andraspråk är det meriterande. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare eller lärarstudent.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och vi ser att du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.

Du tar ansvar för dina uppgifter, är strukturerad och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Vidare löser du konflikter på ett konstruktivt sätt samt har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar.  

Du brinner för ditt ämne och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. 

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på våra pedagogiska tjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/. 

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. trygghet är basen där all utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till framgång. Visa mindre

Junior Insight Consultant till Ipsos Costumer Experience i Lund

Ansök    Maj 12    Ipsos AB    Marknadsundersökare
Är du en nyexamindrad, nyfiken, proaktiv person som växer med ansvar? Du motiveras av frihet under ansvar och att arbeta mot högt uppsatta mål, ofta i högt tempo. Du behöver ha förmåga att ta dig an olika arbetsuppgifter och projekt parallellt. Om du därtill brinner för kunderna och affären, då kan den här tjänsten vara perfekt för dig! Vad händer på Ipsos? Ipsos är ett globalt insikts- och undersökningsföretag som arbetar inom många olika affärsområden,... Visa mer
Är du en nyexamindrad, nyfiken, proaktiv person som växer med ansvar? Du motiveras av frihet under ansvar och att arbeta mot högt uppsatta mål, ofta i högt tempo. Du behöver ha förmåga att ta dig an olika arbetsuppgifter och projekt parallellt. Om du därtill brinner för kunderna och affären, då kan den här tjänsten vara perfekt för dig!

Vad händer på Ipsos?

Ipsos är ett globalt insikts- och undersökningsföretag som arbetar inom många olika affärsområden, ett av dessa är Customer Experience med fokus på kund- och medarbetarundersökningar. Som Junior Insight Consultant kommer du vara med och lära dig alla steg i undersökningsprocessen från offertstadie till slutpresentation. Du kommer att vara en del av ett team med seniora konsulter som kan coacha och utveckla dig. Du kommer att vara delaktig i hela arbetsprocessen, från offert till presentation hos kund. Branschen är i ständig utveckling  och förutsättnignar ändras ofta, så flexibilitet är ett måste.

Ipsos förväntningar på dig?

Vi ser att du är nyfiken, proaktiv, har lätt att lära och snabbt kan sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du ska vara social och bekväm att ta nya kontakter och skapa bra relationer med våra kunder. Du är intresserad av samhällsutvecklingen i stort. Du ska därtill vara analytiskt lagd och ha förmågan att skapa insiktsbaserade stories. Vi ser att du har;


• Relevant akademisk utbildning
• Affärsmässig och kontaktskapande med god social förmåga
• Kraft och vilja att driva projekt, ta ansvar och egna initiativ
• Förmåga att hantera många projekt samtidigt
• Brinnande intresse för marknadsstrategiska frågor
• Energi och drivkraft att utveckla dig själv
• Har mkt goda kunskaper i Officepaketet
• Har mkt hög förmåga att uttrycka dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Tjänsten är på heltid och är ämnad för en tillsvidareanställning som dock inleds med en provanställning på sex månader, placering på kontoret i Lund. Lön och startdatum asap efter ök. Skicka ditt CV och ansökan snarast, dock senast, 30 maj till [email protected] Skriv ”Junior Insight Consultant” i rubrikraden. Ansökningar kommer att hanteras löpande och vi förbehåller oss rätten att avluta rekryteringen när rätt kandidat är identifierad. För mer information kontakta gärna Holly Wattwil (rekrytrande chef) eller Pernilla Wrangdahl (HRD) Visa mindre

Bemanningsuppdrag för Sjuksköterska, planera hösten i god tid!

Går du i tankarna att testa något nytt? Eller letar du efter ditt nästa höstuppdrag? Har du någon speciell ort eller stad du gärna vill arbeta i till hösten? Vi har flertalet olika uppdrag runt om i Sverige. Kontakta oss och berätta om dina önskemål så hittar vi ett uppdrag som passar dig. Du ska kunna arbeta självständigt och flexibelt samt vara trygg i din yrkesroll. Vi hjälper dig så att du kan hjälpa andra! Period 1 September - 31 December Schema Ro... Visa mer
Går du i tankarna att testa något nytt? Eller letar du efter ditt nästa höstuppdrag?
Har du någon speciell ort eller stad du gärna vill arbeta i till hösten? Vi har flertalet olika uppdrag runt om i Sverige. Kontakta oss och berätta om dina önskemål så hittar vi ett uppdrag som passar dig.
Du ska kunna arbeta självständigt och flexibelt samt vara trygg i din yrkesroll.
Vi hjälper dig så att du kan hjälpa andra!
Period
1 September - 31 December
Schema
Rotation
Kvalifikationer
Vi söker dig som är sjuksköterska med yrkeserfarenhet och referenser som kan intyga din kompetens. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Som konsult hos oss och för det här uppdraget behöver du ha varit legitimerad i minst två år. Det förekommer sedvanliga arbetsuppgifter inom sjukvård, det är därför viktigt att du har någorlunda erfarenheter sedan innan.
Vi ser dessutom att du som söker är en flexibel, ansvarstagande, social och driven person som är trygg i dig själv och brinner för att människor ska må bra.
Om oss
Vi är med från uppläggets start och ser fram emot att följa din resa, vi upplever nya platser tillsammans! Vi har i dagsläget uppdrag runtom i stort sett över hela Sverige, i alla dess former och med attraktiva ersättningar.
Vi kan förhoppningsvis hjälpa dig att finna det du söker. Vi svarar på frågor och planerar ett upplägg tillsammans utefter dina önskemål för att du ska ha möjlighet att arbeta på dina villkor.
För oss är en viktig del att du ska känna dig trygg under hela din arbetsperiod varför du utöver din lön erhåller bland annat följande förmåner:
· Tjänstepension
· Övriga försäkringar
· Personlig kontaktperson som är tillgänglig & engagerad
· Ekonomisk ersättning för boende & resor
· Utbildningar
Ansökan
Välkommen med din ansökan via mail alternativ intresseanmälan på vår hemsida www.vivabemanning.se
Telefon: 08-50 90 8000
Mail: [email protected]
Tveka inte på att söka, uppdragen går åt snabbt!
Känner du möjligtvis även en sjuksköterska som kan vara lämplig? Vi tar mer än gärna emot förslag.
#jobbjustnu Visa mindre

Sjukvårdsmäklarna AB söker sjuksköterska till mottagning i Skåne

Välkommen till ett snabbt växande bemanningsföretag med hjärtat på rätt ställe och fokus på rätt saker. På SjukvårdsMäklarna har vi en gedigen erfarenhet av att bemanna sjukvårdspersonal, i både Sverige och Norge. Tillsammans har vi ett brett kontaktnät med såväl vårdgivare som personal. Samtliga anställda hos SjukvårdsMäklarna Sverige AB har goda personliga referenser genom tidigare bemanningsverksamhet inom vård och omsorg, företagsutveckling & ledning... Visa mer
Välkommen till ett snabbt växande bemanningsföretag med hjärtat på rätt ställe och fokus på rätt saker.

På SjukvårdsMäklarna har vi en gedigen erfarenhet av att bemanna sjukvårdspersonal, i både Sverige och Norge.
Tillsammans har vi ett brett kontaktnät med såväl vårdgivare som personal.

Samtliga anställda hos SjukvårdsMäklarna Sverige AB har goda personliga referenser genom tidigare bemanningsverksamhet inom vård och omsorg, företagsutveckling & ledning.

Sjukvårdsmäklarna söker en sjuksköterska till ett uppdrag på vårdcentral i Lund.

Period och uppdrag

Uppdraget startar 2023-09-01 och pågår till 2023-10-31 Tjänstgöring som sjuksköterska med sedvanliga uppgifter på vårdcentral. Ansök senast 2023-05-30.


Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska samt relevant erfarenhet Visa mindre

Klara söker sjuksköterska till uppdrag i Lund

Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus. Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska. Det bet... Visa mer
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.

Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.

Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.

Vården behöver vår kompetens – på flera sätt.

Klara söker sjuksköterska till Lund från 2023-09-01 till 2023-10-31.

I din roll bidrar du med din värdefulla omvårdnad, god service och ett gott bemötande åt alla.

Ort
Skåne, Lund

Arbetsuppgifter
Sedvanliga uppgifter för sjuksköterska. Uppgifter kan komma att variera beroende på verksamhetens behov.

Du måste ha erfarenhet och utbildning enligt rollbeskrivningen. Visa mindre

Sjuksköterska till Lund

Information om uppdraget: Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. sjuksköterska till avdelning. Vi söker en prestigelös, flexibel och självgående person som tar stort ansvar och har en god samarbetsförmåga. Krav: - Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet Var: Lund Omfattning: 100% Tidsperiod: 2023-09-01-2023-10-31 Arbetstider: Enligt överenskommelse Journalsystem: Melior Sista ansökningsdag: 2023-05-30 Vi söker just dig! J... Visa mer
Information om uppdraget:
Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. sjuksköterska till avdelning.

Vi söker en prestigelös, flexibel och självgående person som tar stort ansvar och har en god samarbetsförmåga.

Krav:

- Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet


Var: Lund


Omfattning: 100%


Tidsperiod: 2023-09-01-2023-10-31


Arbetstider: Enligt överenskommelse


Journalsystem: Melior

Sista ansökningsdag: 2023-05-30


Vi söker just dig!
Just nu söker vi, för kunds räkning, en kompetent och driven leg. sjuksköterska som är redo för nya erfarenheter. Vi är måna om att du ska känna dig sedd och må bra under ditt uppdrag hos oss och finns alltid nära till hands. Vår styrka ligger i att skapa personliga kontakter och få dig att känna dig uppskattad i det viktiga arbete du utför.
Vi erbjuder:

- En personlig kontaktperson som finns här för dig under hela ditt uppdrag

- Snabb service och flexibla schemalösningar

- Bra ersättning för din erfarenhet och kompetens

- Tjänstepension från första arbetade timmen

- Fullt försäkringsskydd till, på och från arbetet genom Svedea och FORA

- Behjälplighet med boende om du söker uppdrag på annan ort

- Jourtillgänglighet dygnet runt årets alla dagar

Vilka är vi på Sjuksyrra AB?
Med Sjuksyrra AB som din arbetsgivare är din primära arbetsplats ute på golvet där du och din kompetens behövs men du är även välkommen på en fika eller lunch på vårt kontor i Stockholm. Här sitter vår kund- och konsultansvariga Rebecka och Anna samt Magnus grundare och VD för bolaget. Vi anser oss vara ett personligt bemanningsföretag med visionen att ge legitimerade sjuksköterskor och läkare en varierande och stimulerande karriär. Vi finns alltid nära till hands och värnar om personliga relationer. Våra grundpelare är hög kvalitét, personlighet och flexibilitet.

Tack för att du tar dig tiden att söka denna tjänst! Vi ser fram emot din ansökan, men vänta inte för länge för tillsättandet av denna tjänst kan komma att ske löpande.

Varma hälsningar,
Rebecka, Anna & Magnus Visa mindre

Forskningsassistent till registerprojekt psykologi inom VO barnmedicin, SUS

Ansök    Maj 12    REGION SKÅNE    Administrativ assistent
Gör skillnad. Varje dag. Verksamhetsområde (VO) barnmedicin inom Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i både Malmö och Lund. Hos oss utreds och behandlas barn och ungdomar upp till 18 år med olika somatiska sjukdomar. Psykolog ingår i enhet kurator psykolog - barn och enheten består av elva psykologer och nio kuratorer varav en är enhetschef. Arbetet sker på såväl slutenvårdsavdelningar som i öppenvården. Psykologerna ingår i olika tvärprofessionella te... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) barnmedicin inom Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i både Malmö och Lund. Hos oss utreds och behandlas barn och ungdomar upp till 18 år med olika somatiska sjukdomar. Psykolog ingår i enhet kurator psykolog - barn och enheten består av elva psykologer och nio kuratorer varav en är enhetschef. Arbetet sker på såväl slutenvårdsavdelningar som i öppenvården. Psykologerna ingår i olika tvärprofessionella team inom olika subspecialiteter och forskning bedrivs parallellt med kliniskt arbete. Vi strävar mot att skapa ett aktivt lärande, kunskapsdelning och utbildning genom yrkeslivet och vi arbetar enligt FNs barnkonvention och NOBAB standard. Är du intresserad av neuropsykologi och forskning samt tilltalar det dig att ha en rörlig tjänst med flexibla tider då är detta något för dig!

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet omfattar insamling av neuropsykologiska registrerade data insamlade i kliniskt syfte från barn som behandlats för hjärntumör samt inmatning av dessa data i Barncancerregistret. Data samlas in från fem av Sveriges sex barncancercentra och cirka 75% av arbetstiden är förlagd till dessa orter (Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå). Restid, resor och traktamente bekostas inom projektet. Återstående 25% av arbetstiden är förlagd till ett lokalt forskningsprojekt i Lund. Detta arbete omfattar fortlöpande uppdatering av ett lokalt kvalitetsregister samt statistisk analys och artikelskrivande. I detta projekt finns möjlighet att vara medförfattare på artiklar och presentera resultaten på vetenskapliga konferenser. Arbetet omfattar inte kliniskt arbete med patienter och kan därför inte tillgodoräknas i sin helhet som PTP-tjänstgöring, däremot finns eventuellt möjlighet att tillgodoräkna sig en del av tjänstgöringen.

KVALIFIKATIONER
Du ska vara studerande på psykologprogrammet, minst t.o.m. termin 6 eller ha minst 180 högskolepoäng i psykologi från enstaka kurser. Du ska även ha goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift. Vi söker dig som är intresserad av neuropsykologi och forskning, särskilt kognitiva sena komplikationer efter barncancer. Eftersom arbetet innebär mycket resande är det en fördel om du uppskattar att ha en flexibel och rörlig tjänst. Vi erbjuder regelbunden handledning, ett stort nationellt nätverk, flexibla arbetstider och en möjlighet att meritera sig för att starta upp en framtida forskarkarriär i kliniknära forskning. Erfarenhet av neuropsykologisk utredning av barn och erfarenhet av journalsystemet Melior är meriterande.

Denna tjänst är tidsbegränsad då projektet löper under ett års tid. Utdrag ur misstanke- och brottsregister görs innan eventuell anställning.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värderar bland annat egenskaper såsom god samarbetsförmåga samt ett gott och professionellt bemötande. I denna rekrytering har vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag.

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Ekonomichef

Ansök    Maj 12    Lunds kommun    Ekonomichef
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott ... Visa mer
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott och fritid, och arbetar för att skapa förutsättningar och tillgång till stimulerande livsmiljöer och aktiviteter som inte bara ökar livskvalitén, utan också främjar god hälsa och aktivt intellekt. Det gör vi genom att tänka stort om smått och vara lyhörda för vad medborgare och föreningar önskar och behöver.Är du en utvecklings- och processinriktad ekonom som söker en roll där du får leda och utveckla en ekonomifunktion? Vill du arbeta med syfte att ge Lundaborna en meningsfull fritid? Då finns det goda chanser att du skulle kunna trivas och skapa resultat hos oss! 

Om rollen

Som ekonomichef vid Kultur- och fritidsförvaltningen har du det övergripande ansvaret för förvaltningens ekonomiprocesser och lokalförsörjningsfrågor.

Du blir direkt underställd förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp, där du tillsammans med dina kollegor arbetar för helheten och med medborgarnas bästa i fokus. Förvaltningens budget-omslutning är cirka 500 miljoner kronor.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:

- Initiera, driva och utveckla förvaltningens ekonomi- och verksamhetsstyrning
- Leda och utveckla ekonomiprocesserna såsom budget, bokslut och analys
- Leda arbete kring lokalförsörjning
- Säkerställa hög kvalitet i årsbokslut, delårsbokslut, momsredovisning mm
- Initiera och driva förbättringar i det ekonomiadministrativa arbetet
- Ge förvaltningens chefer konsultativt stöd inom ekonomi, verksamhetsstyrning och lokalförsörjning
- Medverka i diverse projekt
- Leda arbetet kring intern kontroll
- Leda och utveckla enhetens fyra medarbetare 
- Vara föredragande i den politiska nämnden i frågor som rör ekonomi och lokalförsörjning
- Vara kultur- och fritidsförvaltningens representant i Lunds kommuns ekonomiledningsgrupp, som leds av kommunens ekonomidirektör

Vi söker dig som har:

- Ekonomie kandidatexamen eller motsvarande utbildning på universitetsnivå eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Ledarerfarenhet
- Erfarenhet av ledningsgruppsarbete 
- Erfarenhet av processutveckling inom ekonomi- och verksamhetsstyrning
- Erfarenhet från politiskt styrd organisation

Det är meriterande om du även har erfarenhet av :

- Fastighetsredovisning
- Arbete inom samhällsbyggnad
- Arbete med lokalförsörjningsfrågor
- Ledarerfarenhet från offentlig förvaltning

För att lyckas i rollen som ekonomichef i vår förvaltning är du:

- En tydlig ledare som är lyhörd för andras idéer och synpunkter
- Nyfiken och intresserad av förvaltningens verksamhet
- Utvecklings- och kvalitetsfokuserad
- En naturlig förändringsledare
- En person som inspirerar till arbetsglädje och har förmåga att skapa lust, engagemang och förståelse för mål och uppdrag bland medarbetare och kollegor
- En god kommunikatör som kan uttrycka sig väl såväl i tal som skrift

Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete med möjlighet att göra skillnad. På riktigt. Du får möjlighet att utveckla och bygga en ekonomifunktion i framkant i en miljö som sätter kunskapen i fokus. I Lunds kommun arbetar vi med tillitsbaserat ledarskap som utgångspunkt. Vi månar om att våra medarbetare ska ha balans i livet och erbjuder förmåner kopplat till det. 

Observera att vi i denna rekrytering tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor för en mer inkluderande rekryteringsprocess. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Vi tillämpar löpande urval och ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. För din information har vi planerat att genomföra den första intervjuomgången via Teams den 1 juni. 

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Entry Level Detector Scientist, beam monitors

The European Spallation Source is one of the largest science and technology infrastructure projects being built today. The project includes the most powerful linear proton accelerator ever built, a five-tonne, helium-cooled tungsten target wheel, 15 state-of-the-art neutron instruments, a suite of laboratories, and a supercomputing data management and software development centre. It is a brand new Big Science organisation and we are building it from the gr... Visa mer
The European Spallation Source is one of the largest science and technology infrastructure projects being built today. The project includes the most powerful linear proton accelerator ever built, a five-tonne, helium-cooled tungsten target wheel, 15 state-of-the-art neutron instruments, a suite of laboratories, and a supercomputing data management and software development centre. It is a brand new Big Science organisation and we are building it from the ground up.

The Detector Group at ESS within the Neutron Scattering Systems (NSS) Division is looking for an Entry Level Detector Scientist. This is an opportunity to learn and grow while also contributing to the development of an iconic facility. We are collaborating with world-class partners to accomplish something truly unique: to contribute to becoming a leading research facility.

About the team

The tasks and responsibilities of the Detector group include but are not limited to:


• In-house development and construction of detector systems
• Integration of commercial detector systems from ESS in-kind partners
• Coordination of common detector systems across the ESS instrument suite
• Support the instrument construction teams during installation, commissioning, and operation

About the role

As an Entry Level Detector Scientist you will:


• Join a team of scientists, engineers, and technicians aiming to deliver the neutron beam monitors for the ESS beam lines
• Develop and deploy novel neutron beam monitors and other detectors for the ESS instrument suite
• Participate in experimental campaigns to evaluate detector performance
• Perform data analysis and detector simulations
• Collaborate closely with engineers and technicians
• Participate in the installation and commissioning of one of ESS's largest and most crucial projects, namely, beam monitors and neutron detectors.

About you

We believe you have experience in some of the following areas: 


• PhD in physics or engineering
• Detector instrumentation and detector R&D in gaseous detector technologies. Although highly desired, other detector technologies are also considered
• Neutron scattering and neutron detector technologies. Although advantageous, it is not absolutely necessary
• Preparing experimental setups for detector performance evaluation, such as beam tests
• Data analysis and programming, preferably using Python and C/C++
• Detector simulation software such as GEANT4, GARFIELD, FLUKA etc
• Finite element method software such as COMSOL or ANSYS. Although advantageous, it is not absolutely necessary
• Excellent communication and interpersonal skills to be able to interact effectively with a diverse group of scientists, engineers, and technical staff
• Excellent oral and written English skills are a prerequisite; knowledge of other European languages would be an advantage
• Working in an international research environment

We are building ESS from the ground up, so we need someone who is comfortable not only following procedures, but also creating them. We attach great importance to personality and attitude, so we're looking for a real team player: Someone who is sociable, has excellent communication skills and who likes to collaborate with different people.

What ESS will offer


• an opportunity to contribute to the future of neutron science 
• a workplace full of creative individuals and people from all over the world
• a challenging, exciting, and fast-paced work environment
• market competitive compensation that is individual and differentiated according to role, responsibilities, individual skills, abilities, and achievements
• benefits including 30 days of annual leave as well as more than 10 days of public holidays and company days off or days with limited working hours, flexible working arrangements, and a focus on work-life balance.
• where applicable, relocation support and allowances may be available.

Duration & Location

The position is for a 3 year fixed-term agreement. The position is to be filled as soon as possible. Your workplace will be situated in Lund, Sweden. The majority of the work will be done between the Lund ESS offices and the Detector Group workshops. If necessary, you may also be required to visit or spend significant time at other collaborating partners and neutron science centres.

Application & Contact

Please provide your curriculum vitae and cover letter in English by clicking on “apply” and following the instructions. Note that we only accept applications via the ESS website or ESS intranet. Internal candidates are encouraged to apply through the intranet. We accept candidates into the recruitment process continuously, so please do not hesitate to apply. This position will remain open until a suitable candidate has been found.

Certain roles at ESS require health and safety checks and/or security clearance procedures, which will be performed as part of the recruitment process.

The last day for receiving application is May 16th, 2023 - so submit your application as soon as soon as you can.

For more information regarding the ESS recruitment process, please follow this link https://europeanspallationsource.se/ess-recruitment-process or contact Kathryn Quaak– Recruitment partner – at [email protected]. For further information regarding the position, please contact Kevin Fissum– Group Leader – via [email protected]

For SACO/Swedish Association of Graduate Engineers representative Marc Kickulies at [email protected].

 

We look forward to receiving your application soon! Visa mindre

Sjuksköterska till Lund

Information om uppdraget: Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. sjuksköterska till avdelning. Vi söker en prestigelös, flexibel och självgående person som tar stort ansvar och har en god samarbetsförmåga. Krav: - Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet Var: Lund Omfattning: 100% Tidsperiod: 2023-09-01-2023-10-31 Arbetstider: Enligt överenskommelse Journalsystem: Melior Sista ansökningsdag: 2023-05-30 Vi söker just dig! Ju... Visa mer
Information om uppdraget:
Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. sjuksköterska till avdelning.

Vi söker en prestigelös, flexibel och självgående person som tar stort ansvar och har en god samarbetsförmåga.

Krav:

- Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet

Var: Lund


Omfattning: 100%


Tidsperiod: 2023-09-01-2023-10-31


Arbetstider: Enligt överenskommelse


Journalsystem: Melior

Sista ansökningsdag: 2023-05-30


Vi söker just dig!
Just nu söker vi, för kunds räkning, en kompetent och driven leg. sjuksköterska som är redo för nya erfarenheter. Vi är måna om att du ska känna dig sedd och må bra under ditt uppdrag hos oss och finns alltid nära till hands. Vår styrka ligger i att skapa personliga kontakter och få dig att känna dig uppskattad i det viktiga arbete du utför.
Vi erbjuder:

- En personlig kontaktperson som finns här för dig under hela ditt uppdrag

- Snabb service och flexibla schemalösningar

- Bra ersättning för din erfarenhet och kompetens

- Tjänstepension från första arbetade timmen

- Fullt försäkringsskydd till, på och från arbetet genom Svedea och FORA

- Behjälplighet med boende om du söker uppdrag på annan ort

- Jourtillgänglighet dygnet runt årets alla dagar

Vilka är vi på Sjuksyrra AB?
Med Sjuksyrra AB som din arbetsgivare är din primära arbetsplats ute på golvet där du och din kompetens behövs men du är även välkommen på en fika eller lunch på vårt kontor i Stockholm. Här sitter vår kund- och konsultansvariga Rebecka och Anna samt Magnus grundare och VD för bolaget. Vi anser oss vara ett personligt bemanningsföretag med visionen att ge legitimerade sjuksköterskor och läkare en varierande och stimulerande karriär. Vi finns alltid nära till hands och värnar om personliga relationer. Våra grundpelare är hög kvalitét, personlighet och flexibilitet.

Tack för att du tar dig tiden att söka denna tjänst! Vi ser fram emot din ansökan, men vänta inte för länge för tillsättandet av denna tjänst kan komma att ske löpande.

Varma hälsningar,
Rebecka, Anna & Magnus Visa mindre

Bemanningsuppdrag för Sjuksköterska, planera hösten i god tid!

Går du i tankarna att testa något nytt? Eller letar du efter ditt nästa höstuppdrag? Har du någon speciell ort eller stad du gärna vill arbeta i till hösten? Vi har flertalet olika uppdrag runt om i Sverige. Kontakta oss och berätta om dina önskemål så hittar vi ett uppdrag som passar dig. Du ska kunna arbeta självständigt och flexibelt samt vara trygg i din yrkesroll. Vi hjälper dig så att du kan hjälpa andra! Period 1 September - 31 December Schema Ro... Visa mer
Går du i tankarna att testa något nytt? Eller letar du efter ditt nästa höstuppdrag?
Har du någon speciell ort eller stad du gärna vill arbeta i till hösten? Vi har flertalet olika uppdrag runt om i Sverige. Kontakta oss och berätta om dina önskemål så hittar vi ett uppdrag som passar dig.
Du ska kunna arbeta självständigt och flexibelt samt vara trygg i din yrkesroll.
Vi hjälper dig så att du kan hjälpa andra!
Period
1 September - 31 December
Schema
Rotation
Kvalifikationer
Vi söker dig som är sjuksköterska med yrkeserfarenhet och referenser som kan intyga din kompetens. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Som konsult hos oss och för det här uppdraget behöver du ha varit legitimerad i minst två år. Det förekommer sedvanliga arbetsuppgifter inom sjukvård, det är därför viktigt att du har någorlunda erfarenheter sedan innan.
Vi ser dessutom att du som söker är en flexibel, ansvarstagande, social och driven person som är trygg i dig själv och brinner för att människor ska må bra.
Om oss
Vi är med från uppläggets start och ser fram emot att följa din resa, vi upplever nya platser tillsammans! Vi har i dagsläget uppdrag runtom i stort sett över hela Sverige, i alla dess former och med attraktiva ersättningar.
Vi kan förhoppningsvis hjälpa dig att finna det du söker. Vi svarar på frågor och planerar ett upplägg tillsammans utefter dina önskemål för att du ska ha möjlighet att arbeta på dina villkor.
För oss är en viktig del att du ska känna dig trygg under hela din arbetsperiod varför du utöver din lön erhåller bland annat följande förmåner:
· Tjänstepension
· Övriga försäkringar
· Personlig kontaktperson som är tillgänglig & engagerad
· Ekonomisk ersättning för boende & resor
· Utbildningar
Ansökan
Välkommen med din ansökan via mail alternativ intresseanmälan på vår hemsida www.vivabemanning.se
Telefon: 08-50 90 8000
Mail: [email protected]
Tveka inte på att söka, uppdragen går åt snabbt!
Känner du möjligtvis även en sjuksköterska som kan vara lämplig? Vi tar mer än gärna emot förslag.
#jobbjustnu Visa mindre

Entry Level Detector Scientist, signal processing

The European Spallation Source is one of the largest science and technology infrastructure projects being built today. The project includes the most powerful linear proton accelerator ever built, a five-tonne, helium-cooled tungsten target wheel, 15 state-of-the-art neutron instruments, a suite of laboratories, and a supercomputing data management and software development centre. It is a brand new Big Science organisation and we are building it from the gr... Visa mer
The European Spallation Source is one of the largest science and technology infrastructure projects being built today. The project includes the most powerful linear proton accelerator ever built, a five-tonne, helium-cooled tungsten target wheel, 15 state-of-the-art neutron instruments, a suite of laboratories, and a supercomputing data management and software development centre. It is a brand new Big Science organisation and we are building it from the ground up.

The Detector Group at ESS within the Neutron Scattering Systems (NSS) Division is looking for an Entry Level Detector Scientist. This is an opportunity to learn and grow while also contributing to the development of an iconic facility. We are collaborating with world-class partners to accomplish something truly unique: to contribute to becoming a leading research facility.

About the team

The tasks and responsibilities of the Detector group include but are not limited to:


• In-house development and construction of detector systems
• Integration of commercial detector systems from ESS in-kind partners
• Coordination of common detector systems across the ESS instrument suite
• Support the instrument construction teams during installation, commissioning, and operation

About the role

As an Entry Level Detector Scientist you will:


• Work closely with the team responsible for the testing, commissioning and integration of the detector systems delivered by the external collaborators for the large suite of neutron instruments to be deployed at ESS
• Provide professional support to the testing, installation, and commissioning of these systems with a focus on the front-end readout electronics and signal/data processing
• Lead the detector readout integration efforts into the ESS control and data infrastructure
• Collaborate with the engineering teams that designed and developed the detector system to troubleshoot and improve the readout firmware and software wherever necessary

About you

We believe you have experience in some of the following areas: 


• PhD or similar expertise in physics, engineering or computer science
• Radiation detection techniques, nuclear instrumentation, and front-end readout electronics
• Real-time data processing and data acquisition techniques for multi-channel detector systems
• Coding and documentation standards, and programming languages (preferably C/C++, Python, ROOT)
• FPGA-programming tools such as SciCompiler or slow control software such as EPICS is an important asset
• Excellent communication and interpersonal skills to be able to interact effectively with a diverse group of scientists, engineers, and technical staff


• Excellent oral and written English skills are a prerequisite; knowledge of other European languages would be an advantage

We are building ESS from the ground up, so we need someone who is comfortable not only following procedures, but also creating them. We attach great importance to personality and attitude, so we're looking for a real team player: Someone who is sociable, has excellent communication skills and who likes to collaborate with different people.

What ESS will offer


• an opportunity to contribute to the future of neutron science 
• a workplace full of creative individuals and people from all over the world
• a challenging, exciting, and fast-paced work environment
• market competitive compensation that is individual and differentiated according to role, responsibilities, individual skills, abilities, and achievements
• benefits including 30 days of annual leave as well as more than 10 days of public holidays and company days off or days with limited working hours, flexible working arrangements, and a focus on work-life balance
• where applicable, relocation support and allowances may be available

Duration & Location

The position is for a 3 year fixed-term agreement. The position is to be filled as soon as possible. Your workplace will be situated in Lund, Sweden. The majority of the work will be done between the Lund ESS offices and the Detector Group workshops. If necessary, you may also be required to visit or spend significant time at other collaborating partners and neutron science centres.

 

Application & Contact

Please provide your curriculum vitae and cover letter in English by clicking on “apply” and following the instructions. Note that we only accept applications via the ESS website or ESS intranet. Internal candidates are encouraged to apply through the intranet. We accept candidates into the recruitment process continuously, so please do not hesitate to apply. This position will remain open until a suitable candidate has been found.

Certain roles at ESS require health and safety checks and/or security clearance procedures, which will be performed as part of the recruitment process.

The last day for receiving application is May 16th, 2023 - so submit your application as soon as soon as you can.

For more information regarding the ESS recruitment process, please follow this link https://europeanspallationsource.se/ess-recruitment-process or contact Kathryn Quaak– Recruitment partner – at kathryn.[email protected]. For further information regarding the position, please contact Kevin Fissum– Group Leader – via [email protected]

For SACO/Swedish Association of Graduate Engineers representative Marc Kickulies at [email protected].

 

We look forward to receiving your application soon! Visa mindre

RESOURCE PLANNER

Ansök    Maj 12    Jobbusters AB    Logistiker
Kvalifikationer -Experience within Technical Service or relevant planning or customer service positions -IT literate, MS Office knowledge with SAP R3 as advantage - Good level of analytical problem-solving methodology, and good understanding of service business, service products and customers’ needs - Excellent negotiation skills to motivate and influence people at all levels - Logical, methodical thinking, ability to follow standard processes - Proactivit... Visa mer
Kvalifikationer
-Experience within Technical Service or relevant planning or customer service positions
-IT literate, MS Office knowledge with SAP R3 as advantage
- Good level of analytical problem-solving methodology, and good understanding of service business, service products and customers’ needs
- Excellent negotiation skills to motivate and influence people at all levels
- Logical, methodical thinking, ability to follow standard processes
- Proactivity, commitment to troubleshooting system problems
- Ability to handle high workloads in an efficient manner
- Fluent in English - written and spoken

Job Description
For our client we are searching for a Resource Planner to join the Customer Service Operations team.

The work will include:
- Execute resource planning and scheduling of the Field Force, MRKs and solution kits for a defined area with consistent application, full transparency for all involved stakeholders.
- Together with Resource Planning Leader, participate in the analysis of short- and mid-term capacity constraints and coordinate capacity adjustment actions through own regional resources.
- Drive operational planning, forecasting and effective implementation of mandatory solution kits, defined by D&T and Issue Resolution for the market areas.
- Participate in deploying visual management and KPIs for planning & scheduling.
- Collaborate with NGSO OFSP team. Installed based equipment master data updates accordingly with mandatory & solutions kits deployment to enable automated extension / batch updates of master data.
- Participate in the share & learn, continuous improvement activities and implementation of best practices related to planning and scheduling.

To fit for this role we believe you have a background within administration or logistics. You need to be a dynamic yet a organised person, with a quick-to-act mentality.

Company Description
Our customer is a multinational packaging industry company originally founded in Sweden. Here, people work actively to develop solutions and techniques in order to constantly be at the forefront of their industry.

About JobBusters
JobBusters is an authorized staffing and recruitment company targeting white-collar workers and was started in 2011. We at JobBusters care about our consultants and our goal is always to build long-term relationships with both consultants and clients. Our goal is always to match our clients' dream candidates with our candidates' dream jobs!


When you join JobBusters
As a consultant at JobBusters, you can feel secure with a collective agreement, available consultant managers and committed recruiters. As a consultant, you also get access to our network of exciting companies and clients! For us, it is important that you as a consultant feel comfortable, feel a sense of security and community with us as an employer. We offer an occupational pension, salary change and the option of flexpension. You also get access to our benefits portal, where in addition to wellness allowance you have access to lots of discounts and offers in wellnes, home and leisure, transport, healthcare and much more! Your well-being is of the highest priority for us and we offer, among other things, a digital solution that helps our employees find tools to deal with all the challenges of everyday life, both at work and in private life.

Personal qualities
To thrive in this role, you need to be a team player with excellent communication skills. We also believe you are self-driven and independent.

Salary
By agreement.

Admission and Application
Full time position, 40h/week. The position is expected to start 2023-06-12 and is expected to run until 2024-05-31 with a chance for extension. You will be employed as a consultant with us at JobBusters and work with our client in Stockholm. Submit your application in English (preferably in Word format) as soon as possible, the process is ongoing and may be completed before the last application day. We look forward to reviewing your application! Visa mindre

Personliga assistenter till kristen man sökes

Beskrivning Jag är en utåtriktad man, som har en CP-skada. Jag skriver nu på en masteruppsats i etik. Personlig assistans har jag hela dygnet. På natten rör det sig om jourtjänstgöring. Jag söker nu främst sommarvikarie(r) under perioden 9/6-3/7 & 30/7-22/8 samt vikarier som kan hoppa in vid behov. Det finns troligen även möjlighet till en deltidstjänst i höst. I sommar finns möjlighet till såväl heltid som större eller mindre deltid. Ange önskad perio... Visa mer
Beskrivning
Jag är en utåtriktad man, som har en CP-skada.

Jag skriver nu på en masteruppsats i etik. Personlig assistans har jag hela dygnet. På natten rör det sig om jourtjänstgöring.

Jag söker nu främst sommarvikarie(r) under perioden 9/6-3/7 & 30/7-22/8 samt vikarier som kan hoppa in vid behov. Det finns troligen även möjlighet till en deltidstjänst i höst. I sommar finns möjlighet till såväl heltid som större eller mindre deltid. Ange önskad period och tjänstgöringsgrad i ansökan.

Körkort är nödvändigt. I övrigt har jag inga krav på utbildning. Jag föredrar om du kan dela min kristna tro. Jag tillhör den Katolska Kyrkan och är även associerad i frikyrkan Ad Fontes i Lund.

Arbetsgivare är Kooperativet Lila. Kollektivavtal tillämpas. Ansökan ska innefatta ett personligt brev och CV och skickas till: [email protected] .

Sista ansökningsdag är den 29/5.

Kooperativet Lila är en av Sveriges första assistansverksamheter. Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som våra anställda personliga assistenter ska erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.


Under våra 30 år har verksamheten utvecklats tillsammans med reformen som gav oss personlig assistans i Sverige. Några av våra medlemmar har med sitt politiska engagemang på riksnivå varit med och påverkat den lagstiftning som ger personer med funktionsnedsättning rätt till självbestämmande. 


 


Läs mer om oss på http://www.kooperativetlila.se/. Visa mindre

Lingon söker taggade eventsäljare! Garantilön + Provision

Ansök    Maj 12    Berry Sales AB    Abonnemangsförsäljare
Lingon startades under 2017 och är i dagsläget Sveriges största virtuella mobiloperatör med över 20000st+ befintliga mobil kunder. Vi har under 2022 breddat vårt utbud med att utöver mobilabonnemang börja erbjuda våra kunder elavtal till förmånliga priser. Vi söker därför dig som har glimten i ögat och gillar att jobba i högt tempo. Jobbet passar dig som är tävlingsinriktad och drivs av att bli bäst och tjäna mycket pengar! Dina arbetsuppgifter går ut på a... Visa mer
Lingon startades under 2017 och är i dagsläget Sveriges största virtuella mobiloperatör med över 20000st+ befintliga mobil kunder.
Vi har under 2022 breddat vårt utbud med att utöver mobilabonnemang börja erbjuda våra kunder elavtal till förmånliga priser.
Vi söker därför dig som har glimten i ögat och gillar att jobba i högt tempo. Jobbet passar dig som är tävlingsinriktad och drivs av att bli bäst och tjäna mycket pengar!
Dina arbetsuppgifter går ut på att sälja Lingons abonnemang till konsumenter du träffar ute på torg , gator , festivaler och marknader runtom i Sverige.
Arbetet är på resande fot och Lingon står för hotell och resekostnader under arbetsveckorna.
Vad vi erbjuder dig:
# Höga provisioner på egen försäljning
# Provisionsbaserat arbete
# Heltidstjänst i ett snabbväxande företag med stora möjligheter att klättra
# Garantilön
Vad vi förväntar oss av dig:
# Du är lösningsorienterad och har en positiv inställning
# Du är taggad och är inte rädd för att prata med människor.
# Du är ansvarsfull och sköter tider
# Du kan jobba på resande fot måndag - fredag
# Du har en vinnarskalle och vill bli bäst på det du gör!
Om jobbet:
Arbetsplatsen är events runtom i hela Sverige.
Arbetstider: 09.30-18.00
Vi rekryterar löpande så tjänsten kan tillsättas omgående om du är rätt kandidat. Visa mindre

Entry Level Detector Scientist, boron-10 based detectors

The European Spallation Source is one of the largest science and technology infrastructure projects being built today. The project includes the most powerful linear proton accelerator ever built, a five-tonne, helium-cooled tungsten target wheel, 15 state-of-the-art neutron instruments, a suite of laboratories, and a supercomputing data management and software development centre. It is a brand new Big Science organisation and we are building it from the gr... Visa mer
The European Spallation Source is one of the largest science and technology infrastructure projects being built today. The project includes the most powerful linear proton accelerator ever built, a five-tonne, helium-cooled tungsten target wheel, 15 state-of-the-art neutron instruments, a suite of laboratories, and a supercomputing data management and software development centre. It is a brand new Big Science organisation and we are building it from the ground up.

The Detector Group at ESS within the Neutron Scattering Systems (NSS) Division is looking for a Entry Level Detector Scientist. This is an opportunity to learn and grow while also contributing to the development of an iconic facility. We are collaborating with world-class partners to accomplish something truly unique: to contribute to becoming a leading research facility.

About the team

The tasks and responsibilities of the Detector group include but are not limited to:


• In-house development and construction of detector systems
• Integration of commercial detector systems from ESS in-kind partners
• Coordination of common detector systems across the ESS instrument suite
• Support the instrument construction teams during installation, commissioning, and operation

About the role

As an Entry Level Detector Scientist you will:


• Perform research and development concerning the boron-10 based Multi-Grid detector for neutron spectroscopy instruments
• Aid with the testing, commissioning and integration of the boron-10 based Multi-Grid detector into the relevant instruments
• Collaborate closely with engineers and technicians
• Prepare experimental setups for detector performance evaluation, such as beam tests
• Participate in experimental campaigns to evaluate the detector performance
• Perform data analysis and visualization of results

About you

We believe you have experience in some of the following areas: 


• PhD in nuclear physics
• Design, construction, and evaluation of gaseous neutron detectors
• Data processing and analysis procedures for neutron physics, as well as familiarity with data acquisition systems and readout electronics
• Programming and computing skills, preferably in Python. Familiarity with toolkits such as GEANT4 is advantageous.
• Excellent communication and interpersonal skills to be able to interact effectively with a diverse group of scientists, engineers, and technical staff.
• Excellent oral and written English skills are a prerequisite; knowledge of other European languages would be an advantage.

We are building ESS from the ground up, so we need someone who is comfortable not only following procedures, but also creating them. We attach great importance to personality and attitude, so we're looking for a real team player: Someone who is sociable, has excellent communication skills and who likes to collaborate with different people.

What ESS will offer


• an opportunity to contribute to the future of neutron science 
• a workplace full of creative individuals and people from all over the world
• a challenging, exciting, and fast-paced work environment
• market competitive compensation that is individual and differentiated according to role, responsibilities, individual skills, abilities, and achievements
• benefits including 30 days of annual leave as well as more than 10 days of public holidays and company days off or days with limited working hours, flexible working arrangements, and a focus on work-life balance.
• where applicable, relocation support and allowances may be available.

Duration & LocationThe position is for a 3 year fixed-term agreement. The position is to be filled as soon as possible. Your workplace will be situated in Lund, Sweden. The majority of the work will be done between the Lund ESS offices and the Detector Group workshops. If necessary, you may also be required to visit or spend significant time at other collaborating partners and neutron science centres.

Application & Contact

Please provide your curriculum vitae and cover letter in English by clicking on “apply” and following the instructions. Note that we only accept applications via the ESS website or ESS intranet. Internal candidates are encouraged to apply through the intranet. We accept candidates into the recruitment process continuously, so please do not hesitate to apply. This position will remain open until a suitable candidate has been found.

Certain roles at ESS require health and safety checks and/or security clearance procedures, which will be performed as part of the recruitment process.

The last day for receiving application is May 16th, 2023 - so submit your application as soon as soon as you can.

For more information regarding the ESS recruitment process, please follow this link https://europeanspallationsource.se/ess-recruitment-process or contact Kathryn Quaak– Recruitment partner – at [email protected]. For further information regarding the position, please contact Kevin Fissum– Group Leader – via [email protected]

For SACO/Swedish Association of Graduate Engineers representative Marc Kickulies at [email protected].

 

We look forward to receiving your application soon! Visa mindre

Entry Level Detector Scientist, installation and commissioning

The European Spallation Source is one of the largest science and technology infrastructure projects being built today. The project includes the most powerful linear proton accelerator ever built, a five-tonne, helium-cooled tungsten target wheel, 15 state-of-the-art neutron instruments, a suite of laboratories, and a supercomputing data management and software development centre. It is a brand new Big Science organisation and we are building it from the gr... Visa mer
The European Spallation Source is one of the largest science and technology infrastructure projects being built today. The project includes the most powerful linear proton accelerator ever built, a five-tonne, helium-cooled tungsten target wheel, 15 state-of-the-art neutron instruments, a suite of laboratories, and a supercomputing data management and software development centre. It is a brand new Big Science organisation and we are building it from the ground up.

The Detector Group at ESS within the Neutron Scattering Systems (NSS) Division is looking for an Entry Level Detector Scientist. This is an opportunity to learn and grow while also contributing to the development of an iconic facility. We are collaborating with world-class partners to accomplish something truly unique: to contribute to becoming a leading research facility.

About the team

The tasks and responsibilities of the Detector group include but are not limited to:


• In-house development and construction of detector systems
• Integration of commercial detector systems from ESS in-kind partners
• Coordination of common detector systems across the ESS instrument suite
• Support the instrument construction teams during installation, commissioning, and operation

About the role

As an Entry Level Detector Scientist you will:


• Work closely with the team responsible for the testing, commissioning and integration of the detector systems delivered by the external collaborators for the large suite of neutron instruments to be deployed at ESS
• Lead the setting up of the experimental area and testing of these detectors at the Source Facility at Lund University
• Contribute to the development of routines and procedures for the Site Acceptance Tests for the new detector systems delivered by the external collaborators
• Contribute to the implementation of the neutron detectors in the experimental infrastructure and slow control framework in close coordination with other groups at ESS

About you

We believe you have experience in some of the following areas: 


• PhD in nuclear physics
• Design, construction, and evaluation of scintillator-based and/or gaseous neutron detectors
• Strong interest in hardware and hands-on work in a laboratory. Practical experience for technical and mechanical jobs will be rated as highly as your academic qualifications
• Data acquisition systems and readout electronics as well as familiarity with data processing and analysis procedures for neutron physics   
• Data analysis and programming, preferably using Python and C/C++
• Familiarity with toolkits such as GEANT4 and ROOT is highly desirable
• Excellent communication and interpersonal skills to be able to interact effectively with a diverse group of scientists, engineers, and technical staff
• Excellent oral and written English skills are a prerequisite; knowledge of other European languages would be an advantage

We are building ESS from the ground up, so we need someone who is comfortable not only following procedures, but also creating them. We attach great importance to personality and attitude, so we're looking for a real team player: Someone who is sociable, has excellent communication skills and who likes to collaborate with different people.

What ESS will offer


• an opportunity to contribute to the future of neutron science 
• a workplace full of creative individuals and people from all over the world
• a challenging, exciting, and fast-paced work environment
• market competitive compensation that is individual and differentiated according to role, responsibilities, individual skills, abilities, and achievements
• benefits including 30 days of annual leave as well as more than 10 days of public holidays and company days off or days with limited working hours, flexible working arrangements, and a focus on work-life balance
• where applicable, relocation support and allowances may be available

Duration & Location

The position will have a duration of 3 years. The position is to be filled as soon as possible. Your workplace will be situated in Lund, Sweden. The majority of the work will be done between the Lund ESS offices and the Detector Group workshops. If necessary, you may also be required to visit or spend significant time at other collaborating partners and neutron science centres.Duration & Location

The position is for a 3 year fixed-term agreement. The position is to be filled as soon as possible. Your workplace will be situated in Lund, Sweden. The majority of the work will be done between the Lund ESS offices and the Detector Group workshops. If necessary, you may also be required to visit or spend significant time at other collaborating partners and neutron science centres.

Application & Contact

Please provide your curriculum vitae and cover letter in English by clicking on “apply” and following the instructions. Note that we only accept applications via the ESS website or ESS intranet. Internal candidates are encouraged to apply through the intranet. We accept candidates into the recruitment process continuously, so please do not hesitate to apply. This position will remain open until a suitable candidate has been found.

Certain roles at ESS require health and safety checks and/or security clearance procedures, which will be performed as part of the recruitment process.

The last day for receiving application is May 16th, 2023 - so submit your application as soon as soon as you can.

For more information regarding the ESS recruitment process, please follow this link https://europeanspallationsource.se/ess-recruitment-process or contact Kathryn Quaak– Recruitment partner – at [email protected]. For further information regarding the position, please contact Kevin Fissum– Group Leader – via [email protected]

For SACO/Swedish Association of Graduate Engineers representative Marc Kickulies at [email protected].

 

We look forward to receiving your application soon! Visa mindre

Redovisningsassistent på deltid till Asperiq AB, Lund

Ansök    Maj 12    Meritmind AB    Ekonomiassistent
Är du redo för en ny spännande roll som redovisningsassistent? Tänker du långsiktigt, är trygg i dina ekonomikunskaper och drivs av att utvecklas? Då har vi en spännande möjlighet för dig! För Asperiq ABs räkning söker vi nu en redovisningsassistent som är intresserad av att arbeta 40% på deras kontor i Lund. Detta är ett uppdrag som inledningsvis kommer löpa under 6 månader. Över tid kan tjänstegraden komma att utökas och det kan även komma att bli aktuel... Visa mer
Är du redo för en ny spännande roll som redovisningsassistent? Tänker du långsiktigt, är trygg i dina ekonomikunskaper och drivs av att utvecklas?
Då har vi en spännande möjlighet för dig! För Asperiq ABs räkning söker vi nu en redovisningsassistent som är intresserad av att arbeta 40% på deras kontor i Lund. Detta är ett uppdrag som inledningsvis kommer löpa under 6 månader. Över tid kan tjänstegraden komma att utökas och det kan även komma att bli aktuellt med förlängning av uppdraget. Det kommer vara nödvändigt att du sitter på plats i Asperiqes lokaler men det finns stort utrymme för flexibilitet i hur du förlägger din arbetstid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande redovisning
Fakturering
Avstämningar
Momsrapportering till Skatteverket
Lönehantering ca 15 löner
Övriga förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning

Kvalifikationer och erfarenhet
Längre arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet
Självgående gällande löpande redovisning samt att det är meriterande om erfarenhet av månadsavstämningar och månadsbokslut finns
Mycket goda kunskaper i Excel
Van att arbeta i olika system, Visma 2000 tillämpas i bolaget

Personliga egenskaper
Som person är du positiv, noggrann och trygg i dig själv. Du reflekterar kring och strukturerar ditt arbete med bibehållet lugn. Vi ser gärna att du är driven och självgående och trivs med eget ansvar, samt att du är kommunikativ och analytisk. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du kommunicerar obehindrat i både svenska och engelska i tal och skrift.
Brightby Bemanning
Brightby Bemanning är Meritminds erbjudande av högkvalitativa bemanningstjänster inom ekonomi, bank, finans och försäkring. Meritmind är specialister på kvalificerade ekonomitjänster och datadriven styrning. Vi är ledande inom vår nisch och har förmodligen branschens största nätverk av ekonomer. Varje år söker ca 18 000 kandidater jobb via oss. Vi är i dagsläget 370 anställda och omsätter en halv miljard. Vår värderingsstyrda organisation kombinerar det kommersiella med omtanke. Läs mer på meritmind.se
Ansökan
För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef på Meritmind-Brightby Beanning, Anna Granberg, [email protected]
Tänk på detta innan du skickar in din ansökan
Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning
Se till att namn och kontaktuppgifter står med på ditt CV
Det endast är möjligt att bifoga ett dokument, lägg gärna CV och eventuellt personligt brev i samma fil
Din ansökan skickas när du valt fil och klickar på öppna

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Stabschef

Ansök    Maj 12    Lunds kommun    Kanslichef, statlig
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott ... Visa mer
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott och fritid, och arbetar för att skapa förutsättningar och tillgång till stimulerande livsmiljöer och aktiviteter som inte bara ökar livskvalitén, utan också främjar god hälsa och aktivt intellekt. Det gör vi genom att tänka stort om smått och vara lyhörda för vad medborgare och föreningar önskar och behöver.Staben arbetar för kultur- och fritidsförvaltningens helhet genom samordning, utveckling och stöd i frågor som bl a rör nämndadministration, ekologisk och social hållbarhet samt kommunikation.

I stabens uppdrag ingår också att driva utvecklingsprocesser och projekt samt att samordna det löpande kvalitetsarbetet med mål, uppföljning/utvärdering och intern kontroll.

Brinner du för att effektivisera och utveckla administrativa processer, samarbeten och samverkan? Är du en kommunikativ, entusiasmerande och lyhörd ledare som har lätt för att bygga goda relationer? Tycker du dessutom det skulle kännas bra att bidra till att ge Lundaborna en meningsfull fritid? Då är du den vi söker!

Stabschefen leder, samordnar och utvecklar arbetet inom staben och ansvarar för förvaltningsövergripande uppföljning och analys. Framtagande av planeringsunderlag och prognoser samt samordning av arbetet kring vilka resultat och effekter förvaltningen ska uppnå är andra ansvarsområden som tjänsten omfattar. Staben ansvarar även för att utveckla och förvalta styrmodell inklusive processen för intern kontroll. 

Stabschefen rapporterar direkt till förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med förvaltningsdirektör, verksamhetschefer, HR-chef och ekonomichef. Stabschefen deltar i möten med nämndspresidium, nämndsberedning och kultur- och fritidsnämnden liksom i kommunövergripande nätverk och utredningsprojekt inom ansvarsområdet. Rollen innebär ett nära samarbete med fackliga organisationer.

Huvudsakliga ansvarsområden
- Leda, samordna och utveckla arbetet inom staben
- Effektivisera och utveckla förvaltningens administrativa processer som svarar mot de behov av stöd förvaltningen har för att klara uppdrag och mål
- Utveckla former för internt samarbete mellan verksamheter inom förvaltningen
- Genomföra utredningar, remissvar och kvalificerad handläggning på uppdrag av nämnd och förvaltningsdirektör
- Utveckla och förvalta styrmodell inklusive processen för intern kontroll
- Samordning av arbetet kring ekologiskt och social hållbarhet
- Samordning av förvaltningens krisberedskapsförmåga och förvaltningens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser
- Leda och utveckla förvaltningens kanslifunktioner såsom diarium, registratorsfunktion etc
- Leda och utveckla enhetens 6 medarbetare 

Vem är du?
Vi söker dig som vill ta ett förvaltningsövergripande ansvar för administrativa och kanslirelaterade processer, med en tydlig koppling till kultur- och fritidsnämndens arbete. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och som spindeln i nätet blir du ett viktigt stöd till Kultur- och fritidsdirektören, övriga avdelningschefer och till nämnden. Rollen är självständig och det finns stora möjligheter att påverka arbetets utformning.

Vi söker dig som har: 

- Akademisk examen inom av arbetsgivaren bedömt relevant område för uppdraget eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Ledarerfarenhet
- God digital kompetens
- Erfarenhet av ledningssystem och styrningsfrågor på en övergripande nivå
- Erfarenhet av arbete i politiskt styrd verksamhet
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Vi ser det som meriterande om du har:

- Erfarenhet av ledande befattning i en politiskt styrd verksamhet
- Erfarenhet från kultur- och fritidsområdet

För att lyckas i rollen som Stabschef i vår förvaltning är du:

- En tydlig ledare som är lyhörd för andras idéer och synpunkter
- Nyfiken och intresserad av förvaltningens verksamhet
- Utvecklings- och kvalitetsfokuserad
- En naturlig förändringsledare
- En person som inspirerar till arbetsglädje och har förmåga att skapa lust, engagemang och förståelse för mål och uppdrag bland medarbetare och kollegor
- En god kommunikatör som kan uttrycka sig väl såväl i tal som skrift

Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete med möjlighet att göra skillnad. På riktigt. I den viktiga rollen som stabschef får du möjlighet att skapa en smart och effektiv samordnad styrningen i hela organisationen och bidra till att förvaltningen får ökad förmåga att driva utvecklingsfrågor.

I Lunds kommun arbetar vi med tillitsbaserat ledarskap som utgångspunkt. Vi månar om att våra
medarbetare ska ha balans i livet och erbjuder förmåner kopplat till det.

Observera att vi i denna rekrytering tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor för en mer inkluderande rekryteringsprocess. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.

Vi tillämpar löpande urval och ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. För din information har vi planerat att genomföra den första intervjuomgången via Teams den 1 juni. 

Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Mekaniker till attraktiv arbetsplats!

Om tjänsten Är du sugen på nya utmaningar? Vill du vara med på en långsiktig resa inom ett världsledande företag? Vi på Ikett Personalpartner söker just nu efter duktiga mekaniker till Lund. Arbetsmomenten innebär mekanisk montering samt byggnationer utav företaget produkter och lösningar. Du som söker ska ha erfarenhet utav ritningsläsning och gärna någon typ av förkunskap inom hydraulik och el. Starttid: Omgående eller enligt överenskommelse Arbetstid... Visa mer
Om tjänsten
Är du sugen på nya utmaningar? Vill du vara med på en långsiktig resa inom ett världsledande företag?
Vi på Ikett Personalpartner söker just nu efter duktiga mekaniker till Lund.

Arbetsmomenten innebär mekanisk montering samt byggnationer utav företaget produkter och lösningar.
Du som söker ska ha erfarenhet utav ritningsläsning och gärna någon typ av förkunskap inom hydraulik och el.

Starttid: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid

Din profil
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av mekanisk montering. Har du dessutom arbetat med el eller hydraulik så är det ett stort plus.
Truckkort och travers är meriterande. Önskevärt om du behärskar det engelska språket.

Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.

Välkommen med din ansökan idag!

Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.

Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.

Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.

Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.

För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Visa mindre

Sjuksköterska till Neurokirurgisk dagvård i Lund

Gör skillnad. Varje dag. Verksamhetsområde (VO) neurokirurgi i Lund är en av sex neurokirurgiska verksamheter i Sverige som erbjuder högspecialiserad vård i södra sjukvårdsregionen till patienter med skador och sjukdomar i centrala nervsystemet. Inom VO neurokirurgi finns operation, neurointensivvård, vårdavdelning, dagvårdsavdelning och mottagning. Vårt team består av sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och medic... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) neurokirurgi i Lund är en av sex neurokirurgiska verksamheter i Sverige som erbjuder högspecialiserad vård i södra sjukvårdsregionen till patienter med skador och sjukdomar i centrala nervsystemet.

Inom VO neurokirurgi finns operation, neurointensivvård, vårdavdelning, dagvårdsavdelning och mottagning. Vårt team består av sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare.

På dagvården tar vi emot neurokirurgiska patienter, både barn och vuxna i alla åldrar och på vår vårdavdelning barn från 7 år och uppåt. På våra enheter arbetar vi med pre - postoperativa patienter i olika skeden och på dagvården även dagkirurgi, dagmedicin, och akuta neurokirurgiska patienter. På dagvården finns också ett team som arbetar med utredning av Parkinson patienter för inoperation av DBS (deep brain stimulation). Dagvården och neurokirurgiavdelning har ett mycket nära samarbete och undersköterskorna har rotationtjänst med tjänstgörings på både dagvård och vårdavdelning.

ARBETSUPPGIFTER
På Neurokirurgiavdelning och dagvård är vi ett trevligt gäng som erbjuder dig en god gemenskap i trivsamma lokaler. Vår arbetsplats bygger på glädje, trygghet, engagemang och kompetens. Dessa grundstenar leder till att vi kan ge våra neurokirurgiska patienter en god och säker omvårdnad.

Vi arbetar både med elektiva och akuta flöden av neurokirurgiska patienter. Omvårdnadsmässigt ligger fokus på preoperativ och postoperativ omvårdnad. På dagvård arbetar man dessutom med att hand om akuta patienter som behöver läkarbedömning. Mellan enheterna fortlöper ett nära samarbete för att vårt flöde ska fungera optimalt. Vi kommer att införa en ny rotationstjänst för sjuksköterska mellan enheterna där man strukturerat arbetar på både neurokirurgiavdelning och dagvård. Undersköterskorna har under lång tid roterat mellan dagvård och vårdavdelning med ett lyckat resultat.

Som ny kollega hos oss får du sex veckors introduktion med regelbunden uppföljning. För oss är trygghet ett viktigt ledord, detta innefattar även att man ska arbeta löpande med sin kompetens - trygga medarbetare ger trygga patienter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är trygg som person och i ditt arbete som sjuksköterska. Du har god förmåga att organisera arbetet och kan självständigt fatta beslut, samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi förutsätter att du är intresserad av neurokirurgi och vill arbeta aktivt för trygg omvårdnad i en dagverksamhet.

De formella kraven för tjänsten innefattar att du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval! Välkommen med din ansökan redan idag.

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Produktägare till LMS (Learning Management System)

Ansök    Maj 12    Grade AB    Produktutvecklare
Welcome to Grade! We are a software company that offers comprehensive solutions in learning and competence provision. We bring together Talent Management, Learning Management, pulse surveys and bespoke e-learning production under the same roof. We are in strong growth and are therefore always interested in potential talent! If there is no current position advertised, we would be more than happy for you to send in a spontaneous application or subscribe t... Visa mer
Welcome to Grade!

We are a software company that offers comprehensive solutions in learning and competence provision. We bring together Talent Management, Learning Management, pulse surveys and bespoke e-learning production under the same roof.

We are in strong growth and are therefore always interested in potential talent! If there is no current position advertised, we would be more than happy for you to send in a spontaneous application or subscribe to upcoming positions.

We believe in setting high goals, having fun and working towards continuous improvement in everything we do. We have high ambitions for both individuals and the company's development, while at the same time we value a friendly work environment, where everyone is welcome. To create a strong community, we have a number of initiatives in social activities, and with a generous health care contribution, we put health first. Do you prefer playing paddle, table tennis, running, FIFA, breakfast or Thursday coffee? With us you get everything!

Om jobbet

Som Produktägare (PO) ansvarar du för produktens strategi, vision, compliance och roadmap för utveckling. Du får input till att planera produktens roadmao genom att du driver återkommande stakeholdermöten med produktens intressenter (ledning, kunder, Tech, Marknad, Sälj och Customer Success). Du är den primära kontaktpersonen mellan utvecklingsteamet och intressenterna.

Grade Talent är en suite av produkter för lärande och utveckling inom vår koncern. Suiten består av sex fristående och välintegrerade produkter vilket gör det till vår största produkt inom koncernen. I rollen ansvarar du för produktens LMS (Learning management system) samt har ett delat ansvar med suitens andra produktägare för de gemensamma delarna i systemet. Som produktägare för Grade Learning rapporterar du till koncernens CPO och ingår i koncernens grupp av produktägare där vi har gemensamma dagar, möten och utbyten för att dela kunskap och lärande mellan varandra.

Ditt produktansvar:

• Grade Onboarding
• Grade Learning
• Common är ett delat ansvar medden andra Produktägaren

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Planera Road Map / utvecklingsarbetet utifrån alla intressenters önskemål
• Delta/involvera dig i operativ verksamhet för att få bredare förståelse om produkten och dess användare. (Kundmöten, uppstarter, support, säljmöten)
• Analysera användandet i produkten för att förstå vilka delar i produkten som är produktens ”Core-funktionalitet”
• Sträva mot förenkling och utveckling som gynnar majoriteten av kunderna
• Samarbeta med marknad för att skapa nyheter/webinar vid väsentliga releaser samt förse marknad med relevant information om USP:ar för säljmaterial
• Ha löpande releasegenomgångar med operativ verksamhet för att förmedla förändringar samt säkerställ att informationen når relevanta användare
• Skapa/delta i struktur av planeringsmöten med tech för produktutvecklingen
• Delta och representera produkten på koncerngemensamma produktmöten
• Delta på demonstration och retrospektive av produktutvecklingen

Om dig

För att passa för rollen som Produktägare hos oss tror vi att du har:

• Relevant universitets-/högskoleutbildning
• Affärsförståelse
• Arbetat som produktägare eller i ett produktteam
• Meriterande med produktägarutbildning/kurs

Personliga egenskaper

• Ansvarsfull och strukturerad
• Kommunikativ
• Positiv- sprida glädje och energi
• Vänlig och sympatiskOm Grade

Vår koncern går under namnet GRADE och består idag av företagen Grade, Varbi, Workbuster, Refensa, Realcruit och Jobbnorge. Vi erbjuder tillsammans HR software i toppklass, genom att erbjuda SaaS-lösningar för rekrytering, onboarding och talent management.

På GRADE tycker vi om att arbeta tillsammans och hjälpa varandra. Vi tror på att sätta höga mål, ha roligt och att tillsammans arbeta med ständiga förbättringar i allt vi gör. Vi har höga ambitioner för både individer och företagets utveckling samtidigt som vi värderar en vänskaplig arbetsmiljö, där alla har en plats.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Dansktalende kundemedarbejdere til Zalando på Cypern! – inkl flyttepakke!

Længes du efter at rejse til udlandet? Vi er glade for at meddele, at Cypern åbner op, og at vi ny søger dansktalende kundeservice agenter til ZALANDO. Vi forstår, at du sandsynligvis har brug for at flytte efter ansættelsen, og vi ønsker, at du skal føle dig tryg under hele forløbet. Derfor hjælper vi dig med at finde dig til rette i Cypern med f.eks.: flytning, lokal administration og med at finde en bolig. Den afdeling, du skal arbejde i, består af de... Visa mer
Længes du efter at rejse til udlandet? Vi er glade for at meddele, at Cypern åbner op, og at vi ny søger dansktalende kundeservice agenter til ZALANDO.
Vi forstår, at du sandsynligvis har brug for at flytte efter ansættelsen, og vi ønsker, at du skal føle dig tryg under hele forløbet. Derfor hjælper vi dig med at finde dig til rette i Cypern med f.eks.: flytning, lokal administration og med at finde en bolig. Den afdeling, du skal arbejde i, består af dejlige kolleger fra Danmark, Sverige, Finland og Norge. De har en god holdånd og lægger regelmæssigt spændende planer sammen og mødes i fritiden.

Om stillingen
Du er ansat som kundeservicemedarbejder. I denne stilling skal du behandle indkomne spørgsmål pr. telefon og e-mail. Dit mål er at finde løsninger på kundernes problemer, vejlede dem på en professionel måde og vigtigst af alt give dem en fremragende kundeoplevelse. Du vil svare på spørgsmål i forhold til leveringer, fakturaer, app'en og hjemmesiden.

Fordele ved denne stilling og Foundever Cyprus
Der er intet salg i denne stilling
Cypern har 330 solskinsdage om året
Venlig og familiær omgangstone på kontoret
Fast månedsløn uafhængig af præstation
Gode muligheder for udvikling både personligt og professionelt
0% i indkomstskat op til 19.500 EUR om året.
Løn under træning og ved overtid
Attraktive arbejdstider
”Relocation” pakke
Privat sundhedsforsikring betalt af Foundever
Hjælp til de administrative opgaver i forbindelse med flytning, f.eks. med at åbne en bankkonto og immigrationspapirer
Moderne, nyrenoverede kontor centralt beliggende ca. 5 minutters gang fra havet
Månedlig Foundever aktivitetsdag
Specielle rabatter og tilbud på lokale caféer, træningscentret og meget mere.


Kvalifikationer:
For stillingen kræves grundlæggende computer færdigheder. Du taler og skriver dansk og har gode engelsk færdigheder. Tidligere erfaring i et kundeservice job er at foretrække, men vi anbefaler, at du søger jobbet selvom du ikke har denne erfaring.


Hvem er Foundever globalt og lokalt?
Foundever Cypern ligger i Larnaca, hvor vi har 3 kontorer i dag. Det er en hurtigtvoksende multinational virksomhed, hvor vi blandt andet tilbyder flere kunder nordisk kundeservice inden for modebranchen, spilindustrien og finansielle værdier. Kontoret er moderne og præget af en varm, fælles og vindende følelse blandt vores mere end 600 kollegaer. Kontoret består af medarbejdere fra Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, England, Holland med flere.

Information om stillingen?
By: Larnaca, Cypern.
Ansættelsestype: Permanent og midlertidig, med en prøveperiode på 6 måneder.


Kontakt
Hvis du ønsker flere oplysninger om stillingen eller ansættelsesprocessen, kan du kontakte rekrutteringsteamet via e-mail?: [email protected]


Ønsket start den 22/5, 12/6 og 26/6. Visa mindre

Vikarierande Grundskollärare 1-3 Vikingaskolan

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhe... Visa mer
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Vikingaskolan är belägen på Linero, i sydöstra delen av Lund.

Hos oss går 560 elever i årskurserna F - 9. Vikingaskolan kännetecknas av hög personaltäthet, bred kompetens och stort engagemang. 

Vi ser varje elev. 

Vi skapar nära relationer.

Vi ser olikheter som en tillgång.

Vi strävar efter hög måluppfyllelse för att ge alla elever goda möjligheter inför framtida studier och kommande arbetsliv. På Vikingaskolan har vi fokus på språkutvecklande arbete i alla ämnen samt på skolans kompensatoriska uppdrag. Detta syns till exempel genom satsningar på språkteam, socialpedagoger och specialpedagogisk kompetens. 

Alla på Vikingaskolan ska må bra, känna trygghet och trivas!

Arbetsuppgifter
Du kommer att vara klasslärare och mentor för en klass i åk 1-3. Du har ett relationellt ledarskap och förmåga att skapa goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är flexibel och självständig och strävar efter att tillsammans med övriga kollegor ge eleverna en trygg och utvecklande skolmiljö.

Vi erbjuder ett spännande arbete med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Tjänsten är ett vikariat under HT-23.

Vi söker dig som
Vi söker dig som är behörig lärare för de tidigare åldrarna. Du är flexibel och van vid att självständigt planera ditt arbete. Du är lösningsorienterad, positiv och har en god förmåga att se helheter. Du har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar så att alla elever ges goda möjligheter att nå läroplanens mål. Du är insatt i styrdokumenten och kan förklara målen för eleverna. Vi ser gärna att du arbetar ämnesövergripande och att du är väl förtrogen med digitala hjälpmedel. 

Som person är du tydlig, lugn och trygg. Du har god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa goda relationer. Ett positivt förhållningssätt och flexibilitet värderas högt.

Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.

Varmt välkommen med din ansökan! 

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Visa mindre

Teamledare sökes

Ansök    Maj 12    MidSale Consulting AB    Utesäljare
Har du en stark vilja, vill utveckla dina ledaregenskaper och ha möjligheten att ansvara över ditt eget team? Då har du hittat rätt! Expo Avenue arbetar med face2face försäljning, vilket innebär att du förmedlar våra uppdragsgivares välkända varumärken via fält- och eventförsäljning. Du ansvarar över att ditt eget försäljningsmål och coachar dina medarbetare till att nå framgång. Expo Avenue erbjuder: - En attraktiv lönemodell - ... Visa mer
Har du en stark vilja, vill utveckla dina ledaregenskaper och ha möjligheten att ansvara över ditt eget team? Då har du hittat rätt!

Expo Avenue arbetar med face2face försäljning, vilket innebär att du förmedlar våra uppdragsgivares välkända varumärken via fält- och eventförsäljning.


Du ansvarar över att ditt eget försäljningsmål och coachar dina medarbetare till att nå framgång.

Expo Avenue erbjuder:

- En attraktiv lönemodell


- Tävlingar i form av utlandsresor, det senaste inom tekniken m.m


- Stora utvecklingsmöjligheter inom vårt snabbt växande företag


- Utbildning inom försäljningstekniker, ledarskap och personlig utveckling


- En rolig arbetsplats med glädje och energi

Expo Avenue söker dig som:

- Är tävlings- och resultatinriktad


- Har goda kommunikativa egenskaper


- Trivs med struktur och ett organiserat arbetssätt


- Har lätt för att uttrycka dig genom det svenska språket


- Vill ta nästa steg i din karriär

Vi erbjuder en gedigen försäljning- och ledarskapsutbildning som följs upp i flera steg. Våra coacher finns dagligen här för att hjälpa dig utvecklas och för att ditt team ska nå sina mål.


Det är viktigt att du har lätt för att inleda en professionell men lättsam interaktion med nya människor.

Om Expo Avenue:

Expo Avenue är ett banbrytande företag med nya idéer och koncept. Vi finns i stora delar av landet och består idag av ca 70 duktiga medarbetare. Våra samarbetspartners är stora och välkända varumärken som alltid kan förvänta sig en hög kvalité och service från oss.


Kreativitet, kvalité och passion för service och försäljning är grunderna till vår framgång.


Expo Avenue är ett tillväxtföretag som är ett självklart val för dig som har höga ambitioner och vill ha möjligheten till karriär.

Mer om oss hittar du här:


www.expoavenue.se

Tjänsten är en heltidstjänst och arbetsorten är Malmö. Du utgår från vårt kontor i World trade center.


Meriterande men inget krav är om du har tidigare erfarenheter inom eller som account manager, försäljning, ledarskap och/eller kundservice.

Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Ansökan tas emot via e-post till: [email protected] Visa mindre

Forskningssjuksköterska till Barncancercentrum i Lund

Gör skillnad, Varje dag. Vi välkomnar nu en forskningssjuksköterska/-koordinator till forskningsenheten, Barncancercentrum i Lund! Barnonkologi är ett forskningsintensivt område där det bedrivs många typer av studier. Vi har en egen enhet varifrån alla studier koordineras med arbetet kring planering, implementering, genomförande och avslut av studier, i enlighet med International Council for Harmonisation Good Clinical Practice (ICH-GCP). Du kommer att ... Visa mer
Gör skillnad, Varje dag.

Vi välkomnar nu en forskningssjuksköterska/-koordinator till forskningsenheten, Barncancercentrum i Lund!

Barnonkologi är ett forskningsintensivt område där det bedrivs många typer av studier. Vi har en egen enhet varifrån alla studier koordineras med arbetet kring planering, implementering, genomförande och avslut av studier, i enlighet med International Council for Harmonisation Good Clinical Practice (ICH-GCP). Du kommer att ingå i ett team av forskningskoordinatorer, där du kommer att vara ansvarig för specifika delar som du arbetar självständigt i.

Tjänsten är varierande och kombinerar 50% arbete som forskningskoordinator med huvudsaklig inriktning på forskning som bedrivs på hjärntumörer hos barn, med 50% arbete inom ramen för en specifik studie Acute Lymphoblastic Leukemia Survivor Toxicity And Rehabilitation (ALL-STAR).

ARBETSUPPGIFTER
Nu har du chansen att vara med att utveckla den nya tjänsten som forskningssjuksköterska/-koordinator!

I rollen som forskningskoordinator för hjärntumörer hos barn kommer du att arbeta framför allt administrativt med att se till att forskningsprocessen fungerar. Det innebär koordinering av olika studieprojekt, dokumentation och registrering i forskningsdatabaser, delaktighet vid uppstart av nya studier. Du kommer även ha kontakt med berörda familjer samt interna och externa samarbetspartners. Även kliniska moment gällande hantering av studieläkemedel kan förekomma. Majoriteten av arbetet sker självständigt men i nära samarbete med barnneurologer och hjärntumöransvariga barnonkologer. Du kommer vara placerad på Barnneurologen men även ha nära kontakt med kollegorna på forskningsenheten.

Som forskningskoordinator inom ALL-STAR-studien kommer du att vara nationell koordinator i samarbete med andra svenska studiecenter. Du kommer även ansvara för studiekoordinering lokalt. Du kommer att sköta inkluderingen av patienter både nationellt och lokalt (administrera informationsbrev, samtycken och frågeformulär samt fylla i uppgifter i studiedatabasen), allt i samarbete med respektive lokala centra.

Du kommer att få en introduktion och vidareutbildning i forskningskoordinering och -metodik samt barnonkologi, beroende på dina tidigare erfarenheter. Arbetstiden är förlagd, måndag till fredag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete med barn-eller vuxenonkologi samt forskningsverksamhet är meriterande. Därutöver ser vi gärna att du har erfarenhet från forskningsverksamhet och kunskaper i ICH-GCP.

För att trivas hos oss bör du vara noggrann, flexibel och strukturerad. Som person tycker du om vidareutveckling och att vara drivande i projekt. Då tjänsten innebär mycket självständigt arbete ser vi att du trivs bra i en sådan roll och har lätt för att göra egna prioriteringar, men också lätt för att samarbeta och skapa kontakt. Därtill trivs du med att träffa patienter, stora som små och har lätt för att kommunicera.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

vik Universitetsadjunkt Öst- och centraleuropakunskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhe... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ämnet Öst- och central­europakunskap täcker både EU:s nya medlemsstater som Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern och postsovjetiska stater som Ryssland, Ukraina, Belarus samt sydosteuropeiska stater som Serbien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Makedonien.

Undervisningen bedrivs på grundnivå och upp till och med avancerad nivå. Ämnet består av kurser om dessa länders utveckling och aktuella situation i ett djuphistoriskt europeiskt perspektiv.


Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss


Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna inom anställningen består av planering, kursutveckling, undervisning och examination på kursen Öst- och centraleuropakunskap: Balkan - kulturhistoria, politik och samhälle, 15 hp (ÖCKB12)  Kursen ges på svenska på distans.

 

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- avlagd examen på avancerad nivå samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne,
- visad pedagogisk skicklighet,
- genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor.


För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.Meriterande för anställningen är:


- tidigare erfarenhet av undervisning på kurser med liknande innehåll,
- god pedagogisk förmåga att bedriva och utveckla verksamhet med varierande undervisningsmetoder,
- erfarenhet av distansundervisning och att utveckla digitala metoder i undervisning och examination,
- god samarbetsförmåga.Övrigt

Anställningen är ett vikariat på 20% med startdatum den 14 augusti 2023 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 14 januari 2024. För information om anställningen kontakta sektionsföreståndare Johanna Lindbladh https://www.sol.lu.se/person/JohannaLindbladh eller studierektor Marina Andersson https://www.sol.lu.se/person/MarinaAndersson.

 

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Hotellstäd

Ansök    Maj 12    Djingis Khan i Lund AB    Hotellstädare
Vi söker nu extra städpersonal. Du kommer att utföra sedvanliga uppgifter som hotellrumsstädning, lobby, konferensrum och allmänna ytor. Vad kan vi erbjuda dig? Vårt hotell är beläget i norra Lund med bara några minuters kommunikation från till exempel Ideon, LTH, Universitetssjukhuset, Universitetet samt Lunds centrum. Vi erbjuder boende i hotellrum och lägenheter till såväl affärsresenärer som privatpersoner. Gym, restaurang och konferensavdelning är ock... Visa mer
Vi söker nu extra städpersonal. Du kommer att utföra sedvanliga uppgifter som hotellrumsstädning, lobby, konferensrum och allmänna ytor.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vårt hotell är beläget i norra Lund med bara några minuters kommunikation från till exempel Ideon, LTH, Universitetssjukhuset, Universitetet samt Lunds centrum. Vi erbjuder boende i hotellrum och lägenheter till såväl affärsresenärer som privatpersoner. Gym, restaurang och konferensavdelning är också delar vi har stort fokus på.
Vi är ett tajt team som jobbar ihop varje dag, att känna tillhörighet och ha roligt på jobbet är viktigt! Helgjobb kommer att förekomma.
Vem är du?
Som person ska du vara ordningsam, strukturerad och självständig. Du ska känna ansvar för det jobb du utfört och vara noga med kommunikation för att arbetet ska framskrida på bästa sätt. Flytande Svenska eller engelska är ett krav. Du ska ha ha erfarenhet av att ha jobbat inom städ, helst hotell. Visa mindre

Sjuksköterskor till Hematologi och stamcellstransplantation i Lund

Gör skillnad. Varje dag. Vill du arbeta på en arbetsplats som genomsyras av trygghet, arbetsglädje och stark sammanhållning? Vill du vara en del av en verksamhet där nya behandlingsmöjligheter ständigt tillkommer och nya vägar öppnas för patienterna? Trivs du med att ta eget ansvar och drivs av en vilja att utveckla verksamheten du arbetar inom? Då ska du söka dig till oss! Vi behöver nu utöka vårt positiva och trevliga team med två sjuksköterskor. Verks... Visa mer
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du arbeta på en arbetsplats som genomsyras av trygghet, arbetsglädje och stark sammanhållning? Vill du vara en del av en verksamhet där nya behandlingsmöjligheter ständigt tillkommer och nya vägar öppnas för patienterna? Trivs du med att ta eget ansvar och drivs av en vilja att utveckla verksamheten du arbetar inom? Då ska du söka dig till oss! Vi behöver nu utöka vårt positiva och trevliga team med två sjuksköterskor.

Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik har cirka 900 medarbetare fördelade mellan olika yrkesgrupper såsom läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och rehabiliteringspersonal. Inom hematologisektionen behandlar vi maligna blodsjukdomar inklusive patienter i behov av stamcellstransplantation och vårt upptagningsområde är hela södra sjukvårdsregionen.

Patientsäkerhet och utveckling är en viktig del i vår vardag och grunden för detta är en bra arbetsmiljö och möjlighet till fortbildning samt reflektion i det dagliga arbetet. När du kommer till oss så välkomnas du med ett väl utarbetat introduktionsprogram. När introduktionen är klar får du fortsatt stöd av en personlig mentor i form av en erfaren kollega. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling för all personal, både med interna och externa utbildningar. Det bedrivs både projektarbete inom omvårdnad och omvårdnadsforskning på enheten vilket hjälper oss att ständigt driva förbättringsarbete, något vi är mycket stolta över.

ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete i ett gott arbetsklimat. Inom hematologens slutenvård arbetar sjuksköterskor och undersköterskor i team. Läkaren är en viktig och närvarande del av vardagen, likaså våra medicinska sekreterare och vår rehabiliteringspersonal. Patienterna är i vuxen ålder och kommer hit i både akut och planerat skede. Vårdtiden är varierande och våra patienter har under sin behandling ofta återkommande inläggningar vilket gör att du lär känna patienter och deras anhöriga väl, samt blir en viktig del i att stötta patienten genom sin behandling. Under ett vanligt arbetspass ansvarar du och din undersköterska tillsammans för fyra till fem patienter. I det dagliga arbetet ingår många medicintekniska arbetsmoment såsom cytostatika- och antibiotikabehandlingar, blodprodukter samt andra intravenösa behandlingar i olika typer av infusionspumpar. Som sjuksköterska är du även med och stamcellstransplanterar med assistans av ansvarig läkare och undersköterska.

Vi tillämpar önskeschema med hänsyn till hälsofrämjande arbetstidsförläggning och tjänstgöring två helger av fem. Vi omfattas av vårdförbundets nattavtal, vilket innebär att vid blandad dag/nattjänstgöring så får du arbetstidsförkortning med bibehållen lön och två timmar mindre per vecka vid 20 procent natt och fyra timmar per vecka vid 30 procent natt. Arbetar du 100 procent natt blir arbetstidsförkortningen sex timmar per vecka.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.

Gällande de personliga egenskaperna har du ett gott humör och en god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att du som söker alltid sätter patienten i fokus, har positiv inställning, är flexibel samt har förmåga att hantera ett varierande arbetstempo. Vidare har du viljan att jobba med människor och entusiasm för förbättringsarbete. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Produktägare för serverplattform och datacenter

Ansök    Maj 12    Lunds kommun    Systemförvaltare
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? På kommunkontoret arbetar cirka 350 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet at... Visa mer
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På kommunkontoret arbetar cirka 350 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.Brinner du för IT-infrastruktur och har en önskan om att jobba med att utveckla samhällsviktiga funktioner? Lunds kommun söker nu en produktägare inom serverplattform och datacenter med placering i kanske Lunds snyggaste kontorsmiljö centralt vid Lunds station.

Vi erbjuder dig ett utmanande och utvecklande arbete med stora möjligheter att vara med och påverka, vid en arbetsplats med stark laganda!

Om oss
Vi på IT- och digitaliseringsavdelningen är ca 50 medarbetare som bedriver strategiskt utvecklingsarbete, ansvarar för IT-infrastrukturen, kommungemensamma tjänster och systemutveckling. Våra viktigaste kunder är kommunens elva förvaltningar som med sina vitt skilda verksamheter ställer olika krav på IT-miljön. Hos oss pågår kontinuerlig drift och utveckling av samhällskritiska system. För att leva upp till verksamhetens och kommuninvånarnas förväntningar arbetar vi med modern teknik och några av marknadens bästa produkter. Hos oss får du möjligheter till utmaningar och utveckling. Du får vara en del av att ta idéer från ritbord till färdiga tjänster. Vi arbetar processorienterat enligt ITIL för att säkerställa en god kvalitet i vår leverans.

Vi är stolta över vårt goda arbetsklimat, vi månar om att det ska finnas balans mellan arbetsliv och privatliv och tillsammans har vi dessutom roligt på jobbet. Vi sitter i moderna lokaler nära Lunds centralstation och när arbetet tillåter det arbetar vi hemifrån. Du som medarbetare formar din arbetsdag på bästa sätt.

Arbetsuppgifter
Som produktägare för serverplattform och datacenter får du en bred och spännande roll. Vi har inlett arbetet med att anskaffa en ny serverplattform och vi kommer under de kommande åren fokusera på att utveckla tjänsterna inom området. Vår serverplattform och datacenter är viktiga förutsättningar för stabila och tillgängliga system i Lunds kommun. 

Du kommer ha det samordnade ansvaret av de systemlösningar som vi har inom området serverplattform och datacenter. I din roll kommer du att ta fram tjänsteerbjudande och beställningsprocesser för servertjänster. Du kommer också att, i dialog med verksamheterna, fastställa kravnivåer för SLA, återställning och lagring.

Tjänsten innefattar förvaltningsstyrning och ett sammanhållande ansvar för leverans av de tjänster som området omfattar, både ur ett dagligt operativt perspektiv såväl som ur ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv. För att lyckas i rollen trivs du med att ta stort eget ansvar och driva aktiviteter från start till mål.

Ansvaret i rollen är brett och innefattar:

- Förvaltningsansvar för tjänsterna inom området
- Roadmap och långsiktig planering
- Samordna aktiviteter och resurser 
- Delta i koordineringsaktiviteter med arkitekter, systemspecialister och representanter för andra förvaltningsområden.
- Löpande dialog med beställare och representanter för verksamheten
- Utveckla beställningsprocesser för servertjänster
- Samverkan med externa leverantörer
- Omvärldsbevakning
- Delta i utveckling och framtagning av policys, riktlinjer och dokumentation kopplat till området

Vi söker dig som har en generell förståelse och erfarenheter av Windows serverbaserade miljöer samt nätverk. Du ska ha erfarenhet av arbete med kravställning för system och it-tjänster. Du kan ha haft roller såsom systemförvaltare eller produktägare.

Vi ser gärna att du har högskoleexamen inom IT/systemvetenskap eller eftergymnasial utbildning inom IT och erfarenhet som bedöms som kvalificerande av arbetsgivaren.

Det är meriterade med erfarenhet inom ansvarsområdet serverplattform och datacenter samt virtualisering av servrar och tjänster. Det kommer att underlätta din roll om du har utbildning eller erfarenhet inom PM3, ITIL eller projektledning.

Som person är du stabil, lugn och kontrollerad i situationer som kan uppstå. Du behåller ett realistiskt perspektiv och har förmågan att prioritera och fokuserar på rätt saker. För att trivas i rollen behöver du vara uthållig och kunna hålla motivationen uppe och arbeta effektivt. Du arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. 

Din förmåga att samarbeta och samverka med andra är god och du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap och delar med dig till andra. 

Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift och du kan förstå information och facklitteratur inom området på engelska. 

Vi erbjuder dig en utvecklande tjänst med många samarbetsytor där du ges möjlighet att påverka såväl form som innehåll. Vi månar om varandra, vår arbetsmiljö och hälsa och vi har friskvårdsbidrag, som vi gärna ser att du nyttjar. Här kan du läsa mer om vad Lunds kommun erbjuder dig som anställd: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Teamorienterad utbildningsledare sökes - Teknikhögskolan, Affärshögskolan o

Ansök    Maj 12    Plushögskolan AB    Utbildningsledare
Plushögskolan AB är Sveriges största privata anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Genom varumärkena Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan bedrivs YH-utbildningar, kurser, företagsutbildningar och skräddarsydda koncept. Vi utbildar inom bland annat ekonomi, försäljning, marknadsföring, bygg, IT, teknik, pedagogik, vård och hälsa. Plushögskolan AB är Sveriges största privata anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Genom varumärkena Af... Visa mer
Plushögskolan AB är Sveriges största privata anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Genom varumärkena Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan bedrivs YH-utbildningar, kurser, företagsutbildningar och skräddarsydda koncept. Vi utbildar inom bland annat ekonomi, försäljning, marknadsföring, bygg, IT, teknik, pedagogik, vård och hälsa.

Plushögskolan AB är Sveriges största privata anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Genom varumärkena Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan bedrivs YH-utbildningar, kurser, företagsutbildningar och skräddarsydda koncept. Vi utbildar inom bland annat ekonomi, försäljning, marknadsföring, bygg, IT, teknik, pedagogik, vård och hälsa.

Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? Vi hjälper människor att utvecklas och nå sina drömmar. Vår vision är att vi ska vara bäst i Sverige på kompetensförsörjande utbildning i samarbete med arbetslivet. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen att jobba hos oss?

Teamorienterad utbildningsledare sökes - Teknikhögskolan, Affärshögskolan och Vårdyrkeshögskolan

Teknikhögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Affärshögskolan finns idag på 20 orter i Sverige och erbjuder yrkeshögskoleutbildningar och företagsutbildningar inom ett brett spektrum av områden. Detta gör vi med ett stort engagemang och med ambitionen att förse den regionala arbetsmarknaden med kompetent arbetskraft inom efterfrågade områden. För att nå vårt mål samarbetar vi med företagen i regionen vilket ger våra studerande en relevant utbildning som leder till jobb.

Vi söker nu dig som vill vara med och driva utvecklingen mot ett teambaserat arbetssätt kring våra utbildningar i region syd. Vi har kommit en bit på väg, men har fortfarande en spännande utveckling framför oss. Placering är i Lund, men resor inom regionen förekommer löpande. Region syd består i dagsläget av verksamheter i Lund, Jönköping, Malmö, Växjö, Helsingborg och Halmstad.

Tjänstens innehåll i huvudsak:

Tjänsten innebär koordinering av utbildningar både självständigt och tillsammans i team tillsammans med andra utbildningsledare i region syd och nationellt. Vi befinner oss i kontinuerlig utveckling avseende utbildningar och orter inom regionen, vilket innebär att det finns en rörlighet kring vilka utbildningar du kommer att arbeta med.

Ditt fokus kommer att ligga på:

- rekrytering och antagning av studerande

- ledning av de studerande genom utbildningarna

- samordning av utbildningarnas ledningsgrupper bestående av representanter från näringslivet

- rekrytering och samordning av utbildningskonsulter samt utveckling av utbildarnätverket

- aktivt arbete med uppföljning för säkerställande av rätt kvalitet i leveransen

För att lyckas med detta arbetar du nära studerande, utbildningskonsulter, kontaktpersoner på Myndigheten för yrkeshögskolan samt våra funktioner för affärsutveckling, marknadsföring och kvalitetsarbete.

Formell kompetens:

Vi ser gärna att du har arbetat med samordning av konsulter och/eller personalgrupper.

Personlig kompetens:

Vi vill att du har tidigare erfarenhet från att leda dig själv, har ett naturligt driv samt en lösningsfokuserad inställning. En bred yrkeserfarenhet inom självständiga uppdrag som en röd tråd är meriterande. Självklart gillar du ordning och reda samt arbetar strukturerat och proaktivt.

Det är en utåtriktad roll med krav på kontinuerlig kontakt med studerande, utbildare, företagsnätverk och Myndigheten för yrkeshögskolan. Detta kräver att du är en tränad och orädd relationsbyggare som vet vad som krävs för att skapa samarbeten och hålla en god struktur i denna kommunikation.

För att trivas i rollen behöver du ha en god förmåga att skapa överblick över komplexa sammanhang och prioritera samt planera ditt arbete utifrån detta.

Du uttrycker dig väl i skrift och har ett intresse för att skriva formellt korrekta texter. Detta är en viktig del i och med att rollen präglas av kvalificerat skrivarbete.

Vi strävar efter mångfald vad gäller kön, funktionsnedsättning, ålder och kulturell bakgrund.

Värdeorden som genomsyrar allt vi gör är; kvalitetsmedveten, utvecklingsorienterad, professionell och personlig. Känner du igen dig i dessa så kommer du trivas hos oss!

Övrig information

Tillträde: 2023-06-05 eller enligt överenskommelse

Placeringsort: Lund

Anställningsform: Anställningen är på heltid med provanställning i 6 månader som sedan övergår till en tillsvidareanställning

Sista ansökningsdag: 2023-05-21. Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag

Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med regionchef Niklas Johnsson, 070 289 93 36 alt [email protected]

Är du den vi söker?

Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till oss och denna tjänst. Vi är tacksamma för att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

vik Universitetsadjunkt ukrainska

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhe... Visa mer
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Undervisning i ukrainska är placerad vid Språk- och litteraturcentrum och här bedrivs undervising i ukrainska språket på nybörjarnivå.

Därtill erbjuder Språk- och litteraturcentrum ett flertal områdes- kultur- och litteraturkurser som behandlar Ukraina och närliggande geografiska områden.


Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna inom anställningen består av undervisning och examination på kurser i ukrainska på nybörjarnivå. Kursen ges på engelska på distans.

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper, god pedagogisk förmåga, användning av varierande undervisningsmetoder samt personlig förmåga i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna väl, samt personlig lämplighet. Meriterande för anställningen är tidigare undervisning på kurser med liknande innehåll och god samarbetsförmåga. Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- avlagd examen på avancerad nivå (motsv.) samt annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- visad pedagogisk skicklighet
- genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper.Meriterande för anställningen är:

- goda ämneskunskaper och erfarenhet av undervisning på kurser med liknande innehåll,
- god pedagogisk förmåga att bedriva och utveckla verksamhet med varierande undervisningsmetoder,
- god samarbetsförmåga.Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 50% med startdatum den 1 juni 2023 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 juli 2023. För information om anställningen kontakta sektionsföreståndare Johanna Lindbladh https://www.sol.lu.se/person/JohannaLindbladh eller studierektor Marina Andersson https://www.sol.lu.se/person/MarinaAndersson.Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Visa mindre

Operatör till Markstensmaskin

Vi söker nu en arbetssam operatör för markstensmaskinen till vår kund i Södra Sandby. Dina arbetsuppgifter Som Operatör arbetar du med olika delar av vår produktion i Södra Sandby. Arbetet innebär att: - Avsyna och paketera marksten - Vara operatör för markstensmaskinen - Rengöring och enklare underhåll av maskinparken. - Truckkörning Din bakgrund/Dina egenskaper Du har industrivana eller ett stort intresse för industrin. I den här rollen ser vi gärn... Visa mer
Vi söker nu en arbetssam operatör för markstensmaskinen till vår kund i Södra Sandby.

Dina arbetsuppgifter
Som Operatör arbetar du med olika delar av vår produktion i Södra Sandby.
Arbetet innebär att:
- Avsyna och paketera marksten
- Vara operatör för markstensmaskinen
- Rengöring och enklare underhåll av maskinparken.
- Truckkörning

Din bakgrund/Dina egenskaper
Du har industrivana eller ett stort intresse för industrin.
I den här rollen ser vi gärna en person med något eller några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter, helst med bakgrund inom bygg & konstruktion.
Du har Truckkort. Har du även traverskort är detta meriterande.

Utöver detta tror vi att du som person är ordningsam, analytisk, metodisk och är inte rädd för att arbeta med kroppen.
Du agerar på eget initiativ, får saker att hända och drivs av en "rätt från mig"-mentalitet.
Vidare trivs du med att utvecklas i din yrkesroll och har en god samarbetsförmåga. Du delar gärna med dig av dina kunskaper, erfarenheter och information.

Vi erbjuder ett spännande, utmanande och omväxlande arbete med många kontakter internt och externt. Tjänsten har en viktig roll i vår strävan att ständigt bli effektivare.

Information och kontakt
Tjänsten innebär 2-skift. 1: Måndag-Fredag 05:30-14:30. 2: Måndag-Tors 14:30-00:00
Vi tillämpar löpande urval, så välkommen med din ansökan redan idag.
Har du frågor angående tjänsten kontakta Johan Persson 046-5408593

Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.

Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 1000 anställda. Läs mer på www.wikan.se Visa mindre